forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koruFEHM? KORU - YEN? ?AFAK  Ayd?n Do?an ülkemizin en büyük medya grubunun patronu. Gazetelerinden birinin kurulu? y?ldönümü için haz?rlanan belgesel "Do?an Grubu bir imparatorluktur" diye biterken, yönetmen, imparatoru son kadraja al?yordu: Ayd?n Do?an...


POA? ile farkl? ufuklara yelken açan Ayd?n Bey, bütün önemli alanlarda iddias?n? sürdürüyordu. Dört k?z?n? dört medya ?irketin ba??na geçirmi?, kendisi hepsinin üstünde grubu daha da büyütmeye haz?rlan?yordu.

Beklendi?i gibi olmad?. Baz? gazetelerinden ismi silindi; aile fertlerinin belli bir süre içerisinde daha geri planlara çekilecekleri resmen aç?kland?.

Ciddi bir ba?ar?s?zl?k söz konusu... Ülkemizin en büyük medya grubu neden yerinde say?yor; neden bir-iki gazete ve kanal? tutup di?erlerini elden ç?karmay? dü?ünüyor? Acaba bu ba?ar?s?zl???n sebebi ne, ya da kim?

D??ar?y? suçlamak milli bir spor bizde... Grubun 'amiral gemisi' olmakla övünen gazetesinde dün ç?kan bir yaz?ya göre, sebep Ak Parti iktidar?... Maliye'nin kesti?i vergi cezalar? yüzünden grubun zora dü?tü?ünü ima ediyor yazar; o cezalar?n iktidar partisinin bask?lar?n?n sonucu oldu?una inanmam?z? istiyor...

Tabii, bu arada tabloyu farkl? biçimde yorumlad???m için ben de azarlan?yorum. Ak Parti iktidar olduktan sonra meydana gelen bütün geli?melerde hep yanl?? davalar? savunmu?tu ya Ertu?rul Özkök, bugünkü tablonun sebebini ona ba?lamam 'siyaseten ay?p' say?l?yor.

Patronlar?n? bu ak?llarla ?imdiki durumuna getirdiler; ayn? ak?llarla nereye kadar gidece?ini hep birlikte görece?iz...

Maliye'nin verdi?i cezalar yarg? konusu; yanl?? ve haks?z ise ilgili mahkeme gere?ini yapacakt?r. Nitekim önemli bir dava grubun lehine sonuçland?; di?er davalar da pekâlâ mahkemeden dönebilir. Cezalar?n mahkemelerden dönmesi grubun bugünkü durumunu de?i?tirir mi acaba? Ceza-öncesi durumu grubun, çok mu iç aç?c?yd??

Grubun ya?ad??? s?k?nt?lar?n sebebi, iktidardan bask? görmesi de?il, siyasi geli?melere do?ru te?his koyamamas?d?r. Eskiden ba?ka siyasilerle al??t?klar? türden bir ili?ki tarz?n? bu iktidarla da kurabileceklerini sand?lar: ?stedi?ini al?ncaya kadar keskin muhalefet... "Sana günyüzü göstermem ha!" mesaj?yla yan?na çekme... Bu yolla yakalanan 'al-gülüm ver-gülüm' dönemlerini grubun ekonomik ç?karlar? için kullanma...

"Merak etme patron, bunlar? da hizaya getiririz; gelmezlerse göndeririz" diyen olduysa Ayd?n Do?an'a, bugünkü tablonun sorumlusu odur.

3 Kas?m 2002 seçiminden de 22 Temmuz 2007 seçiminden de Ak Parti'yi d??ar?da b?rakacak bir koalisyon ç?kmas?n? bekledi grup; bugün de patrona "?lk seçimde gidecekler" denildi?ini i?itiyoruz. Bu görü?leri savunan ak?ldâneler, "S?k? muhalefete devam edersek, göreceksin, kap?na kadar gelecekler" aldatmacas?n? da dayatt?lar. Ak Parti'nin kapat?lmas? için 'kes-yap??t?r' malzemesi böyle verildi; 'e-muht?ra' bu sebeple desteklendi; 367 mant?ks?zl??? bu amaçla savunuldu; Cumhurba?kan? seçiminde ak?l-almaz tav?rlar bu yüzden tak?n?ld?.

"411 el kaosa kalkt?" ile zirve noktaya varan demokrasi-kar??t? söylemin arkas?nda o mant?k yat?yor.

Ayn? mant?k ?imdi Ergenekon davas?na konu olan Dan??tay sald?r?s? için "Türkiye'nin 11 Eylülü" çarp?tma te?hisini de koymu?tu.

Bunlar Ayd?n Do?an'?n ki?ili?ini yans?tm?yor; faturay? o ödese de... Ödedi?i faturay? hükümet, iktidar partisi veya Ba?bakan Tayyip Erdo?an ç?karmad?, yanl?? öngörüleriyle kendisini sürekli aldatanlar?n faturas?n? ödüyor patron... Böyle giderse ödemeye de devam edecek...

'Kay?p davalar?n adam?' Ertu?rul Özkök ?imdilerde anayasa de?i?ikli?ine kar?? ç?kanlar cephesinin k?lavuzlu?una soyundu da...

Siyasileri de rezil ederse ?a??rmay?n.

http://www.yenisafak.com.tr/

FEHM? KORU'NUN CEVAP VERD??? AHMET HAKAN'IN DÜNKÜ YAZISI

Fehmi Koru’ya efendice soruyorum


FEHM? Abi...


Dün yazd???n “Çarp?t o?lum çarp?t” ba?l?kl? yaz?n? ba?tan sona büyük bir dikkatle okudum.

Bir h?rsla Ertu?rul Özkök’ü ele?tirmi?sin.

Diyorsun ki: “Konular? çarp?t?yor.”

Diyorsun ki: “AK Parti’nin kapat?lmas?n? istedi.”

Diyorsun ki: “Abdullah Gül’ün Cumhurba?kan? olmas?na kar?? ç?kt?.”

Diyorsun ki: “411 el kaosa kalkt? diye ba?l?k att?.”

Diyorsun ki: “Ama yenildi. Her istedi?inin tam tersi oldu.”

 

Özkök’ün günahlar?n? sayd?ktan sonra, bunun sonucunu da yaz?yorsun:

“Patronunu patronluktan etti.”

Yetinmiyorsun, ?unu da ekliyorsun:

“Ayd?n Do?an ve aile fertlerini ne hale dü?ürdü Ertu?rul Özkök...”

 

Sevgili Fehmi Abi...

Diyelim ki...

Bir gazetenin “genel yay?n yönetmeni”, hep yanl?? öngörülerde bulunuyor.

Siyasal özlemleri çok demokratik de?il.

En çok oy alan parti ile aras?nda görü? farkl?l??? var, kendisini o partiye yak?n hissetmiyor.

Yak?n hissetmedi?i için de siyasi tahminlerini de bu eksende yap?yor.

Mesela Meclis ço?unlu?unun sahip ç?kt??? bir yasal düzenlemenin, kaosa yol açabilece?ini dü?ünüyor.

Ve sonuçta hep yeniliyor, hep dedi?inin tersi ç?k?yor...

Hadi bunlara “Tamam” diyelim...

 

Peki söyler misin Fehmi Abi...

Siyasi öngörüleri yanl?? ç?kan, tavr? yeterince demokratik bulunmayan ve yakla??m? itibariyle Türkiye toplumunda kar??l??? olmayan bir “genel yay?n yönetmeni”, kendi medya grubuna ya da patronuna nas?l bir zarar verebilir?

Benim bildi?im iki aç?dan zarar verebilir:

B?R: Ç?kard??? gazetenin tiraj? yerlerde sürünür, toplum o gazeteye s?rt çevirir ve patron bu durumdan acayip zararl? ç?kar.

?K?: O gazete popülaritesini kaybeder.

Gel, beraber bakal?m Fehmi Abi...

Ertu?rul Özkök’ün yönetti?i Hürriyet Gazetesi’nde bu türden bir “zarar” söz konusu mu?

Okur kayb? var m?? Tiraj yerlerde mi süründü?

Patron, kârl?l?k aç?s?ndan herhangi bir zarara m? u?rad??

Tabii ki hay?r...

O halde Ertu?rul Özkök’ün genel yay?n yönetmenli?i nas?l oldu da patron Ayd?n Do?an’? zor durumda b?rakabiliyor?

(Ve konuyla do?rudan ilintisi olmayan ba?ka bir soru: Senin gibi her ?eyi do?ru okuyan bir yazar?n gazetesi neden okunmuyor? Senin patron ne diyor bu i?e?)

 

Fehmi Abi...

Yoksa sen, daha önce de yapt???n gibi, yine “vergi cezas?” meselesini mi gündeme getirmek istiyorsun?

Yoksa sen, “Gazeteniz istedi?i kadar kâr etsin, istedi?i kadar popüler olsun, istedi?i kadar tiraj als?n, hiç mühim de?il... Gazetenin ba??ndaki isim siyasi iktidarla çeki?irse patrona da vergi cezas? gelir karde?im” demek mi istiyorsun?

Bu durumda...

?ktidara kar?? büyük ay?p etmi? olmuyor musun?

?ktidar, “Vergi cezas?n?n Do?an Grubu’nun yapt??? yay?nlarla ilgisi yok” derken, senin iki de bir böyle yazman, “Vergi cezas? yay?nlardan dolay? verildi” yakla??m?n? hakl? ç?karm?yor mu?

Sen böyle yazd?kça iktidar? çok ama çok a??r bir ithamla yüz yüze getirmi? olmuyor musun?

Ve bu yazd?klar?nla “Türkiye’de bas?n özgürlü?ünün k?s?tlanmas?” konusunda zaten aya?a kalkm?? olan AB çevrelerine “müzevirlik” yapm?? olmuyor musun?

http://www.hurriyet.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri