forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazete_180Türkiye, b?rak?n hakim karar?n?, savc?n?n bile haberinin olmad??? gazete bask?nlar?n? gördü. ?u anda, her ?ey kameralar önünde. Savc?lar, hakimin onay? olmadan ad?m bile atam?yor. ?tiraz varsa, usule yönelik olsun. Yoksa yarg?ya kimse müdahale etmesin.


[Haber Analiz] Yeni ?afak bask?n?nda özgür medya neredeydi?

AL? AKKU? / ZAMAN

Kimi tetikçiler gözalt?na al?n?nca, önce 'Bunlar m? örgüt mensubu?' diyerek küçümsediler. Yarg?, üst düzey askerlerin kap?s?na dayan?nca 'Bu sayg?n isimler mi suç i?leyecek?' dediler.

Hatta daha da ileri gidip "Bunlar, Öcalan'? getiren kahramanlar" ifadesiyle koruma z?rh? olu?turdular. ?imdi ayn? yöntemi 'bas?n özgürlü?ü kahraman?na Ergenekon gözalt?s?' diyerek uyguluyorlar. Ve as?l ilginç olan?, savc?lar?n hakim karar?yla yapt??? operasyonlar?n neredeyse tamam?nda 'cemaat' vurgusu yaparak, Türk adalet sistemini zan alt?nda b?rak?yorlar. Deliller bir yana b?rak?l?yor. Do?u Perinçek'ten tutun Albay Dursun Çiçek'e; Kemal Kerinçsiz'den Çetin Do?an'a, hatta Soner Yalç?n'a kadar herkes ayn? vurguyla itiraz geli?tiriyor.

Gazetecilerin yaz?lar?ndan dolay? yarg?lanmas? elbette s?k?nt? verici. Önceki gün 19 muhabirimiz daha yazd?klar? haber ve yorumlar? nedeniyle hakim kar??s?ndayd?. Lakin ?u anda gözalt?na al?nan gazetecilerle ilgili iddia farkl?. 'Ergenekon üyeli?i' ile 'halk? kin ve dü?manl??a tahrik etme' suçlamas? çerçevesinde yürütülen bir soru?turma var ortada. Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n ifadesiyle 'b?rakal?m yarg? kendi i?ini yaps?n.' Gazeteci Melih Alt?nok'un dedi?i gibi 'ileride yine pi?man olmamak için biraz sükunet.'

Bu ülkede öyle zamanlar oldu ki, polis gazete binalar?nda karakol kurdu. Bugünlerde 'ülkede fa?izm var' diye yazanlar?n, o gün neler yapt???n? yüzlerine vurmak de?il amac?m?z. Sadece gerçe?in bilinmesini istiyoruz. Tarih, 2002 y?l?n?n Ocak ay?. Yeni?afak Gazetesi'nin etraf?n? saran onlarca polis binaya girmek istiyor. ?ddiaya göre, bir ihbar telefonu gelmi? ve kimli?i belli olmayan iki ki?i gazeteye girmi?. Bu ki?iler, ba?ka bir operasyondan aran?yormu?. Dönemin Organize ?ube Müdürü Adil Serdar Saçan'?n talimat?yla binaya zorla giren polisler, savc?l?ktan izin alma gere?i bile duymuyor. Gazete çal??anlar? yasa d??? bask?na kar?? ç?k?nca, üç saat sonra nöbetçi savc? getiriliyor ve Saçan istedi?i aramay? yap?yor. Bu zaman zarf?nda polis, gazeteye giren ç?kanlar? tek tek kimlik kontrolünden geçiriyor. Yeni?afak, o gün çok zor ?artlar alt?nda yay?mlanabildi. Polis müdürü Saçan, farkl? gerekçe gösterse de operasyonun as?l nedeni, gazetenin yay?mlad??? 'örümcek a??' yaz? dizisiydi. Polis sorgusundan sonra adliyeye götürülen baz? isimlerin yürüyemez hale geldiklerini görmeyen kalmad?.

Gazetenin genel müdürü Mehmet Atalay, 'Buray? karakola çevirdiler.' sözleriyle tepkisini dile getirirken, o dönemde Yeni?afak'ta yazan Cengiz Çandar, gazeteci örgütlerinden tepki göstermelerini istedi. Fakat, tepkiler o kadar c?l?z oldu ki... Bugün, Ergenekon davas?nda yarg?lanan kimi gazeteciler, o haberi verirken, 'dinci gazete Yeni?afak' diyerek itibars?zla?t?rman?n alas?n? yap?yorlard?. Nihayetinde onlar için, ?u anda Ergenekon'dan yarg?lanan polis müdürü Adil Serdar Saçan iyi bir haber kayna??yd?.

Türkiye, b?rak?n hakim karar?n?, savc?n?n bile haberinin olmad??? gazete bask?nlar?n? gördü. ?u anda, her ?ey kameralar önünde. Savc?lar, hakimin onay? olmadan ad?m bile atam?yor. ?tiraz varsa, usule yönelik olsun. Yoksa yarg?ya kimse müdahale etmesin.

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri