forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .


avni_ozgurelRadikal Gazetesi yazar? Avni Özgürel, Anayasa Mahkemesi'nde görü?ülmekte olan Referandum'la ilgili Anayasa Mahkemesi'ni sert bir ?ekilde ele?tirdi. "Türkiye AYM'nin oyunca?? m??" diyen Özgürel, "?imdi hukukla, Anayasa'yla ipi kopard?; yetki-metki neymi? anlay???yla ç?kmam??, hukuk dünyas?nda var olmam?? taslaklar? da denetliyor, iptal edip etmemeyi tart???yor!." ?eklinde yazm??...

AVN? ÖZGÜREL'?N RAD?KAL'DEK? YAZISI

Türkiye AYM'nin oyunca?? m??

Bir oynad?, kimseden ses ç?kmad?; bakt? itiraza cesaret eden yok, bir daha oynad?, c?l?z birkaç homurdanma i?itildi sadece; bir daha, bir daha... Derken sonunda bayrak çekip istiklalini ilan etme noktas?na geldi zahir!.

Anayasa Mahkemesi'den söz ediyorum.

Eskiden e?risine do?rusuna, ?ekline ?emaline fazla bakmaz keyfince, me?rebince ama her ?eye ra?men, bundan ötesi ay?p olur, deyip, ç?km??, kabul edilmi? kanunlar? denetlerdi.

?imdi hukukla, Anayasa'yla ipi kopard?; yetki-metki neymi? anlay???yla ç?kmam??, hukuk dünyas?nda var olmam?? taslaklar? da denetliyor, iptal edip etmemeyi tart???yor!.

Demem o ki; TBMM Anayasa de?i?ikli?i paketini kabul etti, Cumhurba?kan? metni onaylad? ama de?i?iklik 367'den az oyla kabul edildi?i için zorunlu olarak referanduma sunulacak ve ancak halk taraf?ndan kabul edilirse kanun vasf? kazanacak... Yani paket ?u anda kanun de?il teklif hükmünde!.

Hal böyleyken AYM'nin paketin referanduma sunulacak olmas?n? görmezlikten gelerek, CHP'nin iptal ba?vurusunu ?ekli ko?ullar d???nda inceleme yetkisi bulunmad??? halde 'ben yapt?m oldu'lar dünyas?nda ?apkadan tav?an ç?karma denemesine kalk???p kalk??mayaca??n? tart???yoruz.

Tart???yoruz ama yürürlükteki anayasaya göre AYM'nin ?ekli denetimi dahi, 1) De?i?iklik teklifinin alt?nda asgari 184 milletvekilinin imzas?n?n olup olmad???na bakmak; 2) TBMM'deki oylamada en az 330 milletvekilinin kabul oyunu al?p almad???n? kontrol etmek; 3) TBMM'de yap?lan iki a?amal? müzakerenin aras?nda 48 saat geçip geçmedi?ini incelemek d???nda ?ekle ili?kin ba?kaca hususlar? ara?t?rma yetkisi dahi yok.

AYM, resmi internet sitesinde kurumsal kimli?ini anlat?rken, Atatürk'ün elinden ç?km?? hâkimiyetin kay?ts?z ?arts?z milletindir, ilkesine dayanan 1924 Anayasas?'n?n 27 May?s 1960'ta 'Türk Silahl? Kuvvetleri'nin iktidar? ele almas?ndan sonra' hükmünü kaybetti?ini hat?rlat?p '1961 Anayasas?'yla parlamentonun üstünlü?ünün sona erdi?i...' ve '1961'den sonra AYM'nin egemenli?in kullan?lmas?nda önemli pay sahibi oldu?u' söylemine yaslan?yor.

Kuru?unda görev alan heyette Yass?ada yarg?çlar?n?n mevcudiyetinin ne manaya geldi?inin idraki içinde ve o çerçeve d???na ç?kmamaya özen göstererek çal??agelmi?; pek çok ki?inin gözünde kendine rejimin bekçisi misyonunu biçmi? bir kurulu? AYM. Ancak yar?m asra yakla?an tarihinde ilk kez kanun niteli?inde olmayan, halk oyuna sunulacak, kabul edildi?i takdirde kanun vasf? kazanacak bir metne 'ön denetim' yap?yor.

Traji-komik bir durum ama dü?ünün ki, referandumda farz?muhal 'Hay?r' oylar? fazla ç?kt??? takdirde AYM hukuken var olmayan bir belge hakk?nda karar vermi? olacak.

Yüksek mahkeme ?ayet ?ekli bak?mdan inceleme diye ba?vuru dosyas?n?n kapa??n? aç?p, ?u an için teklif hükmünde olan anayasa de?i?iklik paketine esastan yakla?arak kimi maddelerin iptali yönünde karar verirse, buna kar?? ne yap?labilece?i meselesi de hukuk ve sistem üzerinden s?çrama önerileri boyutunda gelmeye ba?lad?. AYM raportörü Osman Can'?n kör-topal i?leyen sistemi büsbütün kilitleyecek önerisi d???nda pratikte ne yap?labilece?i sorusunun cevab? ise hülle!. Doç. Mustafa ?entop gibi kimi hukukçular?n bulduklar? çarenin Türkçesi bu.

Ak Parti'nin TBMM'ni -?ayet tatildeyse- ola?anüstü toplant?ya ça??r?p iptale konu olan maddelerin metinlerini üzerlerinde az-çok de?i?iklik yaparak yeniden milletvekillerinin oyuna sunmas? ve paketi de?i?iklik yap?lm?? son haliyle referandum sand???na ta??mas?.

Bu mümkün; zira elde AYM'nin 2007'de Cumhurba?kan?'n?n halk oyuyla seçilmesini

öngören Anayasa de?i?ikli?i kanunu vesilesiyle verdi?i karar var. Mahkeme o tarihte verdi?i kararda: "Anayasa, TBMM'nin Anayasa'y? de?i?tirme yetkisini kullanmas?na halk oyuna sunulan yasalar üzerinde tasarrufta bulunamama biçiminde bir istisna öngörmemektedir" diyor.

Ac? olan husus ?u: Yüksek Mahkeme içine dü?tü?ü hukuki açmaz?n fark?nda oldu?u içindir ki, verece?i karar?n kale al?nmamas?n? söyleyen raportörüne parmak sallamaktan öte bir ?ey yapam?yor.

Radikal

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri