forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ismet_berkan?SMET BERKAN

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, bu haftaki Meclis grup konu?mas?nda yine bizlere me?gale olu?turacak malzemeler verdi; bence kö?e yazar? esnaf?, ona k?z?yor bile olsalar kendilerine bu lak?rd? malzemelerini verdi?i için Ba?bakan’a te?ekkür de etmeli.

 

Saymad?m, saymaya ü?endim ama Ba?bakan’?n kö?e yazarlar?n?n daha az yazmas?n? söylemesi üzerine epey bir yaz? ç?kt?, herkes kendi me?rebine göre bu bo? ama ho? konuyu yaz? gündemine ald?. Eh ben de eksik kalmak istemedim, ne de olsa her gün doldurmam gereken bir kö?e var.
Meseleye Ba?bakan’?n hakl? olup olmad??? aç?s?ndan bakmak da mümkün, gazetelerimizin genel bir sorununun tart???l?yor olmas?na sevinip konuya direkt oradan girmek de... Veya her iki bak?? aç?s?n? ayn? yaz?da ele almak da...
Tart??man?n Milliyet’te Mehmet Tezkan’?n, ‘?u siyasetçiler daha az konu?sa, memlekette gerilim azal?r’ mealindeki görü?ünün sebep oldu?u, Ba?bakan’?n ona cevap verdi?i anla??l?yor.
Öncelikle Mehmet Tezkan çok hakl? de?il, onu söylemem laz?m. Dünyan?n her yerinde siyasetçiler olur olmaz her konuda konu?uyorlar. Buna Barack Obama da dahil, Angela Merkel de, Sarkozy de, ba?kalar? da.
Önemli olan, o ülkelerde, onlar?n bu olur olmaz konu?malar?n? süzen, rakiplerine olur olmaz sald?r?lar?n? veya laf geçirmelerini bize iletmeyen ana medyalar?n bulundu?u gerçe?ini hat?rlamak.
Yoksa siyasetçi her yerde siyasetçi ve siyasetin yap?lma biçimlerinden biri de, olur olmaz her konuda ve yerde konu?mak. Ama medyan?n ehem ile mühimi ay?rt eden kuvvetli süzgeçleri var Bat?’da, bizde ise maalesef yok.
Bu süzgeçlerimiz olmad??? gibi olur olmaz her konuda yaz? yazan, her konuda TV’lere ç?k?p veya an?nda telefonla ba?lan?p görü? serdetmekten hiç ama hiç çekinmeyen kalabal?k bir kö?e yazarlar? ordumuz da var.
Kö?e yazarl???, giderek gazetecilikten ba??ms?zla?an, hatta daha da ileri gideyim, gazetecili?in genel ve evrensel prensiplerini kendine yük olarak görmeye ba?layan bir dala da dönü?tü yak?n zamanda.
Öyle olunca, her bir kö?e yazar?m?z kendi ba??na bir siyasi partinin lideriymi? gibi davranabiliyor, kendi ‘kitlesi’ne hitaben konu?malar yapan birer siyasetçi adas?na dönü?ebiliyor.
Bu yol da esasen çift tarafl? i?liyor maalesef: Gazeteler de kö?e yazarlar?n? onlar?n kendi ba?lar?na birer siyasi parti gibi hallerinden hareketle seçmeye, onlar? sayfalar?na böyle yerle?tirmeye ba?l?yorlar.
Bu durumun do?al sonuçlar?ndan biri ?u: Kö?e yazar?, kendini sadece gazetecilik ilkelerinden ba??ms?z hissetmiyor bir de yazd??? gazeteden de ba??ms?zla?t???n? dü?ünmeye ba?l?yor.
??te Ertu?rul Özkök’ün dünkü güzel yaz?s?ndaki ?i?kin ego meselesi tam da. Kendisini gazetesinin üzerinde gören, kendini kendi ba??na bir müessese sanan yazarlar?m?z var.
Ba?bakan hakl? m? haks?z m? bilmiyorum, çok da önemsemiyorum aç?kças?. Ama kö?e yazarl??? kurumu, bana soracak olursan?z, memleketimizin en ?i?kin balonlar?ndan biri ve bu balonun ilelebet böyle ?i?kin kalmas? bana pek mümkün gözükmüyor.

http://www.radikal.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri