forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

CEM?YETE BAKIN, CEM?YETE!

Aktif .

murat_bardakci_300Murat Bardakç?: K?zca??z?n biri hâlâ meslek kurulu?u oldu?unu zannetti?i cemiyete üye olmak istiyor, yönetim kurulu ise kendini "Olgunla?ma Enstitüsü"nün biçki-diki? ö?retmenleri kurulu yerine koyup "Türban?n? be?enmedim" diyerek ba?vuruyu redde kalk?yor! Üstüne üstlük, "Bizde böyle, yerseniz!" gibisinden bir de aç?klama yap?yor.


MURAT BARDAKÇI'NIN HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Hurdac?daki cemiyet

sedat_simavi_kimlikkartiYanda, bir belgenin ilk sayfas?n?n foto?raf?n? görüyorsunuz...

Dört sayfal?k matbu bir form olan belge, bas?n tarihimizin en önemli isimlerinden birine ait: Sedat Simavi'ye...

Form, Sedat Simavi'nin kurdu?u Gazeteciler Cemiyeti'nin, yani bir zamanlar Türk bas?n?n? mükemmel ?ekilde temsil etmi? olan tek kurulu?un üyelik kayd?...

Rahmetli Simavi formu kendi elyaz?s? ile doldurmu?, üzerine foto?raf?n? yap??t?rm??, iç sayfadaki "üyesi oldu?u bas?n müesseseleri ve oralarda yapt??? i?ler" k?sm?na "?stanbul Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan?" diye yazm??, son sahifenin de alt?n? imzalam??...

Bu belgeyi bundan birkaç sene önce Ca?alo?lu taraflar?nda, sokaktan geçen bir hurdac?da buldum.

Hani evlerden ve bürolardan k?r?k dökük biblolar yahut gazete, dergi, eski fatura, vesaire gibi kâ??t ve ?v?r z?v?r cinsinden ne varsa toplay?p arabalar?na dolduran eskiciler var ya, i?te onlardan birinden...

Gazeteciler Cemiyeti kurucusunun üyelik kayd?na sahip ç?kmam??, belge hurdac?ya dü?mü?, görünce hemen alm?? ve Sedat Simavi'nin ailesine hediye etmi?tim.

SANK? DEF?LE VERECEKLER!

Cemiyet, bugünlerde pek bir kar???k, zira Yönetim Kurulu Üyesi Do?an Satm?? istifas?n? verdi. Sebep ise, mâlûm... Yönetim Kurulu üyelik ba?vurusu yapan genç bir han?m muhabiri türbanl? oldu?u gerekçesiyle reddetmeye kalkm??, Do?an'?n kar?? ç?kmas? üzerine kabul etmek zorunda kalm??lar ama belli ki bir hayli hiddetlenip h?rslar?n? mutlaka ç?karmak istemi?, Do?an'?n jürilerdeki görevlerine son vermi?ler.

Hadisenin duyulmas? üzerine daha da ileri gitmi?, "Can? isteyen çekip gider, kendi bilecekleri i?tir" diyen küstahça bir bildiri yay?nlam??lar, Do?an da "Sizin de, cemiyetinizin de..." deyip istifa etmi?.

Cemiyete bak?n, cemiyete! K?zca??z?n biri hâlâ meslek kurulu?u oldu?unu zannetti?i cemiyete üye olmak istiyor, yönetim kurulu ise kendini Olgunla?ma Enstitüsü' nün biçki-diki? ö?retmenleri kurulu yerine koyup "Türban?n? be?enmedim" diyerek ba?vuruyu redde kalk?yor! Üstüne üstlük, "Bizde böyle, yerseniz!" gibisinden bir de aç?klama yap?yor.

NE BEKL?YORSUNUZ K??

Do?an Satm??, fazla nazikmi?. Ben olsam istifa falan etmem, seçimle gelmi? bir yönetim kurulu üyesini atmalar?na da imkân olmad???na göre inad?na kal?r ve hem sinirlerini bozar, hem de o aç?klamalar?n? bir güzel yedirirdim!

Gazeteciler Cemiyeti'nin son senelerdeki sicili maalesef pek temiz de?ildir, çok ki?i ile, meselâ benimle de alâkal? meslekî sab?kalar? vard?r.

Cemiyet, bundan birkaç sene önce "çevre" konusundaki yaz?lar?mdan dolay? bana "ba?ar?" ödülü vermi?ti. Ne güzel, ne kadar ho? de?il mi? Ama i?in tuhaf taraf?, çevre ile ilgili olarak de?il o sene, meslekî hayat?m boyunca tek bir sat?r yazmam??t?m. Bu yüzden "Bo? kalan holding yahut gruplar? ödüllendirme kontenjan?n?z? bana hayalî yaz?lar isnad ederek doldurmay?n" demi? ve ödülü almadan iade etmi?tim...

Ayn? cemiyet, bundan üç sene önce de benim yazd???m bir yaz?y? "y?l?n haberi" gibisinden bir?ey seçmi? ama ödülü yaz?mdan al?nt? yapan bir ba?kas?na vermeye kalk??m??t?. "Yahu, kimin yaz?s?n? kime mâlediyorsunuz?" diye yaygara koparmam üzerine de ödülü iptal etmi?, o sene o dalda ba?ar?l? bir gazeteci seçememi?lerdi.

Geçmi?teki "iyi" zamanlar?nda üyesi oldu?um cemiyet bugün i?te bu haldedir ve kurucusunun üyelik kayd?na bile sahip olmay? beceremeyip hurdac? arabalar?na dü?ürenlerden ba?ka ?eyler beklemek de zaten abestir!

Do?anc???m, geçmi? olsun ama ?imdi Allah için elini vicdan?na koy ve söyle: Kaç seneden buyana müdafaa etti?in o cemiyet hakk?nda sana söylediklerimde haks?z m?ym???m?

http://www.haberturk.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri