forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

haluk_sahinHALUK ?AH?N: Trkiyede bas?n zgrl?nn durumunun uluslararas? planda gzetim alt?na al?nd??? ve tart???ld??? bir dnemden geiyoruz.

Bu konuda Amerikal?lar da hassas, ama zellikle Avrupal?lar?n her ?ey yolunda ?eklinde zetlenebilecek kay?ts?zl???n?n yerini ciddi bir tedirginli?in ald???n? syleyebiliriz.
Vergi cezalar?ndan telefon dinlemelere birok ?eyi anlayamad?klar? iin soruyorlar:
Ne oluyor?
Onlara, biri iyi, teki kt iki haber verebilirim.
nce kt haber: Demokrasinin vazgeilmezi soru?turmac? gazetecili?in en ba?ar?l?
temsilcilerinden Milliyet gazetesi muhabiri Nedim ?ener Dink Cinayeti ve ?stihbarat Yalanlar? adl?
kitab? dolay?s?yla a??r cezal?k oldu. A?lan davalarda toplam 28 y?l hapsi isteniyor!
Evet, tam 28 y?l! A?p bak?n, AB lkelerinde ya da ABDde byle bir ?ey var m?! Olabilir mi?
Gazeteci ?enere kar?? a?lan davalar uluslararas? medya ve insan haklar? gzlemcilerinin dikkatini ekecek, Trkiyeye ok puanlar kaybettirecektir.
?yi habere gelince... 31 May?s tarihinde bu k?ede yay?nlanan Niin nal topluyoruz ba?l?kl? yaz?mda Trkiye Gazeteciler Sendikas?n?n Bas?n Haklar? ?hlalleri ?zleme Raporuna dayanarak baz? rakamlar vermi?, bu arada 1 Ocak- 30 Nisan 2009 dneminde TCKn?n 301. maddesinden 719 dosyan?n Adalet Bakanl???na gnderildi?ini ve bunlardan 73 iin soru??turma izni verildi?ini belirtmi?tim.
Me?er rapordaki rakkamlar durumu tam olarak yans?tm?yormu?. ??in do?rusu hakk?nda Adalet Bakanl???ndan gelen a?klamay? memnuniyetle yay?nl?yorum:
Kanun de?i?ikli?inin yrrl?e girdi?i
8 May?s 2008den 18 May?s 2009 tarihine kadar izin talebiyle Bakanl???m?za toplam 799 dosya gnderilmi?tir. ?ncelemesi tamamlanan 737 dosyadan 664 (yzde 90) hakk?nda soru?turma izni
verilmemi?, 73 (yzde 10) dosyada ise soru?turma
izni verilmi?tir. 62 dosyayala ilgili inceleme i?lemleri ise devam etmektedir.
Kanun de?i?ikli?inden sonraki ilk aylarda Bakanl???m?za gnderilen dosya say?s?n?n yksek olmas?, daha nceki y?llarda a?lan ve devam etmekte olan davalarda durma karar? verilip dosyalar?n izin iin Bakanl???m?za gnderilmesinden kaynaklanmaktad?r. 799 davadan 620si kanun de?i?ikli?inden nceki dneme ili?kindir.
301. maddede yap?lan de?i?ikli?in yrrl?e girdi?i 8 May?s 2008 tarihinden sonraki dneme ait iddialara ili?kin olarak 1 y?l? a?k?n sre zarf?nda savc?l?klardan soru?turma izni talebiyle 179 dosya gnderilmi?tir. Bunlardan 169unun incelemesi tamamlanm?? ve sadece 8ine (yzde 5) izin verilmi?itir. 161 ba?vuru ise geri evrilmi?itir.
Evet, Adalet Bakanl???ndan gelen iyi haber byle. Ama en iyi k?sm? ?u paragrafta:
?zin talebiyle Bakanl???m?za gnderilen dosyalar byk titizlikle incelenmekte, ifade zgrl?nn geni?letilmesi ve gvence alt?na al?nmas? ynnde 301. madde metninde yap?lan son de?i?ikliklerin amac? ve gerekeleri do?rultusunda bir de?erlendirme yap?lmaktad?r. Ayr?ca Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi ile Yarg?tay?n bu konudaki itihatlar? da gz nnde bulundurulmaktad?r. A?HM, birok karar?nda, ifade hrriyetinin sadece toplumda be?enilen, kabul gren, zarars?z ve kay?ts?zl?k ieren bilgiler ve fikirler iin de?il ayn? zamanda k?r?c?, ?ok edici veya rahats?z edici olanlar iin de geerli oldu?unu vurgulam??t?r. Bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlar?ndan olan okseslilik ve ho?grnn gere?i oldu?u belirtilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri