forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ersin_tokgozERS?N TOKGÖZ: Arz?n merkezi zaten medya ??mar?klar?yd? ve onlar?n kar??t?rd??? haltlar önem s?ralamas?nda ba?a güre?ebilirdi.Ve bir haftad?r hangi lüzumsuzlukta karar k?laca??z ikileminde gidip geldik, el art?rd?k, reyting yükselttik gözlerimizi ba?ka her ?eye kapatt?k...

ERS?N TOKGÖZ'ÜN RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI

Vahapo?lu-Talu-Yükselir, Gediktepe'ye gidip çömelsin!

Gölgelerin gücü ad?na, güç onlarda art?k. Belki hep öyleydi. Ancak bu kez sanki güne? en tepe noktada, ay dolunay, havay? sis basm??, karanl?k tam. Birinden biri herhalde. Ucube gündem bir yerden besleniyor, gücüne güç kat?yor.

Akl?n, mant???n, vicdan?n bu kadar örtülmesi, gerçeklerin bu kadar e?ilip bükülmesi, insanlar?n hayat?n özünden kopar?l?p k?y?s?na bile de?il, ta uzaklara sürüklenmesi, gerçek gündemin es geçilip haz?ms?zl?klar?n tek gündem olmas? normal de?il.

Çürütücü zombiler; “Birlik ve beraberli?e her zamankinden daha çok ihtiyaç duydu?umuz bu günlerin ülkesini!” basarak, soruna denk gelebilecek her akli ortam?n kan?n? emiyor, yabanc?la?t?r?yor.

Yoksa yarat?lan onca heyecandan, ilk kez edilen akl? ba??nda sözlerden, at?lan ad?mdan ya da niyet beyan?ndan sonra tutup terörü Kürt sorunu ba?lam?ndan kopart?p operasyonlara çözümün tek adresi olarak bakmazd?k. Birbiriyle görü?meye bile cesaretleri olmayan iktidar ve muhalefet, cesaret gösterisini çömeldin-çömelmedim-Atatürk de çömel(me)mi?ti komedisi üzerinden sergilemezdi. Dahas?; bu ?aka gibi ciddiyet, lanet yerine alk?? almazd?. Çocuklar?n öldü?ü siperleri oy sand???na dönü?türürlerken bizim siyasiler bile utan?rd?. Ya da iktidar?n belediye ba?kan? Kürt kad?nlara ikinci e?lik gibi yüksek bir mertebe bah?ederek has?ml??? h?s?ml??a dönü?türmek gibi alt?n fikirler yumurtlamazd?.

Beynimize çak?lan her tart??maya, her e?siz k?l?kl? fikre bak?n, zombi istilas?n? göreceksiniz. Elimizdekiler, ihtiyac?m?z olan en son ?ey.

Bunun bir anlam? olmal?. Mesela bu uyutma içinde Van’da 1 çocu?un öldü?ü, 5 çocu?un yaraland??? patlamayla ilgili TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu’nun haz?rlad??? rapor ve oradaki ?ok detaylar hiç ilgimizi çekmedi. Askerlerin Van’da 13 ya??ndaki O?uzcan’?n eline bomba tutu?turup 5 arkada??n? yaralay?p O?uzcan’? öldürdü?ünü kayda geçiren rapor sat?r aras?nda kaynad? gitti. Yine ayn? raporda geçen olaydan sonra devlet kurumlar?n?n ta?lanmas?, kepenklerin kapanmas? gibi olaylar?n kayna??n?n Mustafa Mu?lal? K??las? tahriki oldu?u, bu isimde ?srar?n halk? biledi?i tespitleri dikkate bile al?nmad?.

Çünkü kepenkler akl?n üstüne kapanm??t?. Sos boldu. Siperde çömelme-çömelmeme sidik yar???n?n yan?na ?srarla Ece Vahapo?lu-Sevilay Yükselir-Oylum Talu ihtiras üçlüsünün taciz hesapla?mas? da servis edildi.

Öyle ya; hayat bir tek siyasetle geçmez, sosyal yaralara de?inmeden olmazd?. Taciz kanayan bir yara, kad?nlar?n e?itlenip “bu erkek egemen dünyada biz de var?z” sesini duyurmalar? bitmeyen bir arzuydu. Arz?n merkezi zaten medya ??mar?klar?yd? ve onlar?n kar??t?rd??? haltlar önem s?ralamas?nda ba?a güre?ebilirdi.
Ve bir haftad?r hangi lüzumsuzlukta karar k?laca??z ikileminde gidip geldik, el art?rd?k, reyting yükselttik gözlerimizi ba?ka her ?eye kapatt?k. O kadar ki 17 y?l önce Sivas’ta yanan ate? hala yürekleri kavururken devletin ate?i söndürmek için karanfil koyup “5 Katl? müze mi olur?” diye ç?k??mas?ndaki samimiyet s?nav?n? da takmad?k, onca ?srail efeli?i aras?nda gizlice flörtler kotarmay? da, teröristleri çoban san?p uyuyan, çobanlar? terörist san?p sivilleri öldüren askeri basiretsizli?i de.
Yeni bir hafta ba?l?yor, konular tükenmi? olabilir. Tam da burada bir öneri vatan kurtarabilir: Vahapo?lu-Yükselir-Talu ihtiras üçlüsü Gediktepe’ye gitsin, siperde dursunlar. Sonras? kolay. Kim çömeldi kim çömelmedi, tart??al?m.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri