forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

KURUCULAR

Ahmet Tezcan 
tezcanah@gmail.com

Ertu?rul Acar
ertacar@gmail.com 

S?TE MA?L 

admin@dorduncukuvvetmedya.com 

YASAL UYARI: Yazarlar?n yaz?lar? kendi sorumluluklar?ndad?r...  

 --------------------------------------------------------

Drdnc Kuvvet Medya, (DKM) 1995 y?l?nda, Kanal 7 televizyonunda haftal?k medya-haber-tart??ma program? olarak ba?lad?. Program ayn? isimle ba?ka  televizyon kanallar?nda da yay?nland?.

?kisi Cengiz Polatkan dl olmak zere 7 dl ald?.  

Drdnc Kuvvet Medya televizyonda yay?nlanma imkan? bulamad??? iin May?s 1998'de internet ortam?na ta??nd? ve www.dorduncukuvvetmedya.com adresinden yay?n yapmaya ba?lad?.  O tarihten beri de internetteki yay?n?n? ara vermeden srdrmektedir.

Trkiyenin ilk ve tek medya ele?tiri sitesidir.

Sitede, medyadaki etik ihlaller, haber analizleri, medya dnyas?ndan haberler yer almaktad?r.

Ayr?ca medyan?n gelece?ine ynelik ara?t?rmalar, medya ve ileti?im dnyas?yla ilgili makaleler, yeni medyadaki geli?meler, yay?n teknolojileri, internetle ilgili haberler ve sosyal medya konular?nda yaz?lar ve yorumlar yay?nlanmaktad?r.

DKM'N?N BA?LICA YAYIN ?LKELER? ?UNLARDIR...

--- Gazeteci ba??ms?zl???n?n, hem gazetecinin hem de okurun/izleyicinin en temel hakk? oldu?unu d?nyoruz.

--- Ele?tirilerimiz ve vglerimiz iin tek l; evrensel olarak kabul edilen "etik ilkeler"dir.

--- Medya kurumlar? ve mensuplar?, Drdnc Kuvvet Medya'ya ayn? uzakl?kta ve yak?nl?ktad?r.

--- ?nsanlar?n do?ru haber alma hakk?na sahip olmalar? gerekti?i ilkesinden hareketle, btn medya mensuplar?n?n ulusal ve evrensel medya ilkelerine uygun olarak, ba??ms?z, drst ve temiz bir yay?nc?l?k anlay???na gre grev yapmas? gerekti?ini d?nyoruz...

---Meslek ilkelerinin gereklerini ncelikle kendimizin uygulamas? gerekti?ini, daha sonra ise, medyada yap?lan yanl??lar?, seviyeli uyar?lar olarak ele alman?n, medyan?n daha iyi bir noktaya gitmesine yard?mc? olaca?? kanaatini ta??yoruz.

---zgr Gazeteciler Platformu slogan?yla yay?n yapan Drdnc Kuvvet Medya'da yazan herkes, di?er insanlar?n haklar?na sayg?l? olmaya zen gsterir. Yaz?larda ve haberlerde a?a??lay?c? ve kk d?rc ifadeleri kullanmay? do?ru bulmaz...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri