forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yildiray_ogurAskerleri PKK öldürünce man?et yapman?n vatanseverlik, ayn? askerleri ordunun öldürdü?ü ve bunu ustaca örtbas etti?i ortaya ç?k?nca haber yapman?n "orduya kar?? asimetrik psikolojik sava?" say?ld??? bir ülkeden gazetecilik manzaralar? okuyacaks?n?z az sonra.


YILDIRAY O?UR'UN TARAF'TAK? YAZISI

Medya '?ehitleri' Nas?l Öldürdü?

Askerleri PKK öldürünce man?et yapman?n vatanseverlik, ayn? askerleri ordunun öldürdü?ü ve bunu ustaca örtbas etti?i ortaya ç?k?nca haber yapman?n "orduya kar?? asimetrik psikolojik sava?" say?ld??? bir ülkeden gazetecilik manzaralar? okuyacaks?n?z az sonra.

Bir y?l sadece bir y?l önce man?etlerden u?urlanan ?ehitlerin bir y?l sonra nas?l tek kelime bile bahsedilmeyen lanetlilier haline geldi?inden bahsedece?im.

Pazartesi günü ö?le saatlerinde Genelkurmay Ba?kanl??? binas?nda kritik YA? toplant?s? sürerken karargâh?n önünde bir ilk ya?and?.

Genelkurmay binas?n?n kar??s?nda, Dikmen Caddesi ile ?nönü Bulvar?'n?n kesi?ti?i yerde toplananlar 27 May?s 2009'da Hakkâri Çukurca'da may?na basarak hayatlar?n? kaybeden alt? askerden Ziya Bener, Adil Y?ld?z, Kemal Özevin, Cafer Çelik ve Deniz Demirci'nin aileleriydi.

29 May?s 2009 günü Hürriyet gazetesinin birinci sayfas?nda yar?m sayfa ac?l? resimleri bas?lan Çelik ailesi de Genelkurmay'?n önündeydi. Anne Nezahat Çelik'in evlat ac?s?n?n gösteren resmi için Hürriyet'in o günkü Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök vefa temal? bir yaz? bile yazm??t?. Ertesi günkü cenazeler de gazetede geni? yer ald?. Y?lmaz Özdil may?n ?ehitleri için konu?turdu içindeki numarac? vatanseveri.

Ve 3 A?ustos 2010 tarihli Hürriyet. Gözya?lar?yla man?et yap?lan Çelik ailesinin Genelkurmay'?n önünde Türkiye tarihinde bir ilk olan eyleminden tek sat?r bahis yok. Gündem YA?. Genelkurmay'?n önü gazeteci dolu. Atlama ihtimali yok. Cindoruk'un hay?r kampanyas? için pos veren alt? genç için bile yar?m sayfa bulunan 44 sayfal?k gazetede tek sat?r yok ?ehit ailelerinden.

Bir y?l önce ?ehit haberi o?ullar?n?n foto?raf?yla Habertürk'ün man?etinden verilmi? Y?ld?z ailesi de karargâh?n kap?s?ndayd?. Man?ette "Baba kontör gönder" sözlerine yer verilen Deniz Demirci'nin annesi ve babas? da oradayd?. Ama matru?ka gibi içinden gazete üstüne gazete ç?kan, Kardak fatihinin gazetesinde de o eylemden tek sat?r yoktu.

Bir y?l önce karalara boyanm??t? Vatan. Alt? ?ehidin resmiyle tam sayfaya yak?n "alçakça sald?r?" man?etiyle hiddetlenmi?ti gazete. Bir y?l sonra Genelkurmay'?n önüne toplanan o alt? ?ehidin ailesinden tek sat?r bahsetmediler.

Ya hepimizi vatan haini ilan etmi? Sözcü'ye ne demeli. 29 May?s 2009 günü ?ehit krizini f?rsata çevirip aç?l?m? vurmu?tu kocaman kocaman. "Al sana aç?l?m" diye. "??te ?ehit dü?en aslan parçalar?" diye de posterlik resimlerini basm??t? askerlerin. Ama o "aslan parçalar?n?n" "kahraman ailelerinin" Genelkurmay önündeki eyleminden bahsetmeyecek kadar uyan?k vatanseverlerdi onlar da. Aç?l?m vurulmu?, i?leri bitmi?ti ?ehitlerle.

Çukurca ?ehitlerini bir y?l önce man?etlerden vermi? Ak?am'?n, Milliyet'in tek sütunluk haberlerinden, geçen y?l Çukurca'dan canl? yay?n yapan Ali K?rca'n?n, o ?ehitlerin cenazelerini saatlerce döndürüp döndürüp veren U?ur Dündar'?n ne yapt???ndan falan hiç bahsetmiyorum. Bu manzara kar??s?nda yöneticilik yapt??? medya grubunun tek sat?r görmedi?i ?ehit ailelerinin eylemi için bir gün sonra "B?rak?n Balyoz'u Ya??'? buna bak?n" diye kum torbalar?n? yumruklayan Eyüp Can'?n yaz?s? bile vicdanlara iyi geliyor.

Peki ne olmu?tu bu bir y?lda?

Ne olacak may?nlar? dö?eyenin PKK de?il asker oldu?u ortaya ç?km??t?. ?ehitler için "Kahrolacak bir ?ey yok" diyen General, Gediktepe'deki siperde Ba?bakan ve Genelkurmay Ba?kan?'n?n yan?nda görünmü?, Genelkurmay bizzat onun kahramanl?klar?n? örnek göstererek hakk?nda soru?turma olan generallerin terfisinde engel olmad???n? aç?klam??t?. Sivil savc?l???n yarg?lanmas?n? istemesine, Jandarma Kriminal'in "may?nlar askerin" raporu vermesine ra?men askerî savc?l???n gizlilik karar? koydu?u dava ilerlemiyor, Genelkurmay iki komutan?n? alt? ?ehit gibi ufak tefek hatalar için harcamak istemiyordu. Ve terfisi gündemdeydi o generalin.

Aileler i?te tüm bunlara isyan için Genelkurmay'?n önünde toplanm??lard?.

"Vatan sa?olsun" "Bir çocu?um daha olsa onu da gönderirim" demeye gelmedikleri anla??l?nca Kap?n?n önünden uzakla?t?r?ld?lar önce.

Tam o s?rada içerde de bir y?l önceki cenazede onlar? teskin eden Orgeneral Ko?aner'in Genelkurmay Ba?kanl??? konu?uluyordu.

Ac?mas?z bir ülke buras?. Ac?mas?z bir medya bu.

Sadece Kürtler sadece ba?örtülüler de?il.

?ehit aileleri bile adlar?n? an?lmayacak sak?ncal? vatanda?lar haline gelebilir bu ülkede.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri