forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

DEN?Z BAYKAL'A RAK?P OLMAYA MI HAZIRLANIYOR?

Aktif .

 Genel Yay?n Yönetmenli?ini b?rakmas?na b?rakt? ancak eski al??kanl?klarn? devam ettiriyor. Özkök, kö?e yaz?lar?nda art?k daha rahat davran?yor ve siyasi mesajlar?n? daha aç?kça veriyor.


Özkök son olarak bir toplant?da siyasi parti lideri gibi konu?tu.
Fehmi Koru, Taha K?vanç kö?esinde bu konuya de?inmi? ve Ertu?rul Özkök'ün bir toplant?da verdi?i mesajlar? de?erlendirmi?...


Koru'ya göre, Özkök siyasete ?s?n?yor...
....

Eski yay?n yönetmenleri yazar yap?l?yor bizde. Baz?s?n? kesmeyebiliyor yazarl?k; özellikle de man?etlerden ülkeyi sarsmaya al??m??, konumunu perde gerisi pazarl?klarda de?erlendirmeyi bilmi? olanlar yaln?zca yazar kalmakta zorluk çekebiliyor. Çekerse çeksin, çare yok; gelenek böyle, eski yönetmen yazarl??a devam ediyor...

K?s?r-döngü bu defa de?i?ebilir, eski yay?n yönetmeni ve ekibi vaktiyle tepe tepe kullanmaya al??t?klar? gücü bir ba?ka alanda yeniden kazanmay? dü?ünebilir. Hürriyet'in ba??ndan yeni ayr?lan Ertu?rul Özkök'te böyle bir gelenek k?r?c? potansiyel görüyorum.

Ege Sanayici ve ??adamlar? Derne?i'nin (ES?AD) 25. Yüksek ?sti?are Toplant?s?'na kat?ld? Ertu?rul Özkök ve hem?ehrisi i?adamlar? önünde yapt??? konu?mada kapkara bir tablo çizdi. Ayn? gün Hürriyet'in sitesinden konu?ma metnini okuyunca ben müthi? etkilendi?ime göre, kar??s?na ç?kt??? ki?iler “??te arad???m?z yeni lider” demi?lerdir.

?u de?erlendirme bir parti lideri a?z?na daha iyi yak??maz m?: “Türkiye, AB'nin temsil etti?i gerçek anlamda demokratik co?rafyaya m? ait olacak; yoksa giderek rol model olan Çin, Rusya gibi modellere benzeyerek otoriter hatta totaliterli?e tecavüz etmi? bir siyasi anlay??la m? yönetilecek?”

Evet, bu politik de?erlendirme Ertu?rul Özkök'e ait. ?u de?erlendirme de: “Evet, askeri vesayet zararl?d?r, hiçbir topluma mutluluk getirmez. Ancak, askeri vesayeti kald?r?r?m derken yerine demokratik olmayan ba?ka bir silahl? vesayeti koymaya ba?larlarsa, daha ciddi sorunlar ya?an?l?r. Asker belli bir disiplinle hareket etmesini bilen kurumdur. Kar??s?na elinde silah olan ba?ka bir kurumu illegal telefon dinleme yollar?, kanunsuz al?p götürme, sabahlar? gözalt?na alma, sindirme yoluyla bask? yaratarak yeni bir vesayet dönemi ba?larsa askeri vesayetten daha kötü bir dönemdir. Askeri vesayet dönemleri sivil vesayetlerden daha k?sa sürmü?tür. Öbürlerinin kal?c?l??? daha fazlad?r. Dünyada en kanl? idareler sivil ?ekilde gelmi?lerdir.”

Bu kadar keskin lâflar? Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli'nin a??zlar?ndan bile duymad?k. Helâl olsun...


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri