forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hasmet_babaoglu Çoktand?r röportaj unutuldu, onun yerine soru cevaba dayal? söyle?iler tercih ediliyor. Koy teybi, kar??ndaki akl?na esti?ince anlats?n! Okur da kolayca okuyup keyif als?n! Sonuç?.. Küçük beyinler "bilge ki?i" rolünde; i?kenceciler ?efkatli politikac? rolünde; sevgisiz e?ler ma?dur rolünde... Söyleyin, bu muydu istedi?imiz? Ha?met Babao?lu...


HA?MET BABAO?LU'NUN SABAH'TAK? YAZISINDAN ?LG?L? BÖLÜM..


...Dün Hürriyet Pazar ekinde ç?kan Eren Talu söyle?isini okumam?? olabilirsiniz...
Ama eminim ki, e?ten dosttan biri okumu? size sözünü etmi?tir.
Eren Talu
e?i Defne Samyeli'yle geldi?i bozu?ma ve bo?anma sürecini anlatm?? Ay?e Arman'a.
Kar?s? onu nas?l aldatm??, nas?l birbirlerine yedikleri haltlar? itiraf etmi?ler, hepsi en ince ayr?nt?s?yla orada!
Bir aç?dan bakt???n?zda...
Baz? internet sitelerinde yaz?ld??? gibi "Eren Talu bu söyle?iyle Defne Samyeli'yi rezil etti" diyebilirsiniz.
Ba?ka bir aç?dan bakt???n?zda...
Söyle?iyi okuyan her arkada??m?n k?zg?nl?kla dile getirdi?i gibi "Eren Talu kendini rezil etti" de diyebilirsiniz.
Bana sorarsan?z...
Olay?n her yan? rezillik!
Ama belki ço?umuzun hayat?n?n orta yerine kurulmu? bir söyle?i f?rsat? bekleyen ne rezillikler vard?r!
Belki as?l mesele ne anlat?ld???nda de?il, nas?l anlat?ld???ndad?r!
Zaten tam o noktada çuvall?yoruz.
***
Ay?e Arman
kadar mesle?ini seven gazeteciyi az gördüm! Arman'?n ses getiren söyle?ilerin "kraliçesi" oldu?unu da kimse inkâr edemez!
Ama art?k ?u "söyle?i" denilen ?eyi gazetecilik ve insanl?k aç?s?ndan tart??ma zaman? geldi.
Bir zamanlar röportaj diye bir ?ey vard?!
Bir konunun kahramanlar?yla görü?üp toplanan bilgiler ayr?nt?lar?yla kaleme al?n?yordu.
Röportaj bir yönüyle yorumdu.
Bir yönüyle de soru?turmayd?!
Çoktand?r röportaj unutuldu, onun yerine soru cevaba dayal? söyle?iler tercih ediliyor.
Koy teybi, kar??ndaki akl?na esti?ince anlats?n! Okur da kolayca okuyup keyif als?n!
Sonuç?..
Küçük beyinler "bilge ki?i" rolünde; i?kenceciler ?efkatli politikac? rolünde; sevgisiz e?ler ma?dur rolünde...
Söyleyin, bu muydu istedi?imiz?


http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri