forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

EMRE USLU KO?ANER'?N ?ST?FA EDECE??N? 8 HAZ?RAN'DA YAZDI...

Aktif .

emre_uslu_300Taraf Gazetesi yazar? Emre Uslu, 8 Haziran tarihli yaz?s?nda Genelkurmay Ba?kan? I??k Ko?aner'in Ak Parti'nin tek ba??na iktidar olmas? halinde istifa edece?ini yazm??t?.  

??te Uslu'nun Taraf'?n 8 Haziran tarihli say?s?nda yay?nlanan yaz?s?... 

AKP tek ba??na iktidar olursa Ko?aner istifa edecek

Geen hafta iinde Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral I??k Ko?anerin, Harp Akademileri Komutan? Org. Bilgin Balanl? ile birlikte sekiz subay?n ifadeye a?r?lmas?na ili?kin Trk Silahl? Kuvvetlerinde (TSK) grev yapan orgeneral ve oramirallerin gr?lerini ald??? bas?na yans?m??t?. ?ddiaya gre Ko?aner, Aksi ispat edilene kadar herkes masumdur. Srecin hassasiyeti ortada. Titiz olun uyar?s?nda bulunmu?.

Ankarada Orlar toplan?nca huylan?r?m ben. Yine yle yapt?m. Bana 20 ?ubat 2010da (sondan bir nceki hamle) toplanan orgenerallerin ekti?i istifa restini haber veren dostum ile konu?tum. Orlar toplanm??, yine istifa resti mi ekecekler diye sordum. Haber birka gn nce geldi: Evet, kritik bir durum var Ankarada.

Dostumun anlatt???na gre durum ?u: Genelkurmay Ba?kan? I??k Ko?aner tam bir karartma ve manplasyon ablukas? alt?nda. ?stifa et bask?s? had safhaya gelmi? durumda ve Ko?anerin istifa etmeyi d?nd? ciddi ciddi bir ihtimal olarak de?erlendiriliyor.

Dostum olay?n arkaplan?n? da anlatt?. Normalde Ko?aner yak?n evresine gre dikkatli bir legalist. Ben de ayn? gr?teyim. Bu gr?m 1 Temmuz 2010 tarihli Todays Zamandaki k?emde Ko?aner analizi yaz?p ifade etmi?tim. Ancak ?imdilerde Ko?aner iin durum biraz farkl?la?m?? gibi grnyor.

Anlat?lana gre ?lker Ba?bu? dnemindeki son YA? toplant?s?nda al?nan kararlar?n etkisi ?imdilerde grlmeye ba?lam??. Ba?bu? kendisinden sonras?n? garantiye almak iin, zellikle ?rtica ?le Mcadele Eylem Plan?nda beraber hareket ettikleri iddia edilen Hasan I?s?z? Kara Kuvvetleri Komutan? yapmak istemi?ti. Ancak hkmet direnince Ba?bu? I?s?z? atayamam??t?.

Ko?anerin Genelkurmay Ba?kanl??? dnemi iin Ba?bu?un Aslan Gner ile birlikte hareket edip bir B Plan? yapt??? iddia ediliyor. Buna gre Ko?anerin Genelkurmay Ba?kanl??? kontrol alt?nda tutulmal?yd?. Bu nedenle de Ko?anerin en yak?n arkada??, demokrat ki?ili?iyle bilinen Atilla I??k istifa ettirilmeliydi. I??k?n Kararghta yap?lan birtak?m siyasi mdahaleler konusunda Ba?bu? ve ekibinin tersi bir tutum ald??? biliniyordu. Hatta ba?lat?lacak hukuki srece yard?mc? olabilece?inden ekiniliyordu. Bu nedenlerle o dnem karargh medyas? devreye sokuldu ve Atilla I??k hkmet yanl?s? birisi olarak lanse edildi. Bylece hem Ko?aner hem de I??k bask? alt?na al?nm?? oldu. Ko?aner en yak?n arkada??na sahip ?kmaktan, kurum ii dengeler nedeniyle vazgemek durumunda b?rak?ld?. Ba?bu?un dmen suyuna girerek, Atilla Pa?an?n kamuoyunda hkmet yanl?s? bir komutan grnts izdi?ini, bundan dolay? da Kara Kuvvetleri Komutanl??? yapmak istemeyece?ini ilgili makamlara syledi. Bylece Atilla I??k da istifa ettirildi.

Plan?n ikinci a?amas?nda Necdet zel Kara Kuvvetleri Komutan?, Aslan Gner ise Jandarma Genel Komutan? yap?larak Aslan Gnerin Genelkurmay Ba?kan? olmas?n?n n a?lm?? olacakt?. Buna da hkmet direndi. Bu durumda plan?n nc a?mas? kritikti: I??k Ko?aner yak?n markaja al?nacakt?. ?lker Ba?bu?, 2. Ba?kanl??a en gvendi?i adam? koyarak I??k Pa?ay? tam markaja alm?? oldu.

Dostuma gre ?imdilerde Ankarada konu?ulan I??k Ko?aner seimden sonra istifa edecek senaryosunun arkaplan?nda bylesine ince dokunmu? bir plan al??mas? var. Dostumun de?erlendirmesine gre, I??k Ko?anere yryen hukuki sreleri sahiplenme hususunda hibir zaman gvenmeyen ?lker Ba?bu?, Ko?aneri her ynyle yak?n markaja ald?.

rne?in Ko?anere 30 A?ustos Resepsiyonunda Cumhurba?kan?n?n e?li davetine kat?lmamas? hususunda telkinler yap?ld?. Telkinleri yapan Ba?bu?un Ko?anerin evresine yerle?tirdi?i ekipti. Hatta bu telkinler Hur?it Tolonun o?lunun d?nnde, bir k?s?m Fenerbahe Orduevi sakinleri taraf?ndan da yap?ld? ve amaca ula??ld?. Sonu da Ko?aner Fenerbahe Orduevi sakinleri taraf?ndan ve kendi karargh? taraf?ndan resepsiyona kat?lmamas? gerekti?i telkinleriyle bu resepsiyona kat?lmad?.

Bylece Ko?aner ile hkmet yava? yava? kar?? kar??ya getirilmeye ba?land?. TSK personeli ile ilgili yeni yarg? sreleri Ko?anerin zerindeki bask?y? iyice artt?rd?. Kurum iinde ?lker Ba?bu?un tutuklamalar?n nne geti?i fakat I??k Ko?anerin bu i?i yapamad??? gibi bir alg? olu?turularak Ko?aner psikolojik bask? alt?na al?nmaya al???ld?.

Bu sre sonunda I??k Ko?anerin bir istifa karar? a?amas?nda oldu?u iddia ediliyor. Hatta baz? evreler Ko?anerin istifa karar?n? oktan verdi?ini, sadece uygun zaman? kollad???n? sylyor. Uygun zaman?n seim sonras? oldu?u, uygun ?artlar?n da seim sonular?na gre de?i?ece?i syleniyor. E?er AKP tek ba??na iktidar olursa Ko?aner seim sonras?nda istifa edip hem AKPyi zor duruma d?rmeyi hem de seim sonras? ba?layacak olan Anayasa de?i?ikli?i al??malar?na balta vurmay? d?nyor de?erlendirmesi yap?l?yor. nk TSKn?n yeni anayasa iinde ?u anki konumunu koruyamayaca??, bunun sorumlusunun da Ko?anerin olaca?? Karargh evrelerinde f?s?ldan?yor. Ku?kusuz bu f?s?lt? da Ko?aneri bask? alt?nda tutma stratejisisin bir paras?. Ko?aner ise kendi ba?kanl??? dneminde TSKn?n konum kaybetmesini istemiyor.

Ayr?ca Ko?anerin Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanl???n?n M?Te devri ile ilgili sreten de olduka rahats?z oldu?u, buna bir tepki olarak da istifas?n? verece?i konu?uluyor. Hatta Hakkrideki ?ehit yedi subay?n telsiz kay?tlar?n?n sehven silinmesinin de GESin M?Te devrine tepki olarak yap?lm?? bir hareket olabilece?i konu?uluyor.

Di?er taraftan Ko?anerin seimden ?kabilecek bir koalisyonu drt gzle bekledi?i, kurulacak bir koalisyonda ise kesinlikle istifa etmeyi d?nmedi?i ifade ediliyor. ?lgintir ama Ko?anerin hangi veriye dayanarak bylesi bir beklentiye girdi?i de merak konusu. Ko?anerin bylesi bir beklentiye girmesini mmkn k?lacak bir son dakika operasyonu beklentisi de olu?mu? durumda. Karargh evrelerinin koalisyon umudundaki ana motivasyon, bugne kadar TSKn?n zay?f koalisyon hkmetlerinde istedi?i gibi hareket etmi? olmas? ve sreleri istedi?i gibi ynlendirmeyi ba?armas?. E?er koalisyon hkmeti kurulur ise yarg? srelerine mdahale edilip personelin hepsi kurtar?lm?? olacak.

Bu gr? dile getiren evreler ki olduka nemsenmesi gereken ve Ko?anere yak?n evreler bunlar- Ko?anerin istifa karar?n? verdi?ini ve ?u anda sadece seim sonular?n? bekledi?ini belirtiyor. Seim sonucunda e?er AKP tek ba??na gelirse Ko?aner istifas?n? verecek. AKPye seimi kazanma sevinci ya?atmayacak. E?er koalisyon gelirse I??k Pa?ay? iki y?l daha TSKn?n tepesinde grmeye devam edece?iz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri