forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_barlas_300MEHMET BARLAS: Genel seçime dönük siyasi rekabetin ana taraflar?n? bu Çek atasözüne dayanarak anlamaya çal???rsan?z, haziranda Tayyip Erdo?an'la Kemal K?l?çdaro?lu'nun de?il, Tayyip Erdo?an'la Ayd?n Do?an'?n yar??acaklar?n? kolayca görürsünüz. Bu sadece CHP kadrolar?nda Do?an ?irketleri mensuplar?n?n bulunmas?na ba?l? de?il.BARLAS'IN SABAH'TAK? YAZISI

Seçimlerde Erdo?an'?n gerçek rakibi Ayd?n Do?an m??

Dünyadaki çe?itli ülkelerin atasözleri, sadece o ülke toplumlar?n?n hayata farkl? bak?? aç?lar?n? yans?tmaz.
Yüzlerce y?ll?k ya?am deneyimlerinden al?nan dersler özetlenir bu atasözlerinde.
Bunlardan baz?lar?n? okurken, bizim siyasal ya?am?m?za da uyarlanabilecek dersler ç?kart?labilece?ini dü?ündüm.
Örne?in hazirandaki genel seçimlerde iki ana siyasi rakibin Tayyip Erdo?an ile Kemal K?l?çdaro?lu olacaklar? dü?ünülüyor.
Bir Çek atasözü var...
?öyle:
"Bir ?eyi anlamak için kulaklar?na de?il gözlerine güven"...
Genel seçime dönük siyasi rekabetin ana taraflar?n? bu Çek atasözüne dayanarak anlamaya çal???rsan?z, haziranda Tayyip Erdo?an'la Kemal K?l?çdaro?lu'nun de?il, Tayyip Erdo?an'la Ayd?n Do?an'?n yar??acaklar?n? kolayca görürsünüz.
Bu sadece CHP kadrolar?nda Do?an ?irketleri mensuplar?n?n bulunmas?na ba?l? de?il.

K?l?çdaro?lu olay?...
Do?an Medyas?'n?n organlar? Kemal K?l?çdaro?lu'na ve CHP sözcülerine ili?kin haberleri büyütmedikleri takdirde, onlar seçmenlerine ancak meydan mitingleri ve saha çal??malar? ile ula?abileceklerdir.
Do?an medyas? sayesinde Deniz Baykal'?n bir video kaseti ile siyasi buharla?mas? mümkün olmu?, K?l?çdaro?lu gerek man?etler gerekse kö?e yaz?lar? ile y?llard?r beklenen karizmatik lider olarak sunulmu?tur.
Bu gerçeklerin ?????nda genel seçimlerin Tayyip Erdo?an ile Ayd?n Do?an aras?nda geçece?ini gözlerimizi kullanarak söyleyebiliriz.
Ama sadece kulaklar?m?za dayanarak olay? anlamaya çal???rsak, K?l?çdaro?lu'nun konu?malar?na tak?l?r?z.
Bu gerçe?i vurgulayabilecek bir ba?ka atasözü de Arap dünyas?ndan.
?öyle:
"Söylenene de?il kimin söyletti?ine bak"...
Bu arada yaz?l? bas?n?n önemini de bir Çin atasözü ile vurgulamam?z mümkündür.
?öyle:
"En soluk mürekkep bile en güçlü haf?zadan daha kal?c?d?r"...

Dolu kap dökülebilir
??in iktidar partisine ve Ba?bakan Erdo?an'a ili?kin yans?malar?na gelince...
?ki seçim kazanm?? ve sekiz y?ld?r iktidar olan bir partinin tüm reformcu ve yenilikçi icraat?n? da, de?i?imi gerçekle?tirme potansiyelini de bir yeni genel seçimde ask?ya al?p, farkl? söylemler ve görüntülerle i?e s?f?rdan ba?larm?? gibi davranman?n yanl??l???n?, bir ?ngiliz atasözünün uyar?s?nda bulabiliriz.
?öyle:
"Dolu bir kap dikkatle ta??nmazsa içindekiler dökülür"...
Seçim kampanyas?ndaki üslupla ilgili olarak da bir ba?ka ?ngiliz atasözüne ba?vurulabilir.
?öyle:
"En kat? dü?ünceler en yumu?ak üslupla anlat?lmal?d?r"...
Sade siyasetçileri de?il tüm insanlar? uyaran çe?itli atasözleri var antolojilerde...

 

YAZININ DEVAMI SABAH.COM.TR'DE

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri