Yazdır

ATILGAN BAYAR YAZILARINA YEN?DEN BA?LADI

Aktif .

atilgan_bayarAk?am Gazetesi'nden istifa etti?ini aç?klayan At?lgan Bayar, bir haftal?k aradan sonra yaz?lar?na yeniden ba?lad?.
 
 
 
 
Bayar, bugünkü yaz?s?nda Ertu?rul Özkök ve Hürriyet'i ele?tirmi?...
 
Özkök, Haf?z’?n o?lunu do?ru anlayabildi mi?

Birand ile Özkök’ün Be?er Esad söyle?isinden, bugün Hürriyet’in man?etine ‘?srail ile Türkiye’nin aras? iyi olmal?’ sözü ç?kt?.

Ama söyle?iye dikkatle bakt???m?z zaman, Haf?z’?n o?lunun Özkök-Birand üslubuna teslim olmad???n?, ?ran’da nükleer silah istemezken, ?srail’de de istemedi?inin alt?n? çizdi?ini; aynen Türk Ba?bakan? gibi, Türk D??i?leri Bakan? gibi, bu talebi deklare etti?ini görüyoruz.
Haf?z’?n o?lu da, Türk Ba?bakan? da ça??n ruhunu okuyabiliyor ama Özkök-Birand ikilisinin bu konuda o kadar ba?ar?l? oldu?unu söyleyemeyece?im.


Amerika’n?n ‘nükleer silahlar?n yay?lmas?n?n s?n?rlanmas?’ konusundaki politikas?n?n ?srail aleyhine de de?i?ti?ini bir türlü göremiyorlar.
Oysa, nükleer silahlar?n yay?lmas?n?n engellenmesi (Non-Proliferation) konusunda bugüne kadarki Amerikan politikas?n? olu?turan tezlerin ele?tirisini bir Türk k?z?n?n, Dr. Asl? Bali’nin yazd???n? bilseler...


Üstelik onun tez dan??man?n?n da Ba?kan Obama’n?n Mü?aviri (Under Secratary), Ann Mary Sloter oldu?undan haberleri olsa, san?r?m bu sözü man?ete c?mb?zlarken bir kez daha dü?ünürlerdi.


Elbette Türkiye ile ?srail’in aras? iyi olmal?. Ama bu ancak, Tayyip Erdo?an’?n da, Davuto?lu’nun da, Haf?z’?n o?lunun da söyledi?i gibi ?srail de ayn? zamanda nükleer silahlardan ar?nd??? zaman sa?l?kl? olabilir.


Amerika’n?n da bu yöndeki bölgesel mutabakata yakla?t??? aç?k.


‘Benim yaln?z Hürriyet’im’ in ise dünyadan haberi yok. Zaten bu yüzden yaln?z de?il mi?

http://www.aksam.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri