forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

O MEDYA DA DE???MEK ZORUNDA!

Aktif .

mehmet_barlas_300Mehmet Barlas, Siyaset ve Medya ili?kilerini ele ald??? yaz?s?nda ?u de?erlendirmeyi yapm??: "Yeni Türkiye'nin güncel siyasi gerçeklerini görmezden gelerek siyaseti yorumlamak, ki?iyi hatal? sonuçlara yönlendirebilir. Örne?in "Medya deste?i" siyasi partiler aç?s?ndan eskisinden farkl? anlama sahip ?imdi.

Zaman Gazetesi'nde dün yay?nlanan Etyen Mançupyan imzal? yaz?y? DKM'de yay?nlam??t?k.

Genelde Siyaset ve Medya ili?kisinin özelde de Chp ile medya ili?kisinin ele al?nd??? yaz?da önemli tesbitler yer al?yordu..

Barlas da bugünkü yaz?s?nda benzer konuya de?inmi? ve geçmi?te ya?ad?klar?ndan hareketle CHP Medya ili?kisini yorumlam??.

Barlas'a göre, Chpliler'in takip etti?i medya organlar? da CHP gibi de?i?im ihtiyac? içinde...

Barlas'?n Sabah'ta yay?nlanan ba?yaz?s? ?öyle..

CHP'nin medya ba??ml?l??? o medyay? da de?i?ime zorluyor

Yeni Türkiye'nin güncel siyasi gerçeklerini görmezden gelerek siyaseti yorumlamak, ki?iyi hatal? sonuçlara yönlendirebilir.
Örne?in "Medya deste?i" siyasi partiler aç?s?ndan eskisinden farkl? anlama sahip ?imdi.
Ankara merkezli, ?stanbul sermayeli ve köylü oran?n?n yüzde 70'ler dolay?nda bulundu?u eski Türkiye'de, medyan?n (veya bas?n?n) siyaset üzerindeki a??rl??? çok fazlayd?.
Zaten siyaseti de birbirlerine benzeyen ve birbirleri ile kavgal? olan ayn? merkezçevrenin insanlar? yaparlard?.
Bas?n da bunlardan birini bir noktaya kadar destekler sonra di?erine a??rl???n? koyard?.
Halk için "Kat?l?m" seçimden seçime oy vermekten ibaretti.
Bu k?s?r döngü tam olarak nerede k?r?ld? bilemiyorum.
Ama kesin olan bir durum var.

Medya ba??ml?s? de?il
E?er "Medya deste?i" siyasette eskisi kadar a??rl?kl? olsayd?, Tayyip Erdo?an'?n Ba?bakan ve AK Parti'nin iktidar olmas? dü?ünülemezdi bile.
Turgut Özal'?n "Organize Sanayi Bölgeleri" projesi Anadolu esnaf?n? tüccar, zanaatkâr?n? da sanayici konumuna ula?t?rd? ve ?stanbul sermayesinin tekelci konumu sona erdi.
Yine Özal'?n ANAP'?n?n devletçili?i ve kat? kambiyo rejimini rafa kald?ran transformasyon program? sonucu, Ankara'n?n ekonomi üzerindeki güdümü azald?.
"Kentlilik" eski kentlileri az?nl??a iten bir boyuta ula?t?.
"Eski"nin son ba?kald?r?s? olan 28 ?ubat post-modern darbesi hem ekonomik, hem siyasal aç?dan çok geni? kitleleri olumsuz etkiledi.
?stanbul'un merkez medyas? ile siyasetin asker güdümündeki i?birli?i, derin toplumda öfkeyle izlendi ve ilk seçimde reddedildi.

Sloganl? pasta payla??m? "
Laiklik tehlikede"
slogan? arkas?nda sergilenen pasta payla??m? "Devletin rutin d???" faaliyetlerinin tümünün gündeme gelmesine neden oldu.
AK Parti iktidar olduktan sonra da bu faaliyetlerin tümünün üzerine gitti. "Her çe?it vesayet"e kar?? tutum al?nd?.
Bu arada merkez medyas?n?n siyaset üzerindeki vesayeti de bitirildi.
Eski demokratik siyasette eksik olan "Hizmet" faktörüne a??rl?k verilmeseydi, AK Parti ve Erdo?an da kal?c? iktidara sahip olamazlard?.
Bu s?rada yerel yönetimler de, merkez de "Hizmet"i ve "?craat"? en uzak kö?elere kadar ta??d?lar. Makroda da mikroda da seçmen "Hizmet"in ne demek oldu?unu gördü.
?u anda da AK Parti iktidar? medya deste?ine ba??ml? de?il.
Ama "Eski"yi temsil eden ve de?i?ime kar?? durmay? "Rejim" meselesi olarak sunan CHP için medya deste?i, seçim kazanmaktan daha önemli.

Kar??l?kl? ba??ml?l?k
Çünkü yüzde 20 dolay?ndaki CHP seçmenleri ayn? zamanda merkez medyan?n okurlar? ve izleyicileri.
Sadece bu medyan?n deste?i Deniz Baykal'?n bir günde yok edilmesine ve Kemal K?l?çdaro?lu'nun parlat?lmas?na yetti.
Bu medya K?l?çdaro?lu'nu "De?i?im"in temsilcisi olarak sunarak, AK Parti'ye ve Erdo?an'a rakip konuma getirmeye çal??makta.
Önümüzdeki CHP Kurultay?'nda da delegelerden çok bu medyan?n a??rl??? Parti'nin kaderinde etkili olacak.
Dünkü Zaman'da Etyen Mahçupyan bu durumu de?erlendirirken "CHP'nin yenilenmesi yetmez, CHP yanda?? medyan?n da yüz de?i?imi geçirmesi gerekir" diyordu.
Özetle CHP'nin kendine yanda? medyaya ba??ml?l???, bu medyay? da CHP için de söz konusu olan "De?i?im beklentisi" ne ba??ml? k?lm??t?r.
CHP yönetiminin ve yanda? medyas?n?n "De?i?im"den ne anlad?klar?n?n tahlili ise bir ba?ka meseledir.

Mehmet Barlas - Sabah Gazetesi 17 Aral?k Cuma

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri