forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 Umur Talu Gazete Habertürk'te Mehmet Ali Birand yönetimindeki Kanal D haber bültenlerinde Ergenekon'la ilgili haberlerde ya?anan de?i?ime dikkat çekmi?. ?öyle yazm?? Talu: “Ergenekon iddialar?”na en az itibar göstermi? “medya grubu” bir anda son sürat mesafe kat ediyordu!

UMUR TALU'NUN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

HAK?KAT?N D HAL?...

GENELKURMAY Ba?kan? da Deniz Kuvvetleri Komutan? da, “komutanlara suikast iddias?”na kar?? konumlar?n? siper etti. Cevap “D” eliyle geldi.
Mehmet Ali Birand “haber”i heyecanla sunarken “Deh?et plan?” diyordu.
“Ergenekon iddialar?”na en az itibar göstermi? “medya grubu” bir anda son sürat mesafe kat ediyordu!
Ya “Do?an Grubu” da “yanda? medya” olarak kutsanm??t?... Ya da “hakikat” art?k tutulamaz hale gelmi?, D de “daha medya” olmaya karar vermi?ti.
Kesin olan ?uydu: Birileri, “Hani nerede suikast” diye köpüren Genelkurmay Ba?kan?’n?, “O arkada?lar?m bana siper olurlar” diyen Deniz Kuvvetleri Komutan?’n?, “kendilerine en yanda?” say?lan D noktas?ndan, hem de “film”le tekzip etti...  Hem de, “Te?menlerin evinde patlay?c? ve suikast notu bulunurken, te?menler de oradayd?; askeri yetkililer de izledi” diyerek tekzip etti. Tabii “tekzip” fazlas?yla hafif bir kelime de?ilse!

Bir tarafta “hakikat nedir” sorusu var...
Bir tarafta “perde arkas?”.
Bir tarafta gerçekler var... Bir tarafta onlar?n mekân(lama) ve zaman(lama) kurgusu! Denklemin ?öyle olmas? gerekiyor:
Birilerinin “servis” etmesi, “hakikat”i hakikat olmaktan ç?kart?r m?? “Hakikat”in varl???, “servisçi”nin varl???n? yok eder mi?

Bir k?s?m, sadece “hakikat”in “servis edilen” k?sm?yla ilgilenilsin istiyor...
Bir k?s?m ise “hakikat”e k?z?yor; sadece “servis”le ilgili!
??in en tuhaf?:
“Her ?eyden haberimiz vard?” diyen Ba?bakan. “Haberdar” olduklar?nda y?llarca pek bir ?ey yapmadan “zaman” geçirmi?, di?ini s?km??, belki di? bilemi?; yapt?klar? ise ?emdinli, Dolmabahçe gibi mutabakatlar üstünden “denge”, belki “pasla?mak”m??. Lav silah?na “boru”, ?slak imzada “kâ??t parças?”, suikast iddias?nda “hani nerede” diyen Genelkurmay Ba?kan?. En çok ortaya koyanlara k?z?yor gibi ama, belki de hep “k?z?m sana söylüyorum” durumu. Önceki iki Genelkurmay Ba?kan?’n?n yak?nlar?nda belli ki “darbe heveslisi”ne mesafe alm??; ama resmen aç?k tav?r alm?yor. Deniz Kuvvetleri Komutan?, esasta durum ne olursa olsun, “50 bin ki?ilik küçük kuvvet” dedi?i sorumluluk alan?nda her halden sorumlu olmal?. Gömülü silahtan da, suikast iddias?ndan da, intihardan da, tutukludan da.
Ama nedense, kendisine “suikast” iddias?n? yarg?dan önce, en duygusal ortamda, cenazelerde geçi?tirmek istiyor.
Oysa, ortada hiçbir bu nevi “iddianame” yokken bile, önceki iki Deniz Kuvvetleri Komutan?’n?n biri “yolsuzluk”tan Askeri Mahkeme’de mahkûm oldu; birinin “darbe günlükleri” ortaya ç?kt?. Yani “hastal?klar” d??ar?dan zorla sokulmad?.

Ba?bakan “servis”e bay?l?rken komutanlar “servis”e k?z?p hakikatle çat??may? tercih edebilir. Lakin k?ssadan hisse ?u:

1. Hakikatin, an?nda servisle de olsa, verdi?i cevap komutanlar? mahcup etmeli; çünkü diki? tutmuyor.

2. Servis furyas? da, ?imdi i?ine gelse bile, Ba?bakan’? rahats?z etmeli. Belli ki ba?ka yerlerde de diki? tutmuyor!

“D” operasyonundan anla??l?yor ki, medyada art?k kar?? “taraf”?n da heyecanla “deh?et kaseti” yay?nlay?p komutan tekzip etmesiyle, Ergenekon’un “tarafs?z tescili” yoluna girildi. Aylarca hiç deh?ete kap?lmam?? grup ?imdi “buzdolab?” çözdü, “atlatma deh?et” veriyor. Yeni safha bu! Ergenekon’un yok denen suikast iddianamesi D’den! ?ster “D-ergenekon” deyin; ister “Ergenekon-D”: Hakikatin D’li geçmi?i. S?ralama hep ?öyledir zaten: Önce, her ?eyden önce, nas?l ortaya ç?karsa ç?ks?n, ille de hakikat... Sonra da, daha sonra bile olsa, asla unutmay?n, servis mercileri!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri