forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

AM?RAL GEM?S? BATTI!

Aktif .

referandum_kose_yazarlariStar Gazetesi yazar? Eser Karaka?: Anormal olan kendini merkezde konumlayan bir gazetenin tüm yazarlar?n?n ayn? yönde oy kullan?yor olmalar?d?r. Yazarlar?n?n tümünün ayn? istikamette oy kulland?klar? ba?ka gazeteler de vard?r ama bu gazetelerin sektörün amiral gemisi olma gibi iddialar? yoktur.ESER KARAKA?'IN YAZISI...

Referandum ve Hürriyet Gazetesi  


Nedendir bilinmez, ben de bu Hürriyet gazetesine ve merkez medya kavram?na takt?m.

Bu tak?nt?m? asl?nda Hürriyet ve Milliyet gibi gazetelerin lehine yorumlamak istiyorum zira bu gazetelerin erken çocukluk ya?lar?m?zdan bugüne kadar hayat?m?zda önemli yerleri oldu, bu gazeteleri okuyarak büyüdük.

Ama bu gazetelerin, özellikle de Hürriyet gazetesinin içinde bulundu?u durumla kendine biçti?i rol ve pozisyon aras?ndaki fark, hatta uçurum beni çok rahats?z ediyor.

Yukar?da dedi?im gibi bu rahats?zl?k muhtemelen bu gazetelerin hayat?m?zdaki yerleriyle ilgili.

Hürriyet gazetesi kendine sektörün amiral gemisi diyor, merkez medya kavram? ile kendini özde?le?tiriyor.

Acaba, son aylardaki geli?meler, referandum sonuçlar? Hürriyet gazetesinin kendine biçti?i pozisyon ile uyumlu mu?

Referandumdan önce baz? internet sitelerinden kö?e yazarlar?n?n referandumda kullanacaklar?n? aç?klad?klar? oylar?n renklerini ö?rendik.

Bendeniz de özellikle kendini merkezde konumlayan, sektörün amiral gemisi gazete Hürriyet ile ilgilendim.

Görebildi?im kadar Hadi Uluengin d???nda tüm kö?e yazarlar? bu referandumda hay?r oyu kullanacaklar?n? aç?klam??lard?.

Muhtemelen sand?klarda sözlerini de tutmu?lard?r.

Bir kö?e yazar?n?n referandumda oyunu ?u ya da bu yönde kullanmas? en demokratik hakk?d?r; di?er arkada?lar?n?n da ayn? yönde oy kullanmalar?nda bir anormallik yoktur.

Anormal olan kendini merkezde konumlayan bir gazetenin tüm yazarlar?n?n ayn? yönde oy kullan?yor olmalar?d?r.

Yazarlar?n?n tümünün ayn? istikamette oy kulland?klar? ba?ka gazeteler de vard?r ama bu gazetelerin sektörün amiral gemisi olma gibi iddialar? yoktur.

Üstelik referandumda yüzde 58 oran?nda evet oyu kullan?lm??t?r.

Bir merkez medya gazetesi ya da amiral gemisi dü?ünün ki, ülke genelinde yüzde 58 evet oyu kullan?l?yor ama bu amiral gemisinin tüm yazarlar?, Hadi Uluengin hariç, hay?r oyu kullanacaklar?n? aç?kl?yorlar.

Bu durumda bir anormallik vard?r.

Aksini söylemek pek mümkün de?ildir.

Bir gazete seçmen ço?unlu?undan bu kadar farkl? bir aç? içine girebilir ama bu durum art?k merkez medya kavram?n?n d???na ç?kmakt?r.

Referandum sonras? Türkiye’nin temel gündemi normalle?medir.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri