forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:HeronlAhmet ?nsel
heron"Taraf gazetesi olay?n ?srarla üzerine giderken, AKP’ye yak?n gazete ve televizyonlar da son derece temkinliler. Haberin kayna?? Bugün ve Taraf d???nda, muhafazakâr medyada da bu konuda bir tutukluk gözleniyor. Neresinden tutaca??n? bilemedi?imiz bir haber kar??s?nda sessiz kalma haliyle izah edilemeyecek bir durum var ortada. Omerta bütünüyle veya k?smen çal???yor."

AHMET ?NSEL'?N RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI

Omerta çal???yor
http://www.radikal.com.tr/

Bugün gazetesinin iddiay? yay?mlamas?n?n üzerinden be? gün geçti. Genelkurmay Ba?kanl??? sessizli?ini koruyor. PKK’ya yak?n haber ajanslar? da. CHP’den bir ses gelmiyor. Ne de BDP’den. MHP haliyle susuyor. Bütün bunlara ilaveten, merkez medya ba??n? özenle öte yana çeviriyor. Hürriyet’te,Vatan’da, Cumhuriyet’te bu konuda bir sat?r haber yok. Milliyet, k?sa bir haber vermekle yetiniyor. Radikal, ba?ka bir haberin sonunda bu iddiaya iki sat?rla dokunuyor. Habertürk, bu haber üzerine iki subay hakk?nda yap?lan suç duyurusunu haber yapmay? tercih ediyor.

Meclis Ba?kan? ‘iddialar çok ciddi’ demekle yetiniyor. Milli Savunma Bakan?, üç buçuk y?ldan beri soru?turman?n ask?da kald???n? itiraf ediyor. Bu cenahta ba?ka konu?an yok. Mafya te?kilatlar?na özgü bir ‘omerta’, bir susma yemini var ortal?kta.

Taraf gazetesi olay?n ?srarla üzerine giderken, AKP’ye yak?n gazete ve televizyonlar da son derece temkinliler. Haberin kayna?? Bugün ve Taraf d???nda, muhafazakâr medyada da bu konuda bir tutukluk gözleniyor. Neresinden tutaca??n? bilemedi?imiz bir haber kar??s?nda sessiz kalma haliyle izah edilemeyecek bir durum var ortada. Omerta bütünüyle veya k?smen çal???yor.

Konu ?u: 10 Ekim 2007’de bir havac? yarbay? telefonla arayan bir havac? üste?men, yarbaya insans?z hava arac? Heron’un ya dü?ürülmesini ya da gözetleme koordinatlar?n?n de?i?tirilmesini talep ediyor. Gerekçesi: “Adamlar?m?z çok zayiat verdi”. Yarbay?n yan?t? da ola?an bir olay kar??s?nda verilecek türden: “Çaresine bakar?z”. “Adamlar?n?n” zayiat vermesinden pek etkilenmi?e benzemiyor.

Bu telefon konu?mas?n? yakalayan M?T’in bu bilgiyi rapor etmesi üzerine KK Komutan? ?lker Ba?bu? askeri savc?lara soru?turma emri veriyor. Yarbay?n ad? Karargâh Evleri soru?turmas?nda da geçti?i için dosya Eylül 2008’de Hava Hâkim Albay Zeki Üçok’a gidiyor. Daha sonra Zeki Üçok, sahte çürük raporlar? ile ilgili davada tutuklan?yor. Bu arada bu telefon görü?mesinden hemen önce Ankara’daki Office Defence Center’da (ODC) görevli bir denizci tu?amiralin üste?meni arad???n? soru?turmac?lar tespit ediyor. ODC, Büyükan?t’?n BBG Evi olarak tan?mlad??? merkez mi? Her halükârda, soru?turmaya bir amiral dahil olunca i?ler kar???yor.

Bundan sonra rivayet muhtelif. Ama bakan?n a?z?ndan ö?reniyoruz ki, Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay savc?l?klar? aras?ndaki ‘yetki ihtilaf?’ nedeniyle soru?turma ask?da kalm??. Yak?n bir tarihte ihtilaf çözülmü? ve Genelkurmay askeri savc?l??? soru?turmay? yürütmekle görevlendirilmi?. Bunu, ‘i?in üzeri örtülmü?tü ?imdi soru?turma dosyas? yeniden aç?ld?’ olarak da anlayabilirsiniz. Medyan?n büyük bölümünün, en muhalifine kadar parlamentodaki bütün siyasal partilerin görmemek için ba??n? çevirdi?i haber bu! ?nsan?n kan? donuyor.

***

10 Ekim 2007’den üç gün önce PKK, Gabar da??n?n Küpeli bölgesinde düzenledi?i sald?r?da 13 askeri öldürmü?tü. Bu sald?r?y? izleyen günlerde Gabar da?? çevresinde günlerce süren çat??malar ya?anm??t?. Kuzey Irak’?n Haftanin, Zap, Hakurk vs... bölgeleri yo?un topçu ate?ine maruz kalm??lard?. Üste?menin telefonda bahsetti?i kay?plar?n bu çat??malarda veya bu bombard?manlarda ya?anm?? olmas? ihtimali yüksek.

Üste?menin ‘adamlar?m?z’ dedi?i ki?ilerin kim olduklar?n? bilmiyoruz. Heron’un tespit etti?i ve TSK’n?n PKK’l? zannedip vurdu?u kendi personeli veya köy korucular? olabilir bunlar. Kuzey Irak’ta PKK içine s?zm?? TSK elemanlar? olabilirler. Baz? gazeteler daha ileri gidip, üste?menin ‘adamlar?m?z’ dedi?i ki?ilerin PKK’l? olduklar?n? iddia ediyor.

E?er kasdi olmayan biçimde, TSK’n?n çat??ma s?ras?nda kendi personelini vurdu?u do?ruysa, bu konuda Genelkurmay’?n hâlâ susuyor olmas? dü?ündürücü. Bir ?slak imza iddias? kar??s?nda yeri gö?ü inleten Genelkurmay Ba?kanl??? susuyor.

Baz?lar?n?n ima etti?i gibi, üste?menin PKK sempatizan? veya PKK’l? olmas? akla pek yak?n gelmiyor. Hangi PKK sempatizan? subay Gabar bask?n?ndan üç gün sonra komutan?na telefonda PKK’l?lardan ‘adamlar?m?z’ diye bahseder? Bunu yapabilmesi için yarbay?n da PKK sempatizan? olmas? gerekir. Biraz fazla spekülasyon. Muhafazakar bas?n?n için için en fazla heyecan duydu?u senaryo bu a??r? spekülatif ikinci olas?l?k elbette.

Geriye üçüncü bir olas?l?k kal?yor. Üstlerinin bilgisi dahilinde, üste?menin PKK’ya verdirilen kay?plar konusunda ince ayar yap?yor olmas?. Bilmedi?imiz bir anla?ma çerçevesinde veya ‘terörden rant elde edenlerin’ tasarlayabilece?i bir taktik uyar?nca, PKK’ya daha fazla zayiat verdirilmemesine özen gösterilmesi demek bu.
Bütün bunlar olas?l?klar. Ama kesin olan bir ?ey varsa, inan?lmaz bir omerta çal???yor. Olas?l?klardan hangisi gerçe?i yans?t?yor olursa olsun, duyup da susulmas?, okuyup da sorgulanmamas?, kurcalanmamas?, ara?t?r?lmamas? mümkün olmayan bir haber kümesi var kar??m?zda. Ad?na demokrasi diyebilece?imiz
bir siyasal yap?da medyan?n üzerine gitmesi gereken bundan daha önemli hangi haber olabilir?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri