forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koru_300Fehmi Koru'nun önceki gün 'Kankalar Meclisi' yaz?s? baya?? ilgi çekmi?e benziyor. Bu yüzden olacak Koru, Taha K?vanç kö?esinde konuya devam etmi? ve bu sefer de 'Kankalar Meclisi'nin çal??ma yöntemini de?ifre etmi?...

Koru, "Kankal?k böyle bir ?ey" ba?l?kl? bugünkü yaz?s?nda Ahmet Hakan'?n nas?l k?skaca al?nd???n? anlatm??...

Okuyal?m...

(....)

?sterseniz sistemin nas?l çal??t???n? dostumun bana yollad??? dosyadaki yaz?lardan uygulamal? biçimde sunay?m.

CNN-Türk'te 'Medya Mahallesi' program?n? yapan Ay?enur Arslan önce Ak?am gazetesinde ç?kan bir yaz? ile hedef al?n?yor. Kankalar Meclisi'nin önemli isimlerinden birine ait bir yaz?yla. Yaz?da kendisini etrafa 'medya pavyonundaki son bakire' diye tan?tan birine de?iniliyor, di?er iki yazarla birlikte...

Her üç yazar? ilk diline dolayan da 'Siz Kimi Kand?r?yorsunuz?' kitab?yla Soner Yalç?n de?il miymi??

Önce kitapla, ard?ndan gazete yaz?s?yla, daha sonra da oda??n internet sitesinde konuyu ele alan haberler ile, Ay?enur Arslan'a, babas? üzerinden bir 'misyon' biçiliyor...

Etraf?na "Ne oluyor?" diye sormaya ba?lad???nda, ona da, "Ablac???m, asl?nda iyi çocuk bunlar" diye birileri kap? açm?? olmal?...

Benzer türden bir yakla??m Ahmet Hakan'?n da ba??na gelmi?e benziyor. Yine ayn? yöntem uygulanarak...

Ak?am'daki kö?ede bermutad Hürriyet yazar?n? a??r biçimde ele?tiren yaz?lar ç?k?yor birbiri ard?na... Bir yaz? Kulis'in standartlar? alt?nda kalan ki?isel tak?lmalarla dolu. "Art?k yeter ama, gerçekten yaz?k" diye biten yaz?n?n bütününde herkesin o güne kadar tan?d???ndan farkl? bir Ahmet Hakan portresi çiziliyor. "Onun için her ?ey ki?isel, hep ki?isel..." deniyor bir yerde. Kö?esini ünlüler dünyas?na girmek için kulland??? iddias? ili?tiriliyor yaz?ya.

Ne zaman oluyor bu? 2 ?ubat 2007 tarihinde... Hemen arkas?ndan, internet siteleri, Ak?am'daki yaz?y? haberle?tiriyor.

Kar??s?ndaki için böylesine yo?un tiksinti hisleri ta??yan biri ondan uzak durur de?il mi? Ya da, hakk?ndaki olur olmaz iddialar? yaz? konusu yapan birinin semtine bile u?ramaz herhalde o sald?r?ya hedef yap?lan... Hay?r, öyle olmuyor. Tam tersine, k?sa süre sonra ikili can ci?er kuzu sarmas? haline geliyorlar... Yaln?z kendileri 'kanka' olmakla kalm?yor, iki taraf?n yak?nlar? 'Kankalar Meclisi'nde yerlerini al?yorlar.

Yak?nl??a oda??n internet sitesinde ç?kan bir haber tan?kl?k etsin. Okuyal?m: "Olay?n gerçe?i ?udur: Uzun tatilden dönen Oray E?in, dün gece Ak?am Gazetesi üst düzey yöneticileri ile Tu?çe Tatari ve Yi?it Karaahmet gibi Ak?am yazarlar?yla Ahmet Hakan'a 'geçmi? olsun' ziyaretinde bulundu. Sohbet sürerken eve Ertu?rul Özkök geldi. Ahmet Hakan ile cumartesi günü gidecekleri Umre ziyaretinin baz? ayr?nt?lar?n? konu?tular. '?hram nereden al?nacak' gibi. ?Bu arada geçmi? olsun ziyaretine H?ncal Uluç da gelecekti. Ancak zaman geçti, usta gazeteci bir türlü gelmedi. Merak edip telefon açanlara ise 'Size sürprizim var, konuklar?m Ankara'dan geliyor, onlar? getirece?im' diye yan?t verdi."

Merak edersiniz diye kaydediyorum: Hayli bekletmi?, ama sonunda H?ncal Uluç iki 'sürpriz' isimle ç?kagelmi?...

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri