forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

markar_esayanMARKAR ESAYAN: Mutlaka dikkatinizi ekmi?tir. Dnk gazetelerin bir k?sm?nda Bahe?ehir niversitesi ve ?ngiltere D??i?leri Bakanl???n?n deste?iyle Prof. Dr. Y?lmaz Esmer ynetti?i Radikalizm ve A??r?l?k Ara?t?rmas?n?n sonu ve de?erlendirmeleri yer ald?.Konuyu man?etinden gren Milliyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerine stnkr bakacak olsayd?n?z, ayn? konu hakk?nda birbiri ile z?t sonulara ula?m?? iki farkl? ara?t?rmadan bahsedildi?ini d?nrdnz.

Belki de d?ndnz.

Sz konusu man?etler ?yleydi:

Milliyet
: Ho?gr ok uzakta

Cumhuriyet
: Farkl?l?klara kapal? toplum

Zaman
: Trkiyede mahalle bask?s? yok

Do?rudur; sorulara muhatap olan tm gruplar?n cevaplar?, hangi yzdelikte yer al?rlarsa als?nlar nemli bilgiler, mesajlar ihtiva eder.

Lakin bu bilgiler, ba?lam?nda ve ara?t?rman?n btn gzetilerek de?erlendirilmedi?inde, hedef grup hakk?nda yan?lt?c?, eli?kili, tutars?z yarg?lara ula??lmas? da kesinlik kazan?r. Tabii amalanan bu ise, istatistikler ok elveri?li bir imknlar dizisi sunar.

Nitekim, Zaman gazetesi man?etine dayanak olarak Toplumdan bask? grdnz m sorusunda mezhebi ve laikli?i nedeniyle bask? grenlerin oran?n?n yzde drt, din inanc? nedeniyle bask? grenlerin ise yzde be?te kalmas?n? alm??. Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleri ise ayn? ara?t?rmada Nas?l bir kom?u istemezsiniz, sorusuna ?ki ien, nikhs?z ya?ayan, e?cinsel, ateist, Yahudi ve H?ristiyan kom?u istemem cevaplar?n?n yksek oranlar?n? grmeyi tercih etmi?.

Oysa mutlaka bu ara?t?rman?n bir analizi var. Bu sonular? nas?l de?erlendirmek gerekti?ine dair bir rapor var. Gazeteler bu rapora eri?mek veya eri?mi?seler bile ara?t?rmay? buradan grmek iin hibir aba sarf etmemi?ler.

Kendi grmek istedikleri Trkiyeyi mu?tulayan sonular? ne ?kar?p, o sonularla z?tl?klar gsteren tespitleri ya yok saym??, ya da i sayfada gizlemi?ler.

nk Trkiyeyi, Trkiye halklar?n? onlar?n grd? gibi grmemizi istiyorlar.

Nitekim ara?t?rman?n yneticisi Y?lmaz Esmerin, 19 y?l evvel yap?lan ara?t?rma sonular? ile mukayese edildi?inde milliyetilik ve dindarl?kta bir art?? yok a?klamas?n? Milliyetin hi grmedi?ini, Cumhuriyetin ise savsaklad???n?, yine Esmerin, Toplumsal bask? grd?n syleyenlerin oranlar? byk ?kmad?. nemli gibi grnmyor ama 50 milyon insan?n yzde be?i iki buuk milyon insan yapar. Bu da nemli bir rakamd?r szlerini ise Zaman?n i sayfada kaybetti?ini fark ediyoruz.

Oysa Prof. Esmerin bu tespitleri, her gazetenin de man?etlerini d?rr, geersiz k?lar bana gre.

?ayet nyarg?l? de?il, ya da toplum in?as?na heveslenmi? de?ilseniz tabii.

stnde d?nmeye de?er oldu?u iin birka rnek daha vermek istiyorum.

Mesela Milliyetin i sayfada Kad?na bak??ta kara tablo ba?l???n? desteklemek iin kulland??? verilerden biri aynen ?yle:

K?z evlat mirastan erkek evlad?n yar?s? kadar pay almal?d?r yarg?s?n? deneklerin yzde 12si, Kesin do?ru yzde 24 Do?ru olarak niteledi. Zaman gazetesi bu soruya yer vermemi?, lakin verseydi yorum ?yle olabilirdi ?phesiz: Deneklerin yzde 64 miras payla??m?nda erkek-k?z ocuk ayr?m?na kar?? ?kt?.

Cumhuriyet
ise man?etin mesaj?n? destekleyecek sorular? seerken biraz zensiz davranm??. ? sayfada bireylerin kendilerine en yak?n hissetti?i lkelerin s?raland??? soruya gelen cevapta Ermenistan ve ?srail de var nk. Ba?ka bir soruda ise deneklerin yzde 80i olas? bir terrist sald?r?y? nleyecek bilgiyi sa?layacak olsa bile tutuklulara i?kence yap?lmas?na kar?? ?k?yor mesela.

Bu cevaplar farkl?l??a kapal?, totaliter, zenofobik bir topluma uymayan sonular do?rusu...

***

Zaman
, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde bir haber zerinde ya?anan bu ayr? d?m?lk ?phesiz bu gazetelerle s?n?rl? de?il. Bu genel bir sorun. Hepimizin iine i?lemi? totaliter kodlardan kaynaklan?yor. o?umuz iyi bir lke tahayyl ederken, kendimizi merkez konumda grmekten, kendi ncelliklerimizi merkeze almaktan bir trl vazgeemiyoruz. Ma?durken bile ayn? totaliter zihniyeti retmeye devam ediyoruz. zmlerimiz, zgrlklerimizi o?altan evrensel d?nceden de?il, ait oldu?umuz toplumsal kesimin de?er ve ihtiyalar?yla s?n?rl?. Trkiyenin sorunlar?n? tespit ederken de yerel, benmerkezci tahlillerle felaket senaryolar? retiyor, gereklikten ok uzaklara savruluyoruz.

Ara?t?rma sonular?na daha objektif bakt???n?zda, Prof. Y?lmaz Esmerin tespitinde oldu?u gibi, bu duygusall???n ve kafa kar???kl???n?n cevaplarda ortaya ?kt??? kolayca fark ediliyor. Gzel ve huzurlu Trkiye tahayyllerimizin bu kadar ayr? d?m?l?, belki de bu amaca ula?maktaki en byk engel.

Amma velakin, eli?kilerin bunca ok olmas?, kkl de?i?ikliklerin de kulukaya yatt???n?n bir habercisi kan?mca.

?yimser olmak gerekirse tabii...

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri