forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Onca insan?n hayat?n? karart?rken neden istifa etmemi?tin!

Aktif .

umur-talu-315

Umur Talu, Habertürk Gazetesi'nde Cumartesi günü yay?nlanan yaz?s?nda Özkök'ün Türklükten istifa etti?ini aç?klamas?n? yorumlam??... 

"?stifa Ve ?stifra" ba?l???yla Talu, ?unlar? yazm??... 

Medya Tav?an? ?apkadan yine kimlik ç?kard?.

Dedi ki “Türklükten istifa edece?im”!

Sebebi, ki iki dakikada unutur, kimi ?öhretin “?mral? süreci”ne destek vermesiymi?.

Arkada??n kara kutusunda ilk kez “istifa” diye bir ?ey gördüm.

Onca insan hayat?n? karart?rken istifa etmek hiç geçmemi?ti yumo? kalbinden.

Hürriyet’i içindekilerle birlikte sat?lacak hale getirdi?inde de istifa etmedi; sat?n alan kovaca??m dedi?inde de, amirinden en a??r laflar? i?itti?inde de.

ANAP’?n güne?li bakan? azarlarken de, AKP ayaz?nda f?rça yerken de.

Ne pa?alarla ne ma?alarla ha??r ne?irlik utand?rd? da i’sini bile akl?na getirebildi.

?stifa ancak her cins istifade içinde mevcudiyet bulabildi onun medya ahlak?nda!

***

Ne man?etleri yüzünden sürgünde ölmek zorunda kalanlar, ne cezaevinde yan?k cesedine bile mermi s?k?lanlar, ne hedef yap?lanlar istifa ilham? verebilmi?ti.

Ne iktidar k?yaklar?, ne 28 ?ubat ayaklar?, ne koalisyon kayd?raklar?.

Ne onca siyaset mühendisli?inden, iktidar dizayn?ndan, 2001 krizi öncesi pembe ekonomi boyamaktan, ne onca insan?n i?sizli?inden, ne Ba?bakanl?kta özel kanun veya devalüasyon tüyosu dilenmekten bir utanç has?l olmu?tu!

(...)

 

Yaz?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n... 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri