forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

el_cezireYakla??k 1.5 y?l önce çal??malar?na ba?lanan ve bu yüzden Cine5'i TMSF'den alan Al Cezire, Türkiye'de bir türlü yay?na geçemiyor.

 

Fehmi Koru, Star Gazetesi'ndeki Taha K?vanç kö?esinde El Cezire'nin Türkiye maceras?n? yazm??... Okuyal?m...

 

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI...

Katar Katar yükün varsa...

Gazeteleri mütalaam? henüz tamamlam??t?m ki bekledi?im telefon geldi. “Nihayet yazm??s?n tezimi” diyen dostum, sözlerini, “Umur Talu’nun yaz?s? da Katar üzerine” diye tamamlad?.

Sanki medyada meydana gelen geli?meleri aktard???m dünkü Kulis ‘Katar üzerine’ say?l?rm?? gibi...

Yaz?mda Arapça ve ?ngilizce (bu arada ba?ka dillerde de) haber kanallar? bulunan ‘El-Cezire’ televizyonunun Türkiye maceras?na de?inmi?tim. Katarl? sermayedarlarla kaderini birle?tirmi? Türk ortak durduk yere istifa etmi?ti. Vesile bu ya, ben de dostumun, aylardan beri ba??m?n etini yedi?i “El-Cezire-Türk s?k?nt?l? bir proje; yapt?klar? harcamalara kanma, yay?na ba?lamayacaklar” tezini hat?rlatt?m.

Dostumun tezi özetle ?u: “Arapça ve ?ngilizce kanallar? baya?? a??r isimler transfer edilerek yay?na ba?lam??t?; EC-Türk ayn? yoldan gitmiyor; Katarl?lar s?radan i?e isimlerini vermez; sonunda vazgeçecekler...”

Türk orta??n ayr?l???n? yolun sonuna yakla?mak olarak görüyor dostum.

Hayat?mda Katar’a bir kez gittim, ama ne gidi?: Ülkenin baya?? lüks havayollar?n?n ilk koltu?unda seyahat ederek... Pasaportuma ?öyle bir göz at?p “Geç” demi?ti Katarl? gümrük görevlisi... Uça??n kap?s?ndan beni alan mihmandar kocaman bir limuzinle kent d???ndaki bir otele götürmü?tü... O otelde iki gece kald?m, ülkenin ba?ka hiçbir yerini görmeden ayn? gö?üs kabartan ve “Ben neymi?im, vay be!” dedirten muameleyle geri gönderildim...

Vesile, Katar ?eyhi’nin e?inin himayelerinde çal??malar?na ba?layan bir merkezdi; ‘Bas?n Özgürlü?ü Merkezi’... Baz?s? eski ba?bakan ve bakan, baz?s? medya patronu ve k?demli gazeteci olmak üzere dünyan?n de?i?ik ülkelerinden tan?nm?? simalar? biraraya getirmi?lerdi. Merkez’in ba??nda ülkesinde iyi tan?nan bir Frans?z gazeteci vard?.

Merkez’in dan??ma kurulunun üyeleriyle ?slâm Dünyas?’nda ve Bat?’da bas?n?n sorunlar? üzerinde konu?ur, otoriter rejimlere sahip Arap Dünyas?’nda gazetecili?in ne kadar zor oldu?uyla ilgili öyküler dinlerken, “Katar sanki farkl? m??” sorusu akl?ma gelmi?ti. Son etkinlik olarak bizleri Katarl? gazetecilerin kar??s?na ç?kard?klar?nda cevab?n? ö?rendim o sorunun: Sorunlu bir medya düzeni vard? Katar’?n da; buna kar??l?k Katarl? gazeteciler sorunlar?n? kameralar önünde aç?kça tart??abilecek cesarete sahipti.

Birkaç ayda bir toplanma sözüyle ülkelerimize döndük, ancak Merkez’de meydana gelen iç çeki?meler yüzünden bir daha biraraya gelemedik. Zaman zaman “Merak etmeyin, kendimize yeniden çeki düzen veriyoruz; sizleri yine ça??raca??z” haberi ula??yor, ama önceli?ini ?slâm Dünyas?’nda gazetecili?in kalitesini yükseltmeye ve özgürlük kanallar?n? zorlamaya veren ‘Doha Merkezi’ bir proje halinde kal?verdi...

Katar ?eyhi’nin e?i ?eyha Mozah bin Nasser Al-Missned’in himayelerinde oldu?u ve ilk etkinlik için dünyan?n paras? harcand??? halde...

‘El-Cezire-Türk’ konusunda ad?mlar?n at?ld??? döneme rastl?yor kat?ld???m etkinlik... ?eyh ile ?eyha’n?n, heyetin onuruna verdikleri ak?am yeme?inde, beni bir kenara çekip Türkiye ve liderleri hakk?nda ola?anüstü olumlu sözler sarf ettiklerini hat?rl?yorum.

Umur Talu dün bir Arap profesörün Katar ile Türkiye ili?kilerine dair görü?lerini aktarm??. Bölgesel ittifaklar?n yeniden düzenlendi?ini, Türkiye ile Katar’?n Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle birlikte bir cephe olu?turduklar?n?, ?ran, Suriye, Hizbullah ve bir tak?m ?slâmi hareketlerin di?er cephede bulu?tuklar?n? söylemi? Prof. Ahmed Musalli... “Dikkat edin, Türkiye veya Katar ?srail’i suçlamay? kesti; ?srail meselesi art?k tâli, önemi yok” da demi?...

Acaba?

Katar’la Türkiye aras?ndaki ba?lar?n eskisi kadar güçlü oldu?undan ku?kuluyum. El-Cezire Arapça ve ?ngilizce kanallar?nda Ankara’y? mutsuz eden pek çok haber yay?mlad?. El-Cezire’nin Türkçe yay?nlar?n?n gecikmesi -belki hiçbir zaman yay?na geçmeyece?i- biraz da bu yüzden... Katar’a son zamanlarda baya?? so?uk davran?yor Ankara...

Yeniden arad?m dostumu, dü?üncelerimi aktard?m. “Hakl? olabilirsin, ama Prof. Musalli’nin tezini de yabana atma” dedi.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri