Yazdır

BO?UNA U?RA?MAYIN S?ND?REMEZS?N?Z!

Aktif .

ekremdumanliEKREM DUMANLI -

Hafta içinde üç önemli geli?me: 1- Star Gazetesi Ankara temsilcisi ?amil Tayyar'a Ergenekon kitab?ndan dolay? hapis cezas? verildi.

2- Taraf Gazetesi'nde yapt??? haberlerle bas?n tarihimizde kendine yer bulan Mehmet Baransu, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

3- Hemen her siyasî konuda tart??man?n tam merkezinde ismi geçen Sincan Hâkimi Osman Kaçmaz'a bir yaz?s?nda 'i?güzar' dedi?i için Sabah yazar? Nazl? Il?cak hakk?nda 2 y?l 4 ay hapis cezas? istendi.

Neler oluyor? Neden oluyor? Niçin gazetecileri sindirme ad?na yarg?n?n bir bölümü adeta sava? ilan ediyor? Adalet Bakanl???, medya ile ilgili 3 bin civar?nda dava aç?lmas?n?n makul bir izah?n? bulmak zorunda. Maalesef ?u anki görüntü göstere göstere yap?lan zincirleme bir trafik kazas?na benziyor. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, geçenlerde Bakanlar Kurulu toplant?s?ndan sonra cezalar?n art?r?laca??n? müjdeliyordu(!) Bu hafta ya?ananlardan sonra ba??n? yast??a gönül huzuru içinde koyabildi mi, bilemem; ancak bu süreç bir an önce demokratik bir eksene oturtulmazsa ülkemizde bas?n özgürlü?ünün nas?l yerle bir edildi?ini yeryüzünde duymayan kalmayacak. Çetelerin yaz?lmad??? bir ülkede demokrasi mesafe alabilir mi? Asla!

BA?LAYIN BÜTÜN GAZETELER? ANADOLU AJANSI'NA!

Gazeteciler üzerinde Demokles k?l?c? gibi duran baz? kavramlara s???n?yor ceza verenler. Mesela 'soru?turman?n gizlili?i' diye s?k s?k söylenen ve cezalara sebep olarak gösterilen kavram, bu ülkede yanl?? yorumlan?yor. Bir kere ?unu bilmek laz?m ki; en uyduruk konularda bile 'gizlilik karar?' al?nabiliyor. Konu?ulanlara bak?l?nca san?rs?n?z, medya asla gizli belge yay?nlayamaz. Yok böyle bir ?ey! Medyan?n as?l i?i kamu yarar?na olacak gizli belgelere ula?makt?r hatta. Aç?k bilgiyi hukukî bir çerçeveymi? gibi takdim etmek, bunun d???na ç?k?lamayaca??n? söylemek, herkesi devlet ajans? haline getirmek demektir. O zaman bize 'Ba?lay?n bütün gazeteleri Anadolu Ajans?'na' demek dü?er. Kald? ki dünya gazetecilik tarihinin dönüm noktalar?, gizli belgelerin yay?nlanmas?na dayan?r.

Dünya bas?n tarihinin en çarp?c? davas? hiç ?üphesiz 'Pentagon Papers' diye bilinen Amerikan ordusuna ait gizli doküman?n ne?redilmesidir. Bu belgeler için Amerika Savunma Bakanl???, Vietnam Sava?? s?ras?nda askerî s?rlar?n de?ifre edildi?i iddias?yla yay?n yasa?? koydurmaya kalk??m??t?. New York Times'?n mahkemeye verilmesi üzerine pek çok Amerikan gazetesi 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle sansürlenmek istenen bu belgeleri yay?nlad?. Mahkeme, kamu yarar?na olan bu bilgilerin ne?redilmesini 'bas?n özgürlü?ü' kapsam?nda de?erlendirdi ve askerlerin 'ulusal güvenlik' bahanesini geçerli bulmad?. Bütün bunlar 1971'de ya?and?. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi de baz? medya yöneticilerinin zihniyeti de k?rk y?l geride kalm??t?r maalesef. 'AKP'yi ve Gülen'i bitirme plan?' ç?k?yor ortaya ve bir cunta faaliyeti suçüstü yakalanm?? oluyor; baz? yetkililer 'Aman yazmay?n, soru?turman?n gizlili?ini ihlal etmi? olursunuz' diyor. Bu plan? haz?rlayanlardan hesap sormak varken bas?n? san?k sandalyesine oturtmak yanl??. 'Kafes Eylem Plan?' ç?k?yor, hesap vermesi gerekenler (ba?ta Genelkurmay Ba?kanl??? olmak üzere) ayn? mazerete s???n?yor. Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'a suikast tertiplenmesinden somut veriler üzerinde ?üphe duyuluyor, ayn? nakarat?n arkas?na gizleniyor birileri. Neymi?; soru?turman?n gizlili?i esasm??. Böyle ça?d??? bir uygulama hangi demokraside olabilir!

HÜKÜMET?N BU OYUNU BOZMASI GEREK?YOR...

Daha geçen ay Almanya'da genelkurmay ba?kan?, ilgili bakanlar ve müste?ar istifa etmek zorunda kald?. Niçin? Afganistan'da çok say?da sivil Afganl?n?n hayat?n? kaybetti?i operasyon ile ilgili gizli bir belge bir gazetede man?et oldu?u için. Hiç kimse kalk?p da 'soru?turman?n gizlili?ini ihlal'den bahsetmedi Almanya'da. Diyelim ki Almanya genelkurmay ba?kan?, 'soru?turman?n gizlili?i esas?'n? bilmiyordu; 'masumiyet karinesi' deyip skandal? ötelemeyi de mi beceremiyordu?

Bir te?men, gencecik bir çocu?un eline pimi çekilmi? bir el bombas? tutu?turuyor ve güya askere disiplin cezas? veriyor. O bomba patl?yor ve 4 askerimiz ?ehit oluyor. Askerî makamlar olay? kamuoyuna duyurmayarak büyük bir suç i?liyor. Bütün medya '4 erimiz ?ehit edildi' diye haber yap?yor. Ta ki Taraf Gazetesi, olay?n asl?n? yazaca?? ana kadar. Bu mudur gizlilik prensibi? Ya Aktütün Karakolu'na yap?lan sald?r?da gizlenen bilgiler? Ya Da?l?ca Karakolu'na yap?lan sald?r?da yap?lan korkunç ihmal? Ya 33 erin savunmas?z bir ?ekilde sevk edilirken gaddarca ?ehit edilmelerine sebep olan korkunç gaflet? Ya Re?adiye sald?r?s?nda 7 yavrumuzun ?ahadeti ve katillerin adeta yer yar?l?p yerin dibine girmi?çesine gözden kaybolmas?? Bunlar? konu?mayacak m? medya? Ard?n? arkas?n? ara?t?rmayacak m??

Ergenekon davas? da öyle. Ortada somut delilleri olan büyük bir örgütle kar?? kar??yay?z. Binlerce sayfal?k iddianame, al?nan ifadeler, yakalanan silahlar, bombalar, krokiler, suikast planlar? vs. ortada derin bir çete oldu?unu gözler önüne seriyor. Bu nas?l bir adalet sistemi? Ergenekon davas?n? yürüten hâkim ve savc?lar? sindirmek için alavere dalavere çevirenler, Ergenekon örgütü ile ilgili haber yapan ve yaz? yazan gazetecilere de tuzak kuruyor. Hükümetin bu oyunu bozmas?, adalete cidden inanan yarg? mensuplar?n?n bu komployu da??tmas? gerekiyor. Aksi takdirde ne bas?n özgürlü?ünden söz edilebilir bu ülkede ne de demokratikle?meden...

http://www.zaman.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri