forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ali-bayramogluM?s?r'da ya?anan 'Darbe'nin Türkiye yans?malar? dikkat çekici.  Bu tart??mada Yeni ?afak yazar? Ali Bayramo?lu'nun yaz?s? önemli. 

Ertu?rul Özkök'ün M?s?r'la Türkiye kar??la?t?rmas?na sert tepki gösteren Bayramo?lu, Özkök'ün gençleri fikirleriyle kirletti?ini yazm??... 

??te Bayramo?lu'nun yaz?s?ndan en çarp?c? bölüm... 

(...)

28 ?ubat günlerindeki performans?na yakla??yor.

Meydanlara ç?kan her hücresiyle Özkök'ün z?dd? gençleri kullan?yor, fikren kirletiyor.

?ki daimi öncülü var:

Müslümandan demokrat olmaz, birincisi...

Dindarsa, iktidar? devirmek için her yol mübaht?r, ikincisi…

Bak?n ne diyor, buram buram ayr?mc?l?k kokan 'müslüman neden karde? olam?yor' ba?l?kl? son yaz?s?nda:

'Ona oy vermeyen, üvey karde? bile de?il, d?? kap?n?n d?? mandal? bile de?il...?Nedense geriye sadece 'Müslümanl?k' kal?yor ve ald??? yar?n?n yar?s? oyu, toplumu bir ba?tan ötekine kendine has bir Müslümanl?k'la boyama hakk?, vizesi gibi görüyor. ?Elinde dindar nesil diye bir portre, tek arzusu önüne gelenin vesikal???n? rötu?lay?p elindekine benzetmek, tek tipe çevirmek.?? 

(…)

Demokrasi deyince akl?na, ço?unlukçuluktan ba?ka bir ?ey gelmeyen adama demokrasiyi ?sorsan ne olacak ki, ?cevab? dünden belli...?Sand?ktan birinci parti ç?kt?ysam, ast???m ast?k, kesti?im kestik.?Olmuyor i?te...?Önce demokrasi bitiyor, sonra karde?lik...?Sonra s?ra ?slam'a ?geliyor.?Onu da kendi elleriyle bitirmeye ba?l?yor...'

Kimden söz ediyor Ertu?rul…

M?s?r'dan m??

Peki darbeden söz ediyor mu, hay?r?

Size darbeyi 'hakedeni' anlat?yor…

Ve ba?l?yor…

Diyor ki: 'TAHR?R'e bakt?kça Taksim'i gördüm.?Taksim'e bakt?kça ülkemi gördüm…'

Aba alt?ndan bu tür sopa göstermek, bunun ço?ulculuk, demokrasi gibi kavramlar? araç haline getirerek yapmak, saklanarak yapmak Türkiye'de siyasi ahlaks?zl?klar tarihinin kurucu eylemidir.

M?s?r arkas?na saklanmak, M?s?r'a i?aret etmek darbeye, f?rsatlara i?aret etmek de?il midir, dolayl? olarak?

AK Parti vesayet düzeniyle mücadele ederken, her ?eyden önce askerin kaplad??? alan? de?i?tirdi, askerin k??las?na dönü?ü bu alan?n demokratikle?mesiyle sa?land?.

Özkökgiller buna direndiler, öfkelendiler ve kaybettiler.

Bugün Türkiye ba?ka bir noktada, ba?ka bir sahfada…

Bugün ülkedeki tart??ma, olmayan demokratik düzen tart??mas? de?il, tersine, mevcut demokratik dokunun derinle?mesi, kalitesinin artmas? tart??mas?d?r…

Kat?l?mc? demokrasi, kamu alan? ve birey özgürlü?ü ili?kisinin tart??mas?d?r....

?tiraz ve ele?tiri bunun için yap?l?yor.

Ne var ki bu parazitler, Özkökgiller aradan çekilmeden bu ülkede ne demokrasi tart??mas? yap?labilecek, ne iktidara yönelik ele?tiriler yerini bulacakt?r.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri