Yazdır

MEDYANIN YEN? AM?RAL GEM?S? HANG? GAZETE?

Aktif .

atilgan_bayar_160Yeni toplumsal durum, Hürriyet'in elinden 'Amiral Gemisi' unvan?n? ald? ve fakat bu unvan? henüz, herhangi bir gazeteye vermedi?i gibi, hiçbir yay?n yönetmenini de 'Amiral' ilan etmedi. Ard?ndaki dev yat?r?mlar ve patronaj iradesine ra?men;  bugün Habertürk de, Sabah da 'Yeni amiral gemisi' olma iddias?n? ancak sorular kar??s?nda mahcubiyetle seslendirebiliyorlar. Hürriyet ise, 'Yeniden amiral gemisi' olma ihtimalini ara?t?r?yor.

ATILGAN BAYAR'IN AK?AM GAZETES?'NDEK? YAZISI

Medyan?n yeni Amiral Gemisi

Geçenlerdeki, 'Medyan?n yeni Amiral Gemisi hangi gazete olacak,' sorum bir-iki mahcup muhatap bulabildi.

Ancak, cevaptaki terminolojinin, sorudaki terminolojiyi kopyalamas? ve üsluptaki mahcubiyet, amiral tayininin henüz yap?lmad???n? gösteriyor.
Ve ad?na 'yanda?' denilen medya ile, 'kar??t' denilen medya aras?ndaki 'pat' dengesi, Türkiye'de medya sektöründeki 'depresyon'u kurumsalla?t?rarak sürdürmeye devam ediyor.

Ç?k?? yolu arayan fikir jimnastikleri ise, zaten geçti?imiz dönemde iflas eden 'süpermarket' modelinden ileri gidemiyor.

Denilen ?u: Gazetemizin kö?e yazarlar? kompozisyonlar?n? Meclis aritmeti?ine veya referandum sonucuna nisbet ederek yaparsak, merkeze yerle?iriz.
?ki aç?dan sorunlu bir dü?ünce bu:

Öncelikle ad?na 'gazete' denilen medyan?n elbette kö?e yazarlar?n? da içerdi?i, ama 'kö?e yazarlar?'n?n tesirlerinin toplam?ndan çok daha büyük bir 'anlam'? seslendirme iddias? oldu?u unutuluyor. ?kincisi ise, bu tutum çoktan geçmi? bir politik gündeme teslimiyet anlam?na geliyor.

?unu söylemek istiyorum: Türkiye'nin atlad??? referandum e?i?inden sonra, medya yönetimleri 'moda' ve 'demode' olanlar? te?his edebiliyor ama 'coming'leri okumakta zorlan?yor.

Oysa, ba?ta 'Amiral Gemisi' olmak üzere, gazetelerin fonksiyonu olan biteni anlatmak olmakla birlikte, ondan daha fazla bir perspektif sunmak ve 'olaca??', 'gelen'i anlatabilmek de?il midir?

Amiral Gemisi, rotay? çizendir...

Yazar kompozisyonlar? elbette zorunluluk içermekle birlikte, medya yönetimlerinin u?ra?mas? gereken, bu 'büyük anlam'? in?a çal??mas? olmal? sanki. Tart??mal? bir dönemi kapatt?k. Evetçiler ve Hay?rc?lar vard?. Ancak, geçmi?te kald?. Yanda?lar?n bile art?k 'o kadar da yanda? olmamak', en ?edid kar??tlar?n da ' o derece kar??t bulunmamak' zorunda kald?klar? bir sosyal iklimi var Türkiye'nin...

B?rak?n gazeteleri yanda?-kar??t diyalikti?inde konumlamay?, bir gazetenin içini bile yanda?-kar??t dengesiyle kompoze etmeye çal??mak art?k beyhude.

Gazetelerin asli i?levlerine dönmeleri gerekiyor. Haber vermenin yan? s?ra, popüler olan? entelektüelize edip, entelektüel olan? popülerle?tirerek, okurla bir zihinsel flörtü yeniden ya?amaya ba?lamalar? bekleniyor.

Ayn? zamanda, yeni dönemi anlamaya yarayacak kavramlar?n üretilebilmesi de elbette bas?n?n görevi. Hat?rlar m?s?n?z bilmem, Özal döneminin anahtar? olmu?, topluma umut ve perspektif kazand?rm?? kavramlar?n ço?u...

Örne?in, 'Yükselen De?erler', 'Öteki Türkiye', 'Medya Maydanozlar?', 'Neo-Osmanl?lar', 'Beyaz Türkler', 'Derin Devlet' ve benzerlerinin ço?u medya taraf?ndan üretilmi? veya dola??ma sokulmu? idi.

Bugün toplum, en yenisi 18 y?l önce üretilmi? bu kavramlarla aç?klanmaya çal???l?yor hala.

Medyan?n 'kavram üretme' yetene?inin demokratik siyasetin de önünü açt??? unutulmamal?. Nihayetinde, gazete; kö?e yaz?s?ndan man?etine ve hatta en küçük magazin haberine kadar, bütün elemanlar?n birbiriyle ili?kili oldu?u ve birbini besledi?i bir organizma olarak dü?ünülmeli.

Siz örne?in, 'sosyete'nin demode olup, yerini 'bohem burjuvazi'ye b?rakt???n? magazin sayfalar?nda 'görüp' yön tayin edemiyorsan?z, kö?elerde siyasetin de art?k laik-?slamc? geriliminden bütünüyle koptu?unun görülebilmesi elbette mümkün olamaz.

Dolay?s?yla, örne?in Tophane olay?n?n ard?ndaki 'gentrification' gerçe?ini ancak iki gün rötarla habere dönü?türebilirsiniz.

Sözün özü ise ?u: Yeni toplumsal durum, Hürriyet'in elinden 'Amiral Gemisi' unvan?n? ald? ve fakat bu unvan? henüz, herhangi bir gazeteye vermedi?i gibi, hiçbir yay?n yönetmenini de 'Amiral' ilan etmedi.

Ard?ndaki dev yat?r?mlar ve patronaj iradesine ra?men;  bugün Habertürk de, Sabah da 'Yeni amiral gemisi' olma iddias?n? ancak sorular kar??s?nda mahcubiyetle seslendirebiliyorlar. Hürriyet ise, 'Yeniden amiral gemisi' olma ihtimalini ara?t?r?yor.

Üçü de, 'Amiral Gemisi' unvan?n? ta??maya lay?k, devasa yatar?mlar.
Ve fakat, maalesef, entelektüel donan?m ile popüler hassasiyetleri meczedebilmi? yönetmenlerin elleri  kollar? ba?l? veya partonajlar? çe?itli sebeplerden dolay?,  bir amiral atayabilme iradesi gösteremiyor. Ayn? sebepten dolay?, bu gazetelerdeki çok parlak kalem, muhabir ve di?er personel de yönetilen bir sinerjiye yetenekleri orant?s?nda katk?da bulunam?yor. Referandumdan sonra, bütün parametrelerin de?i?mesine kar??n, hesap hala Meclis aritmeti?i esas?na dayan?larak, parmak hesab? yap?lmaya çal???l?yor.

Oysa, soka?a ç?kan bir medya yönetimi  'akl?' halka 'kaç tane milletvekili ad? sayabilirsiniz,' sorusundan sonra, 'kaç tane gazeteci ad? sayabilirsiniz' sorusunu sormay? ak?l edebilse, iki rakam aras?ndaki büyük farkla yüzle?ebilecek.

Hem Türkiye hem de Türkiye medyas?; sadece çok basamakl? rakamlarla de?il, ayn? zamanda çok basamakl? duygu ve dü?üncelerle i?lem yap?lmas?na ihtiyaç duyulan bir süreci ya??yor.

Velhas?l...  Bayrak, amiral atanan gemiye çekilecek....

http://www.aksam.com.tr

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri