forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

SARI BASIN KARTI'NA '?ND?R?M' AVANTAJI

Aktif .

Sar? Bas?n Kart? sahibi gazeteciler, ula??mdan beyaz e?yaya, ev-büro mobilyas?ndan restoranlara varan çe?itli sektörlerden yüzde 50’ye kadar indirimli hizmet alabilecek. 

Ba?bakanl?k Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü (BYEGM)'den yap?lan aç?klamaya göre, bas?n Kart? sahibi gazeteciler, ula??mdan ev-büro mobilyas?na kadar çe?itli alanlarda indirimli hizmet alabilecekler.
 
Türkiye genelinde Bas?n Kart? sahibi gazeteciler, devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin ve bunlara ba?l? kurulu?lar?n ula??m hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlard?. Bunun yan? s?ra toplant?lar? izleme, kamuya ait müze, galeri, sergi ve spor kar??la?malar?n? takip etme haklar? bulunan gazetecilere ?imdi de günlük hayat? kolayla?t?racak baz? indirimler sunuldu.
 
 BYEGM’nin çe?itli kurulu?larla yapt??? görü?meler sonucunda bas?n kart? sahiplerine yönelik yeni indirimler geldi.
 
 Bas?n Kart? sahibi gazeteciler, 20 Kas?m’dan itibaren çe?itli özel kurulu?lar?n ula??m ve sigorta hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.
 
 Kart indiriminin geçerli oldu?u kurulu?lar ve indirim oranlar? ?öyle: Metro Turizm %50; Ulusoy Turizm %25; Kontur Turizm %20; Sarar Giyim % 30; Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg markalar? % 6,5; Lale Restoran ve Dü?ün Salonlar? %20; Makro Birlik Sigorta %20; Ekol Giyim %10; Misafir Mobilya %10 ve Ki??l? Giyim %5.
 
 Gazeteciler, Ba?bakanl?k Bas?n – Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü koordinasyonunda Bas?n Kartlar? Komisyonu taraf?ndan verilen bas?n kartlar?n? ibraz ederek, yukar?da belirtilen kurulu?lardan al??veri? yapabilecekler.
 
 
"ÇE??TL? F?RMALARLA GÖRÜ?MELER?M?Z? SÜRDÜRÜYORUZ"
 
 Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdür V. Salih Melek, Türkiye genelinde 11 bini a?k?n bas?n kart? sahibi medya çal??an? bulundu?unu belirterek, gazetecilerin çal??malar?na yard?mc? olmak ve hayat ?artlar?n?n iyile?mesine biraz daha katk? sa?lamak amac?yla bu giri?imlerin yap?ld???n? söyledi.
 
 
 
Gazetecilerin toplumun haber alma ve bilgilendirme görevini yerine getirdiklerini,  kamu ve özel sektörle devaml? temas halinde olduklar?n? belirten Melek, “Çe?itli firmalarla görü?melerimizi sürdürüyoruz. Bas?n kart?n?n i?levini art?rmak için gazeteci ve bas?n meslek kurulu?lar? ile i?birli?i ve dayan??ma içinde çal??malar yapmaya devam edece?iz” dedi.
 
 
 
Melek “Özellikle yerel medya mensubu gazetecilerin talepleri do?rultusunda 2001 y?l? sonunda bas?n kartl? gazetecilerin kaybetti?i haklar?n?n geri kazan?lmas? için Genel Müdürlük olarak elimizden gelen çabay? gösterece?iz” dedi.
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri