Yazdır

BEKLENEN O MEKTUP GELD?!

Aktif .

ertugrul_ozkok_280Ertu?rul Özkök bugünkü kö?esinde, 28 ?ubat dönemiyle ilgili Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu'na davet edildi?ini duyurdu...

 

Özkök'e gelen mektup ?öyle...  

“Say?n Ertu?rul Özkök

Meclis Ara?t?rma
muz, Komisyonumuzun ara?t?rma konular?ndan birini olu?turan 28 ?ubat 1997 tarihli müdahale süreciyle ilgili olarak, 3 Ekim 2012 Çar?amba günü saat 15.30’da Komisyon toplant? salonunda bilginize ba?vurmay? uygun bulmu?tur.Bu nedenle, uygun bir zaman içerisinde Komisyonumuzla ili?kiye geçmenizi ve an?lan tarihte Komisyon toplant?s?nda haz?r bulunman?z? arz/rica ederim.”

Özkök'ün yaz?s?n? okumak için t?klay?n.. 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri