forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

YEREL MEDYA E??T?M SEM?NERLER? ORTAK B?LD?R?S? YAYINLANDI

Aktif .

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Vakf? ile gerçekle?tirdi?i Yerel Medya E?itim Seminerleri’nin 2009 y?l? De?erlendirme Toplant?s? Ortak Görü?ü aç?kland?.
 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Vakf? ile gerçekle?tirdi?i Yerel Medya E?itim Seminerleri’nin 2009 y?l? De?erlendirme Toplant?s? 4-5 Aral?k 2009 tarihinde ?stanbul’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Binas?ndaki Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekle?tirildi.
 
Toplant?ya kat?lan cemiyet ba?kanlar?, görü?meler sonras?nda benimsenen görü?leri kamuoyuna aç?klad?lar.
 
Aç?klama söyle:
 
1- Yerel bas?n?n sorunlar?n?n çözümü için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonunun i?birli?i içinde çal??ma yapma karar? olumlu bir geli?me olarak de?erlendirildi. Bu kapsamda yerel bas?n?n güçlendirilmesi ve sorunlar?n çözümü konusunda Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun ortak bir çal??ma içinde el ele olmas? gerekti?i vurguland?.
 
2- Medyan?n genel sorunlar?n?n tart???laca?? bir bas?n kurultay?n?n en yak?n bir gelecekte toplanmas?n?n önerilmesi uygun bulundu.
 
3- Bas?n ?lân Kurumunun ?ube Müdürlükleri olmayan ?l’lerde ilân da??t?m? ile denetim kurullar?n?n yeniden düzenlenmesi ve verimli bir çal??ma sisteminin olu?turulmas? umudu dile getirildi.
 
4- Süreli nitelikte olmayan özellikle seçim ve bayram dönemlerinde say?lar? h?zla artan gazetelerin daha etkin bir denetime tabi tutulmalar? ve ayr?ca, genellikle bu tür bas?n yay?n organlar?nda isimleri görünen yönetici, yazar ve benzeri biçimlerde gazetecilik ilkelerine uygun davranmayan ki?ilerin meslekle ili?kilerinin sorgulanmas?; sözü edilen ki?ilerin meslek örgütlerine üye olarak kabul edilmemeleri yönünde çal??ma yap?lmas? önerildi.
 
5- Medyan?n büyük s?k?nt?lar?ndan birinin yeti?mi? eleman bulmak oldu?u görü?ünde birle?ildi. Buna kar??n ülkede h?zla art?? gösteren i?siz gazetecilerin durumuna bir çözüm getirilemedi?ine dikkat çekildi. Bu arada yerel gazetelerde asgari kadrosunun da titizlikle ele al?nmas? fiilen gazeteci olmayan ki?ilerin bu kadrolarda istihdam edilir biçimde gösterilmemesi için önlem al?nmas? gündeme getirildi.
 
6- Medya ile ilgili yasalar?n kabulü öncesinde meslek örgütlerinin çok s?k? bir i? birli?i içerisine girmeleri ve özgürlükleri k?s?tlayacak ve büyük maddi yük getirecek maddelerin de?i?tirilmesi için çal??ma yap?lmas? uygun görüldü.
 
7- Çok seslili?in sa?lanmas? ve korunmas? için yerel medyan?n güç kayb?na neden olabilecek k?s?tlamalardan kaç?n?lmas? zorunlulu?unun yetkililere an?msat?lmas?.
 
8- Ayr?ca, elektronik yay?n organlar? ile bunlarda çal??an gazetecilerin yasal konumlar?n?n belirlenmesi ve sosyal güvenlik haklar?n?n sa?lanmas? konusunda ortak giri?imlerde bulunulmas?na;
 
9- Siyasal parti yöneticilerinin medyan?n görevleri ve gazetecilerin çal??ma yöntemleri konusunda aç?klamalar yaparken medyada ba??ms?zl???n ve ifade özgürlü?ünün önemini gözard? etmemeye özen göstermeleri gere?inin vurgulanmas?na;
 
10- Bas?n kart?n?n kimlik olarak kullan?lmas?n? sa?lamak üzere Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülen çal??malar?n desteklendi?inin belirtilmesine karar verildi.
 
11- Gazetecilerin içerisinde bulundu?u ko?ullar dikkate al?narak yerel medyada, “Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin benimsenmesi, uygulanmas? ve yayg?nla?t?r?lmas?n?n sa?lanmas? öncelikli görev olarak kabul edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri