forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

BU MUHABBET?N SEBEB? NE?

Aktif .

aydin_dogan_nagehanFehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde Ayd?n Do?an'?n yeni itttifak aray??lar?n? yazm??. 

 

AYDIN BEY ÇIKI? YOLU ARIYOR

Kendinizi ister 28 ?ubat (1997) ve 27 Nisan (2007) sürecini soru?turan bir savc?n?n yerine koyun, ister ayn? dönemi tezi için ara?t?ran bir akademisyen ile ya?ananlar? anlatan bir gazetecinin: Hangi ta?? kald?rsan?z alt?ndan hep ayn? isimlerle medyan?n ç?kt???n? görünce ne yapars?n?z?

Sisi taraf?ndan haz?rlanm?? mizansen konular? vard? 28 ?ubat’?n: Kokan çorab? parfüm muamelesi gören sahte ?eyhler ile i?reti ba?örtülü bir tak?m k?zlar... Gazetelerin man?etlerine yükselmese, ekranlarda döndürülüp durmasa kimsenin dönüp bakmayaca?? daha nice tip...

Ekranlardan canl? yay?nlanan brifinglerde “Emret komutan?m” manzaras? sunan medya mensuplar?, kendilerine gönderilen, üzerinde tahrifat yap?ld??? elle yap?lm?? ilâvelerden belli itirafnameleri meslekta?lar?n? hedef haline getirmek için kullan?yor, patronlar?na “Ço?u gitti, az? kald?” tekmiliyle darbe müjdesi veriyorlar...

Ayd?n Do?an’?n Rasim Ozan Kütahyal? ile e?i Nagehan Alç?’ya son zamanlarda gösterdi?i muhabbete biraz da bu aç?dan yakla??n derim ben. Hangi ta?? kald?rsan?z alt?ndan ç?kan isimlerin hemen bütünü, yak?n zamana kadar ‘ülkemizin en büyük medya patronu’ unvan?n? elinde bulunduran Ayd?n Bey’in bordrosundayd?. Halen de öyleler...

Rasim Ozan ise hem yaz?yla hem de ekranlardan “Bunlar?n hesab? sorulacak” anlam?na gelen bilgileri kamuoyuyla payla??yor...

Ben de Ayd?n Do?an olsam, bir sonraki ad?m? öngörebilmek için bilgi sahibi oldu?una inand???m gözü ve zihni aç?k ki?ilerle irtibat?m? s?cak tutard?m.

Eski gözü aç?klar?n hemen hepsinin kendisinin yan?nda bulunmas?, gazetelerinde kö?e, kanallar?nda program sahibi olmas? tesadüf de?il; Ayd?n Do?an dönemin etkili ve yetkili çevreleriyle birlikte olduklar?, bir ad?m ileriyi görmesini sa?lad?klar? için onlar? tutuyordu. Bugün eski güçleri yok yan?ndakilerin; b?rak?n bir ad?m ileriyi öngörme becerisini, bugüne kadar olanlar? bile do?ru dürüst de?erlendiremediklerini en iyi o görüyor...

Nas?l görmesin? 2002 ile 2012 aras?nda serveti birkaç kez artt? i?adam? Ayd?n Do?an’?n; ancak ayn? süre içerisinde ‘ülkemizin en büyük medya patronu’ payesini kaybetti. Milliyet, Vatan, Star-Tv art?k ba?kalar?n?n... Petrol Ofisi de onundu, orta?? Avusturyal? ?irket devrald?. Hilton Oteli’nin etraf?ndaki alan? rezidans haline getirip satacak, milyarlar kazanacakt?; olmad?...

Hiçbiri, hiçbiri yok bugün... Etraf?nda “Patron böyle giderse, gücünü koruyamayacaks?n” uyar?s?n? yapacak ki?iler bulunmad??? için ba??na geldi bütün bunlar...

Rasim Ozan Kütahyal? ve Nagehan Alç?’yla görü?mesi yapt??? en ak?ll?ca i?lerden biri Ayd?n Do?an’?n... Ke?ke o akl? hiç kaybetmese...

Mehmet Barlas geçen gün görü?meyle ilgili ironik bir yaz? yazm??t?; ?akayla kar???k Rasim Ozan’?n Hürriyet’in ba??na gelmesi senaryosunu de?erlendiren... Nagehan Alç?, hem gazetecilik geçmi?i ve hem de kad?n olarak bu meslekte ayakta kalma ba?ar?s? sebebiyle, bir gazetenin ba??na çok yak???r.

Kendinizi ister savc?, ister akademisyen, ister gazeteci yerine koyun ve dosyas?n? haz?rlamakla görevlendirildi?iniz 28 ?ubat ve 27 Nisan dönemlerine dair ara?t?rmalar?n?zda kar??n?za hep ayn? tiplerin ç?kmas?ndan hareketle bir çerçeve çizmeye çal???n.

Gazetecisiniz, yaz? dizinizde en çok kimlerin foto?raf?n? kullan?rd?n?z? Akademisyensiniz, ara?t?rman?z?n sonuna ekledi?iniz ‘dizin’ bölümünde en s?k tekrarlanan isimler kimlere ait olurdu? Savc?ysan?z, iddianamenizin medya bölümünde en çok hangi yay?n grubu mensuplar?n?n adlar? geçerdi?

Ayd?n Do?an bunlar?n hiçbiri de?il, ama iyi bir i?adam?... Her iki anlamda ‘iyi’ bir i?adam?... Birlikte yolculuk etti?i mesai arkada?lar?n?n rahats?z olmas?n? istemez, ba?lar?na bir ?eyler gelmesinden mutsuz olur, böyle bir geli?meyi engellemek için çaba gösterir.

O da bu çabay? gösteriyor. Tedbir alabilmek için anlamak, anlamak için de bilenlere sormak gerekir; Ayd?n Bey’in yapt??? da bu...

“Ne oluyor?” diye soranlara duyurulur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri