forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

DO?AN GRUBU: DEV?R DE PARA DA 2016 YILINDA

Aktif .

 Do?an ?irketler Grubu, mutabakata var?lmas? halinde hisse senedi devri gerçekle?tirilece?ini ve devir bedelinin 31 Mart 2016 tarihinde belirlenerek ödenece?ini belirterek, bu tarihe kadar hisse devir bedeli ile ilgili olarak Axel taraf?ndan herhangi bir ödeme yap?lmas?n?n öngörülmedi?ini bildirdi.
 

Do?an ?irketler Grubu Holding A.?, Do?an Yay?n Holding A.?. (DYH) hisse senetlerinin Axel'e devrine ili?kin ek aç?klama yapt?. Do?an ?irketler Grubu, mutabakata var?lmas? halinde hisse senedi devri gerçekle?tirilece?ini ve devir bedelinin mutabakatta yer alan esaslar çerçevesinde 31 Mart 2016 tarihinde belirlenerek ödenece?ini belirterek, bu tarihe kadar hisse devir bedeli ile ilgili olarak Axel taraf?ndan herhangi bir ödeme yap?lmas?n?n öngörülmedi?ini bildirdi. Holding taraf?ndan Kamu Ayd?nlatma Platformu'na aç?klama yap?ld?.
 
HER?EY SÜRECE BA?LI
 
Aç?klamada “Hisse senetlerinin sat???na ili?kin sürecin DYH bünyesinde Vergi ve RTÜK mevzuat? kapsam?nda devam eden süreçlerin olumlu bir ?ekilde sonuçlanmas?na ba?l? olaca?? belirtilmi?tir. Sürecin bu a?amaya gelmesi durumunda hisse senedi devri gerçekle?tirilecek ve devir bedeli mutabakatta yer alan esaslar çerçevesinde 31 Mart 2016 tarihinde belirlenerek ödenecektir. Bu tarihe kadar hisse devir bedeli ile ilgili olarak ?irketimize Axel taraf?ndan herhangi bir ödeme yap?lmas? öngörülmemektedir. Bu do?rultuda, benzer ortakl?klarda oldu?u üzere, DYH Yönetim Kurulu'nun taraflar?n ortak iradelerini yans?tacak ?ekilde be?i Do?an Grubu, Axel'in DYH deki hisse oran?n?n öngörülen seviyede kalmas? ko?uluyla üçü Axel taraf?ndan önerilmek üzere, toplam on üyeden olu?turulmas? ve karar nisab?n?n sekiz olmas? öngörülmü?tür” denildi.
 
Uzla?mada bulu?tular
 
Maliye Bakanl??? ile Do?an Yay?n Holding yetkilileri, gruba kesilen 4 milyar 823 milyon 825 bin 987 liral?k vergi cezas? için Merkezi Uzla?ma'da bir araya geldi. Gelir ?daresi Ba?kanl???'nda toplanan Merkezi Uzla?ma'da Maliye Bakanl???'n? Gelir ?daresi Ba?kan? Mehmet Kilci ile 1 Ba?kan Yard?mc?s? ve 1 Daire Ba?kan? temsil ediyor. Do?an Grubu ise görü?meye Do?an Holding Yönetim Kurulu Ba?kanvekili ?mre Barmanbek ile Do?an Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Yalç?nda?'?n da yer ald??? bir heyetle kat?ld?. (Yeni ?afak)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri