forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

AYDIN DO?AN MEDYADAN G?TMEL? M??

Aktif .

fkorubiyiksizFEHM? KORU - YEN? ?AFAK

Eskiden iddia sahibi gerçekten 'iddias?n?n sahibi' idi; bir konu hakk?nda tez ileri sürdü mü, onu hakl? ç?karmak için sonuna kadar giderdi. "Bunlar? sen yazmad?n m??" diye sorard? eski yaz?lardan iddias?n? do?rulayacak cümleler bularak; tezini kar?? tarafa da kabul ettirmek için sonuna kadar kovalard?.

?imdi öyle olmuyor. Diyelim, yaz?lar?m üzerinden bir tez geli?tiren, bunu dayand?rmak için herhangi bir zahmete girmiyor; b?rak?n eski yaz?lar?m? kurcalamay?, hakk?nda kalem oynatt??? yeni yaz?lar?m? bile bu amaçla harmanlamay? akl?ndan geçirmiyor.

Geçirmiyor, çünkü tezini do?rulayacak bir malzemesi olmad???n? en iyi kendisi biliyor. O bir yazar veya iddia sahibi bir kalem?or de?il; o bir gerilla, kalemiyle kar?? tarafa verebilece?i en büyük zarar? zorlamaya çal??an bir karakter suikastç?s?... T?rnak içinde cümleler aktarmak onun neyine, tart??maktan vazgeçti?ini ilân ederken bile benimle hiç ilgisi olmayan yeni tezler ortaya atmaktan geri durmuyor. Nas?l olsa kö?esi var ve onun kö?esini okuyanlar benim ne cevap verdi?imi hiçbir zaman bilemeyecekler...

Ülkemizin en büyük medya patronunu bugünkü hiç de ho? olmayan haline i?te bu yöntemleri siyaset alan?na ta??yarak getirdiler. "Bizim kur?unlar?m?za kimse dayanamaz patron" dediler, "Bir taarruza geçtik mi, önünde diz çöktürürüz alimallah" diye üfürdüler; bir ara "Bu iktidar?n politikalar? sayesinde on kat büyüdüm" türü lâflar eden patronlar?, o dolduru?larla bir biçimde irtibatl? hatal? i?lemler yüzünden zor durumda bugün... Grubun amiral gemisinden ismini sildirtmek zorunda kald?; daha ne diyeyim...

Ben bunlar? dedikçe "Bak, medya üzerinde iktidar bask?s? oldu?unu itiraf ediyor" çarp?tmacas?na ba?vuran yazar ?imdi niyet okuma ekzersizleri yap?yor. Tezi do?ruymu? da, ben, ba?bakandan azar i?itirim korkusuyla inkâr yoluna sap?yormu?um...

?yi de, ba?bakandan azar i?itmek neden benim için ar olsun? Tam tersine, kimbilir kaç kez burada, "Gazetecinin yana??nda öpücük olan? de?il, tokat izi olan? makbuldür" diye yazmad?m m?? Turgut Özal'dan ba?layarak gelmi? geçmi? en az yar?m düzine ba?bakan?n tokat izi var yana??mda; hepsi de iftihar vesilem olan...

Anlayamad?klar? gerçek ?u: Ba?kalar? ne dü?ünürse dü?ünsün, ben, Ayd?n Do?an'?n sahibi oldu?u gazeteler ve televizyonlar?n varl???n? sürdürmesini istiyorum; hem de Ayd?n Do?an'?n elinde... Medyan?n birbirinin kopyas? gazeteler ve kanallara dönü?mesini de asla do?ru bulmuyorum. Çok-sesli olmaktan uzakla?an medyan?n görevini yerine getiremeyece?ini bilecek ve bunu istemeyecek kadar mesle?imi seviyorum.

Sorunun temelinde, taa 27 May?s 1960 darbesinden sonra olu?mu? ve art?k köhnemi? bir 'sahte ?eyhlik' düzeni yat?yor. 27 May?s sonras?nda darbecilerin ç?kmas?na ön ayak oldu?u sahte bir gazetede topla?an bir kadro, ya kendileri ya da el verdikleri müritleri arac?l???yla, bugün de gazete yönetimlerine ve kö?elerine hâkimiyetlerini sürdürüyor.

Gerçekle?en bütün darbelere verdikleri desteklerle ayn? 'sahte ?eyhler' demokrasimizin özürlü kalmas?n? sa?lad?lar. Bugün de her do?ru ve güzel i?e hep ayn? tipler kar?? ç?k?yor. Medyay? patronlar?n?n ç?karlar?na göre konu?land?ranlar ve verdikleri ak?llarla patronlar? ba?tan ç?karanlar da onlar zaten...

Art?k sona ermesini bekledi?im i?te bu çarp?k düzen; yoksa bir çarp?k düzenin yerini di?erinin almas?n? asla arzulam?yorum.

Böyle bir geli?me ya?an?yorsa, ?ikâyete hiç haklar? yok; zira sebep yine kendileri...

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri