forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

atilgan_bayarAk?am Gazetesi yazar? At?lgan Bayar, Ertu?rul Özkök'ün son dönemde yazd??? yaz?lar? de?erlendirmi?.


Bayar'?n yazd?klar?n? okuyal?m...

......

Gazetecilerin art?k gazetecilik yapamad??? için haber üretti?ini... Örne?in, bütün bir grup Gazze'ye duyars?zken, grubundan bir gazetecinin bir tek hasta çocu?u kurtarmas?n?n niçin 'gazetecilik olay?' olarak kutsand???n? anlatabilir... (Olay?n kendisi kutsald?r, o ayr?; ama gazetecilik de?ildir. Buna gazetecilik dersek, bütün yard?m gönüllülerine Pulitzer Ödülü verilmesini teklif etmeniz gerekmez mi?)

Gönüllülerin kapsaml? yard?mlar?n?n niçin bir haber olarak muteber olmad???n?, ama bir gazetecinin bir tek çocu?a yard?m etmesinin niçin ayn? grubun kanallar?nda fla? haber olarak de?erlendirildi?ini aç?klar diye de dü?ünmü?tüm...

Hiç olmazsa...  Bir y?lda 450 çocuk öldürülürken, bizim bildi?imiz gazetecili?in bunu man?ete çekmesi gerekirken, tuhaf gazetecili?in bu haberleri niçin s?n?rl? gördü?ünü aç?klayabilece?ini zannetmi?tim...

Yok yok, öyle de de?ilmi?.

Grubun yay?nlar?ndan birinde yönetmenlik yapan bir arkada??n, 'Tart??ma programlar?nda hiç de?i?ik isim yok... Zaten kimse de seyretmiyor...' dedikten sonra (ki bu k?sm? do?ru), kendisinin de dört y?l boyunca böyle bir program yapt???n? yazmas?n?...

Kendisine, 'e abicim deli misin kimse seyretmiyorsa niye yapt?n ve hatta bu program sana niye yapt?r?ld?' sorusunun sorulmamas?n?...
Yazd? zannetmi?tim...
Öyle de de?ilmi?.

Kitab?n ismine aldan?p, bir 'süpermarket',  bir 'sit-com' diyerek; asl?nda tuhafiyeciye çevirdi?i medyay? anlatm??t?r diye bo?a umut etmi?im.
O, Ayamama Deresi bilgesi olarak, pazar günleri örneklerini verdi?i hikmetlerine devam etmi? me?er...

Büyük beden severim, küçük arabaya katiyen binmem, kad?n?n kar??s?nda kapuska yemem, türü hikmetlerden yeni bir demet yani.
?yi ama...

?zleyiciler ve okurlar bu tuhafl?klar? rehabilite edemez ki...

Halka üç vakit daha Ertu?rul Özkök hikmetleri okutsan?z, iki y?l daha laboratuvarda üretilmi? haber izletseniz, üç ay daha ekranlardan gazetecilik dersi verseniz...
Bunun siz de?erli Do?an Grubu sit-com'cular?na nas?l bir yard?m? dokunabilir?

Hakikaten tuhafs?n, Say?n Ertu?rul Özkök...

Hatta ünlü Türk bilgesi Tarkan'?n söyledi?i gibi, 'A acayipsin'...

?u seyretti?in Ayamama Deresi'nde önünden geçip duran medya maydanozlar?n? yazsan, gündemlere etkili bir 'dönü? yapard?n' ama...
Sen yine bir tuhafl?k yap?p hepimizi ?a??rtt?n...
Dere akt?, sen bakt?n...

Büyük dü?ünürler listesinde Konfüçyüs'ün yan?na yazd?n ismini.
Hadi hay?rl?s? olsun...

http://www.aksam.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri