forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

DO?AN'LA MAL?YE UZLA?AMADI

Aktif .

 Do?an Yay?n Holding (DYH) ?cra Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?, Maliye Bakanl??? Gelir ?daresi Ba?kanl??? ile Do?an Yay?n Holding’in yapt??? görü?melerde her iki taraf?n sarfetti?i gayretlere ve çok istenmesine ra?men uzla?man?n sa?lanamad???n? aç?klad?.
 

Mehmet Ali Yalç?nda?'?n Maliye Bakanl??? Gelir ?daresi Ba?kanl??? ile Do?an Yay?n Holding’in yapm?? oldu?u uzla?ma görü?meleriyle ilgili yaz?l? aç?klamas? ?öyle:
 
“Bilindi?i gibi, 24 Kas?m'da ba?lay?p 25 Kas?m'da biten görü?meler sonucu, vergi cezas? konusunda Maliye Bakanl??? ile bir uzla?ma sa?lanamam??t?r. Bu konu ile ilgili olarak kamuoyunun bilgisine sunmak istedi?imiz hususlar ?unlard?r:
 
DYH, tüm devlet görevlileri gibi Maliye Bakanl??? görevlilerinin de tek dü?ünce ve gayretlerinin devletin menfaatini gözetmek oldu?unun bilincindedir. Her iki taraf?n sarfetti?i gayretlere ve çok istenmesine ra?men, maalesef bir uzla?maya var?lamam??t?r. Baz? denetim elemanlar?n?n hatalar?n?n, tümüyle görev bilincini haiz binlerce vatansever görevli istihdam eden Devlete te?mil edilemeyece?ini biliyoruz. Ba?lam?? olan hukuki sürecin bu anla?mazl??? giderece?ine de inan?yoruz.
 
Bu süreçte DYH’n?n bir yöneticisinin bir TV kanal?na verdi?i röportajda sarfetti?i ve taraf?m?zdan ‘maksad?n? a?an’ bir ifade olarak de?erlendirilen husus, yarg?y? etkilemeyi, kamuoyuna yanl?? ve eksik bilgi vermeyi adet edinmi? bir kesim taraf?ndan kötü niyetle kullan?lmaya devam edilmektedir.
 
Bu nedenle, tekrara dü?mek pahas?na, Grubumuzun Devletle hiçbir sorunun olmad???n?n ve ona kar?? olan görevleri konusundaki hassasiyetinin alt?n? bir kez daha çizmek isterim.
 
Hep yineledi?imiz gibi adalete ve ba??ms?z yarg?ya güvenimiz sonsuzdur. Herkesin bu sürece sayg?l? olaca??na ve kimsenin maksatl? olarak gerçekleri sapt?rma yoluna gitmeyece?ine inan?yoruz.
 
Kamuoyuna sayg?yla duyururuz.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri