forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYAT?K ?EH?R EFSANELER?N?N BALONLARI PATLARKEN

Aktif .

mehmet barlas_300MEHMET BARLAS - SABAH

Medyadaki ve özellikle yaz?l? bas?ndaki ?ehir efsaneleri üzerine ?i?irilen balonlar birer birer patl?yor.Bunlardan biri "AB Grubu" olarak nitelenen okur kesimi üzerindeki yanl?? alg?lamalard?r.

Reklamc?lar ve pazarlamac?lara göre AB Grubu üyeleri, gazete okurlar?n?n ve televizyon izleyicilerin al?m gücü en fazla, dünyaya en aç?k ve en e?itimli kesimidir.

AB Grubu'na hitap ettikleri iddias?n? seslendirenlerin yönettikleri gazetelere ve televizyon kanallar?na bakt???n?zda ise, bu medyalar?n son dönemde Türkiye'nin de, dünyan?n da gerçeklerini izleyici kitlelerine yans?tamad?klar?n? görmemeniz imkâns?zd?r.

Ülkenin en e?itimli ve dünyaya en aç?k kesiminin ezberler ve sloganlarla yurdu ve dünyay? izlemeye çal??an en tutucu kitleleri olu?turmalar?, demokrasi yerine askeri darbeleri desteklemeleri, mümkün olabilir mi? 

Beyaz Türklermi?... 

Kendilerini "Beyaz Türk" olarak niteleyenlerin her seçim sonucunu bir ?ok ve her de?i?imi bir felaket olarak kar??lamalar? ve halk? "Rejim"in tehdidi olarak görmeleri olgusu, kan?mca AB Grubu için yeni bir tan?ma ihtiyaç duyuldu?unun kan?t?d?r.

Ayr?ca olu?an yeni orta s?n?flar, Anadolu kentlerinde parlayan sanayi ve ticaret kaplanlar?, kentli nüfusun ço?unlu?u olu?turmas? gibi gerçekler "AB Grubu izleyicilerinin tekeli bizde" diyen statüko bekçisi medyalar?n asl?nda tabanlar?n?n darald???n?n da bir ba?ka kan?t?d?r.
Bir di?er patlayan balon da "Tiraj" ile "Etki" aras?ndaki ili?kinin de?erlendirilmesi biçimidir.
Örne?in önceki gün 4 ya??na basan "Taraf" gazetesinin etkisi ve a??rl??? ile tiraj? aras?nda ne gibi bir do?ru orant? kurabilirsiniz? 

Yar?n?n Türkiyesi için 

Ben bu gerçe?i 28 ?ubat post-modern darbesi döneminde "Yeni ?afak"gazetesinde yazarken de ya?am?? ve görmü?tüm.
Büyük tirajl? gazetelerin kurduklar? kartelin kara listeye ald??? bizlere kucak açan Yeni ?afak, küçük tiraj?na kar??n o gazetelerin tümünden daha etkiliydi.
Çünkü Türkiye'nin özgür yar?n?na ve ço?ulcu demokrasiye inananlar?n sesiydi. 
"Taraf" da sivilli?in, demokratik uzla?malar?n sesi oldu?u, her çe?it ?iddetin ve bask?n?n kar??s?nda durdu?u için, tiraj? ile ölçülemeyecek bir etkiye sahip.
K?sacas? "Yükselen de?erler" diye bilinen ve statüko bekçisi olmak yerine hem kendi geçmi?i ile cesurca yüzle?ebilen hem de yar?n?n ipuçlar?n? okurlar?na ve izleyicilerine sunabilen medyalar, bir yanda A'dan Z'ye kadar olan bütün kesimleri ayd?nlat?rken, di?er yanda da etkili oluyorlar. 

Özgür ve özerk olmak 

Yani mesele ne muhalif ne de muvaf?k olmaya ba?l?.
Özgür, özerk, ba??ms?z, ba?lant?s?z olmay? ba?ard???n?zda ve haberleriniz ile yorumlar?n?zda önyarg?lar yerine gerçeklerle akl?n?z?n sesini iz dü?ümde tutabildi?inizde, etkiniz art?yor.
Att??? her man?et yanl?? ç?kan, her öngörüsü yan?lg?larla dolu, okurlar?na olmayan veya geride kalm?? dünyay? bugün ve statüko bekçili?ini ça?da?l?k olarak sunan medyalar?n, ne "Gerçek AB Grubu" ile, ne de etkili olmakla bir yak?nl?klar? bulunabilir.

 

http://www.sabah.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri