forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

atilgan_bayarAt?lgan Bayar, Y?lmaz Özdil'in Ahmet Türk'e yap?lan sald?r?y? me?rula?t?rma çabas?na sert tepki gösteren isimlerden biri oldu... "Sorumlu, Y?lmaz Özdil'i 'büyük yazar' diye paketleyip, Hürriyet'e oturtanlar... 'Yaz, yaz? yaz. Y?lmaz, yaz? yaz,' diye onu te?vik edenlerdir." diye yazm??...


ATILGAN BAYAR'IN YAZISINDAN B?R BÖLÜM...

....

Bu ülkenin insanlar? var güçleriyle ve bütün fedakarl?klar?yla yaral? demokrasilerini sarmaya çal???rken...

Medyan?n, vatanda??n mil fersah gerisine dü?ü?ünü hüzünle izliyoruz.

Medya Mahallesi'nde didaktizme rahmet okutacak dersler veriliyor.

Bir haberci gencimiz,  'seyircinin anlayaca?? dille' diye diye seyirciyi tahkir ediyor.

Ülkenin büyük gazetesi, 'Bizim Mahalle' diyerek dindar magazini yazd?rman?n, dindarlar? ötekile?tirmenin dik alas? oldu?unu ancak Yay?n Yönetmeni de?i?ince idrak edebiliyor.

Bunlar daha düne kadar, 'gazetelerde ekonomi, spor, siyaset, d?? politika, magazin kategorileri olur; dindar kategorisi olur mu' diyenlere dudak büküyorlard?.

?imdi, nehir kenar?nda bekleyen Hürriyet abisi aç?klas?n bir zahmet; iki sat?r? esirgemesin de o çok be?endi?i hergeleye ne oldu, ö?renelim?

...

Bu medya  Arifiye'de makas de?i?tirdi.

Halk demokrasiye do?ru giderken, onlar?n raylar? bir bilinmeze do?ru akmaya ba?lad?.

Bu makas de?i?ikli?inin sebebi ideolojik de?il; apaç?k cehalettir.

'Halk bir ?eyden anlamaz, koydun mu ?uraya kahve muhabbeti düzeyinde bir yazar okunur abi,' yöntemiyle gazete yapanlar...

Entelektüel taklidi yapan birine seyircinin yüzüne kar??,  'seyircinin anlayaca?? dilde' dedirttikçe i? yürür sand?lar.

??te, Arifiye'de o makas böyle de?i?ti.

...

?imdi medyaya sorulan soru ?u:

Ahlak?n ne, felsefen ne?

'Tavuk pazar? ?airi' gibi içi bo? laflar?, tekerlemeleri b?rak da, bize ne anlat?yorsun onu söyle?

...

Medya yöneticili?inin özü e?ilim okumakt?r.

Halk?n hangi düzeyde entelektüelize oldu?unu, entelektüelizmin ne derece popülerle?ti?ini göremeyen bir medya yönetimi; okurun ve seyircinin kar??s?na bu düzeyi ç?kartt?kça Arifiye'de ayr?lan makas aç?ld?kça aç?l?yor.

http://www.aksam.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri