forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

DOMUZ GR?B? MEDYAYA BULA?TI

Aktif .

ece_temelkuranMilliyet gazetesi yazar? Ece Temelkura, domuz gribine yakaland???n? aç?klad?. Kö?e yaz?s?nda ya?ad?klar?n? anlatan Temelkuran, "Önceki gün itibar?yla domuz gribi oldu?um kanaatine var?ld?. ?tiraf edeyim, hastal?k fazla popüler oldu?u için bana bula?maz gibi gelmi?ti." diye yazm??...
 
 
 
ECE TEMELKURAN'IN YAZISI
 

Domuz gribi kurban?n?n ac? hat?rat?: Dayan Yolda?!
 
“Bir avuç dolusu ilaç alarak nihayet yazmaya derman bulabildi?im bu yaz?y? tüm domuz gribi kurbanlar?n?n ?anl? direni?ine ad?yorum...
 
Önceki gün itibar?yla domuz gribi oldu?um kanaatine var?ld?. ?tiraf edeyim, hastal?k fazla popüler oldu?u için bana bula?maz gibi gelmi?ti. Ne bileyim, bu kadar popüler olunca hastal??? ciddiye alamad?m. Yine itiraf edeyim ki dalga geçmeye ve haber bültenlerindeki felaket senaryolar?na gülmeye ba?lam??t?m. Elbette, her akl? ba??nda Türk insan? (ve Ba?bakan!) gibi ben de a?? olmad?m! Sonuç: ?ki gündür dünya gerçekli?iyle domuz gribi gerçekli?i aras?nda, halüsinatif bir evrende, yan?mda tuvalet kâ??d? rulosuyla yat?yorum.
 
Bu ‘süreçten’ ç?kard???m dersleri payla?mak isterim:
 
1. New Yorker’da okudu?um bir makaleye göre ‘a??ya güvensizlik’ sadece bizim mazlum halk?m?za ait de?il. ABD’de de vaktiyle t?pk? bizimki gibi bir sa?l?k bakan? ‘A?? olun’ dedi?i ve sonras?nda bin kadar insan öldü?ü için Amerikan halk? da a??dan hazzetmezmi?. Ve fakat makaleye göre, a??dan ölmek diye bir ?ey yok. Dolay?s?yla olmak gerekiyor. Nedir? Ben bakana inanmam, New Yorker’a inan?r?m. ?u da var: Sa?l?k konusunda siyasilere duydu?um güvensizli?in son derece sa?lam dayanaklar? var. Nihayetinde bu memlekette radyasyonlu çaylar? l?k?r l?k?r içip “Bak bana bir ?ey olmuyor” diyen bakanlar yüzünden Karadeniz’de binlerce insan kanser oldu, öldü.
 
2. Domuz gribi olman?n en kötü yan? nedir? Aç?kl?yorum: Televizyon izlemek zorunda kalmak. Kitap, dergi okunam?yor zira gözlük tak?lam?yor, göz sulan?yor vesaire. Dolay?s?yla Türkiye televizyonlar?na maruz kald?m son 48 saattir. Sonuç? Kendini, Bat?l?, ça?da? diye niteleyen TV’lerde ‘Hoppala yârim yaz geldi’ yay?nc?l?k anlay??? hâkimken ?slami televizyonlarda ha baba de baba doktrinasyon yap?l?yor. Mehtap TV’de ‘ateizmden’ kanser gibi bahseden bir program gördüm, kan?m dondu. Sunucu “Nas?l kurtuldunuz bu dertten?” diyor, can?n? ateizmden zor kurtarm?? konuk cevap veriyor:
 
“Üç rüya gördüm!”
 
Komedi program? olmas?n? diledi?im ama olmayan onlarca program gördüm. Ürktüm. ‘Ça?da?’ kanallardan da korktum. Tahlil mecalime kavu?tu?umda yazaca??m bu konuyu.
 
3. Ben genellikle hastal?ktan s?k?ld???m için iyile?irim. Bu sebeple iki gecedir gördü?üm kâbuslar? sevgiyle kucakl?yorum. Yak?nda beni hastal?ktan bezdirirler. Birinci rüyada sevgili Ahmet ?nsel bir çorap fabrikas?nda ‘art? de?er’ kavram?n? anlat?yordu. ?zleyenler aras?nda soyk?r?mc? El Be?ir de vard?. Ve görüntüler manga çizimleri olarak ak?yordu! “Manga karakteri olmu?um, a?layan?m yok” diye bir içlen, bir içlen! Bir de Diyarbak?r Cezaevi’ni gördüm. Duvarda “Türkçe konu?! Çok konu?!” yerine “Bunu da aç?kl?kla ortaya koymak laz?m” yaz?yordu. Ba?bakan’?n en çok kulland??? sözlerden biri biliyorsunuz.
 
4. Domuz gribinde en kritik konu, organizasyon. Belli saatlerle tavuk suyu çorba, greyfurt suyu, ilaç, yemek vesaire getireniniz olmas? gerekiyor. Yani bireysel de?il, kolektif bir çaba olmas? laz?m. ‘Kolektif’ demi?ken, bu hastal??? da solculuktan kapt?m korkar?m. Zira ilk hap??r???m ?stanbul Üniversitesi ö?rencilerine ya?mur alt?nda destek verirken gelmi?ti. Hat?rl?yorum.
 
5. Domuz gribi kafas? olabilir, ilaçlara duydu?um genel güvensizlik olabilir, ama ne zaman az?c?k iyile?sem bunun greyfurt suyundan oldu?unu dü?ünüyorum. Dayan yolda?! Dayan greyfurda!
 
Huzurlar?n?zdan çekiliyor, yata??ma dönüyorum.
 
M?LL?YET GAZETES?
08 KASIM 2009
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri