forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

yasim-kesen ?nternet giri?imcisi Yasin Kesen, Türkiye'nin ilk sosyal medya ar?ivini kurdu. 

 

www.sosyalmedya.in çat?s? alt?nda güçlü bir ar-ge ekibiyle beraber Facebook, sözlükler, bloglar ve Twitter’? takibe alan Yasin Kesen, 2006 y?l?ndan bu yana sosyal medyada yaz?lan tüm iletileri ar?ivliyor.

Türkiye’deki bütün Twitter kullan?c?lar?n?n mesajlar?n? anl?k kaydeden sistemde biriken tweet say?s? 1 milyar? a?t? bile. Twitter, 3 bin 200 tweetten öncekileri göstermedi?i için Kesen’in ar?ivi ki?i, kurum ve kurulu?lar için önemli bir veri kayna??.

16 Ekim itibariyle sosyalmedya.in ar?ivinde 1 milyar 226 milyon tweet bulundu?unu aç?klayan Yasin Kesen'in kurdu?u sistemle ilgili verdi?i bilgiler... 

 Türkiye’de Twitter ne amaçl? kullan?yor?

15 Ekim itibariyle Türk Twitter kullan?c?lar? 10 milyonu a?t?. 2 milyon ki?i her gün en az bir tweet at?yor. 5 milyon kullan?c? ara s?ra tweet yaz?yor fakat ço?unlukla ba?kalar?n?n yazd??? tweetleri okuyor. 1,5 milyon Türk Twitter kullan?c?s? ise hesab?n? korumal? olarak kulland??? için bu ki?ilere dair veri bulunmuyor. Geriye kalan 1,5 milyon kullan?c? ise henüz Twitter’? ke?fetme a?amas?nda.

Türk kullan?c?lar?n önemli bir ço?unlu?u, arkada?lar?yla bir tak?m ?eyleri an?nda payla?abilmek, yorumlar?n? almak için Twitter’? kullan?l?yor. Televizyon programlar?n?, dizileri veya maçlar? izlerken duygular?n? payla?anlar da oldukça fazla.

MAÇ SIRASINDA SAN?YEDE 250 TWEET ATILIYOR

Televizyon kanallar?n?n ‘prime time’ diliminde saatte 800 bine yak?n tweet at?l?yor. Günlük 7 milyona yakla?an tweet’lerin yar?s? ak?am 8 ile gece 1 aras?nda yaz?l?yor. Maç yay?n? sözkonusu oldu?unda ise saniyede ortalama 250 tweet at?l?yor. Haliyle taraftarlar?n söz düellosu da Twitter’a ta??nm?? oluyor ve Twitter Gündem Listesi’nde saatlerce yer tutuyor.

Kitlesel ileti?imde tv, radyo, haber ajanlar? m? yoksa Twitter m? daha h?zl??

Twitter tabi ki en öne geçti. Twitter’?n ABD’de yay?nlad??? bir reklam filmi var. Bu reklamda, Washington’da deprem ya?ayan bir ki?i, ?u anda Washington’da deprem oldu, birazdan New York’tan hissedilir diye tweet at?yor ve o tweeti okuyan New York’taki arkada?? içmekte oldu?u kahvesini masadan kald?r?yor. Sars?nt? gerçekle?iyor ve ard?ndan kahvesini geri koyuyor ve kitap okumaya devam ediyor. Çok h?zl? ve kitlesel ileti?im imkan? sa?l?yor Twitter. Bu reklam?n videosu da Youtube’da oldukça ra?bet görüyor. Televizyon kanallar?, radyolar ya da haber sitelerinin bu habere yer vermesi en az yar?m saat zaman al?yor. O zamana kadar da her ?ey olmu? bitmi? oluyor.

TW?TTER’DA K?MLERE GÜVENMEL??

Twitter için kontrolsüz bir haber kayna?? denilebilir mi? Provokasyonlara neden olabilir mi?

Burada haberi ilk duyuran ki?ilerin güvenilir olmas? laz?m. Twitter ve sosyal medyan?n tamam? için böyle bir risk söz konusu. Kullan?c?lar kimin güvenilir olup olmad???n? zaman içerisinde çözebiliyor. Bir y?ldan uzun zamand?r Twitter kullananlar genelde güvenilir kaynaklar?n kimler oldu?unu daha kolay anlayabiliyor.

Sosyal medya okur-yazarl??? konusunda e?itim ihtiyac?ndan bahsedilebilir. Toplumun bir k?sm?nda da önyarg?l? yakla??m söz konusu. Bir k?s?m insanlar sosyal medyada sadece zararl? içerik bulundu?unu zannediyor. Bir k?sm? da propaganda amaçl?, kurumsal amaçl? kullan?lmas? gerekti?i zann?nda. ?kisi de yanl??. Buras? herkesin özgürce ama h?zl?ca kulland??? bir yer. Buran?n dinamiklerine göre ya da insanlar?n ruh hallerine göre en uygun ?ekilde kullanmak laz?m. Bununla ilgili de sosyal medya okur yazarl??? e?itimine ihtiyaç var. Twitter’? yasaklay?c?, k?s?tlay?c? ?eyler söylemek yerine daha faydal? nas?l kullan?r?z bununla ilgili e?itimcilerle ileti?imcilerin çal??mas? gerekli diye dü?ünüyorum.

Twitter’? Türkiye’de aktif olarak hangi meslek guruplar? kullan?yor? Böyle bir s?n?flama yap?labilir mi?

Gazeteciler, televizyoncular bir de baz? sanatç?lar? sayabiliriz. Takipçi say?s? çok fazla olan politikac?lar da var ama onlar?n do?ru dinamiklerle kulland??? inanc?nda de?ilim. Daha çok propaganda amaçl? kullan?yorlar. Herhangi bir etkile?imi yok. Bu ki?ilere birçok kullan?c? taraf?ndan birçok soru geliyor ama yan?t verilmiyor. Aç?kças? bu do?ru bir kullan?m yöntemi de?il.

Sosyal medya, kullan?c?lar?n sadece bilgi verme amaçl? de?il özel hayat?ndan da kendinden de bir ?eyler katmas?n? gerektiriyor. Bu çizgiye en uygun ki?i olarak Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ü söyleyebiliriz. Kendisi özellikle de pazar günleri buradan diyalog kurmay? seviyor ve özel hayat?ndan payla??mlar yap?yor. Tatilini nas?l geçirdi?inden, misafirinin kim oldu?undan bahsediyor ya da kar ya??yorsa o foto?raflar? payla?arak insanlarla çok ciddi etkile?ime giriyor. Bunlardan en dikkat çekeni de ocak ay?nda kö?kün bahçesinde kartopu atarken çekilen foto?raflar?yd?. O gün Cumhurba?kan?’na 4 bin 600 mesaj gönderildi.

Tüketici haklar? aç?s?ndan Twitter’?n nas?l bir rolü var?

Kalite unsuru sosyal medyayla birlikte çok öne ç?kan bir unsur haline geldi. Çünkü kalitesiz bir ?eyin art?k ya?ama ?ans? yok. 20 y?l önce kaliteli ürünü üretenle kalitesiz ürünü üreten aras?nda ciddi bir fark olu?am?yordu. Herkes bir yerde bir ?ekilde i? yapabiliyordu. Tüketicilerin de aras?nda bir etkile?im olmad??? için iki ürünü üreten de kazan?yordu. Kalitesiz ürün yapanlar reklamlarla ürünü almaya özendiriyordu. Kaliteli olan zaten az reklam yapsa hiç yapmasa da kaliteli ürün yapt??? için ve mutlu tüketicilere sahip oldu?u için iyi tüketiciler elde edebiliyordu. Sosyal medya, tüketici tercihleri üzerinde önemli bir rol oynamaya ba?lad?. Bir kere tecrübe edip memnun kalmayan insanlar an?nda sosyal medyadan tepkisini gösteriyor. Bu da kalitesiz ürünler üzerinde tüketici bask?s? olu?turuyor. Sonuç olarak da kalitesiz ürün ya da hizmet ya?ayamaz hale geliyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri