forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

internetBain & Company taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre, bugün iTunes'da 28 milyon ?ark?, 45 bin film, 150 bin podcast ve 500 bin uygulama bulunuyor.

Google Books'daki kitap say?s? son 7 y?l içinde 20 milyona ula?t?. 2005 y?l?nda tüm dünyada 6 milyon olan aktif Facebook kullan?c?lar?n?n say?s? ise 167 kat artarak 2012'de 1 milyara ç?kt?. Küresel içerik pazar?n?n 2016'da 300 milyar dolara ula?mas? bekleniyor.

27 Mart 2013 - ?stanbul; Dünyan?n sayg?n dan??manl?k kurulu?lar?ndan Bain & Company, "Dijital Ça?da De?er Yaratmak" adl? raporunu yay?nlad?.

Dijital kültür, medya ve ekonomi aras?ndaki ba?lant?lar? inceleyen ara?t?rma, tüketicinin yeni dijital deneyimler ve yeni içerikler için i?tah?n?n artt???n?, bu aray???n da içerik endüstrisinin ekonomik performans?n? 2008 krizi öncesi seviyelere ç?kard???n? ortaya koyuyor. ?lk kez kültür, ekonomi ve medya alanlar?nda Avrupa’n?n önde gelen organizasyonlar?ndan biri olan Forum d’Avignon’da sunulan raporda, günlük ya?ant?m?z?n artan oranlarda vazgeçilmezleri aras?na giren dijital platformlarla ilgili önemli veriler yer al?yor.

Bain & Company yöneticilerinden Laurent Colombani ile Patrick Behar taraf?ndan haz?rlanan rapora göre artan talep sonucunda içerik pazar?n?n 2016 y?l? itibar?yla 300 milyar ABD dolar? seviyesine ula?aca?? öngörülüyor. 2009 - 12 y?llar? aras?nda %9 olan y?ll?k büyümenin, 2012 - 2016 y?llar? aras?nda %6 olmas? bekleniyor. Ak?ll? telefon, tablet, e-okuyucuya olan talebin geli?mekte olan ülkelerde çok daha yüksek oldu?u görülürken, Bat? Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde de video tüketiminin 2009 itibar?yla iki kat?na ç?kt??? gözleniyor.

?çerik endüstrisini ?ekillendiren 5 ana e?ilim

Bain & Company taraf?ndan dünya çap?nda 6.000'i a?k?n tüketici ile yapt??? ara?t?rman?n sonuçlar?na göre içerik endüstrisini 5 ana e?ilim ?ekillendiriyor:

(1) Onsuz içerik seçene?i: Tüketiciler neredeyse sonsuz miktarda içerik aray??? içindeler. iTunes'da 28 milyon ?ark?, 45.000 film, 150.000 podcast ve 500.000 uygulama bulunuyor. Google Books'daki kitap say?s? son 7 y?l içinde 20 milyona ula?t?.

(2) ?ste?e göre ki?iselle?tirme: Tüketiciler art?k ilgi alanlar?na göre giderek birbirinden ayr???yorlar. Arama motoru taraf?ndan yap?lan önerilere dayan?larak Netflix'ten seçilen filmlerin oran? 2005'te %60 iken, 2012'de 1,3 misli art?? göstererek %75'e ula?t?. Amazon'un 2011'deki sat??lar?n?n %30'u da arama motorundaki ki?iselle?tirilmi? öneriler sayesinde gerçekle?ti.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri