forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Emniyet Genel Müdürlü?ü, personel bir günde sosyal payla??m sitelerini 5 milyon kez t?klay?nca Facebook ve Twitter yasa?? getirdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Bilgi ??lem Daire Ba?kanl???, Emniyet Genel Müdürlü?ü'ne ba?l? birimlerde görev yapan 6 bin polisin kulland??? internet a??n? inceledi. Yap?lan ara?t?rmada internet ba?lant?l? 3 bin bilgisayardan bir günde sosyal medya ve çe?itli web sitelerinin 5 milyon kez t?kland??? saptand?. Rakam üst düzey polis müdürlerini hayrete dü?ürdü. Çe?itli rütbelerdeki polislerin baz? özel bilgilerini bu siteler arac?l???yla payla?mas? ve güvenlik zafiyeti yaratabilece?i yasa??n konulmas?nda önemli rol oynad?. Bilgi ??lem uzmanlar?n?n incelemesi, yaln?zca Genel Müdürlük'te görevli personelle s?n?rl? tutuldu. 10 bin personelin 6 bininin internete ba?lanabildi?i, 3 bininin ise Pol-Net'e girdi?i anla??ld?. ?nternet ba?lant?l? 3 bin bilgisayardan en çok girilen sitelerin ise facebook ile twitter oldu?u görüldü. Bir günde facebook'un bir milyon kez t?kland??? belirlendi. Sosyal medyadan sonra en çok girilenler listesinde ikinci el sat?? yapan al?? veri? siteleri oldu.

MESA?DE YASAK
Polislerin sosyal a?a ve di?er internet portallar?na girmemesinin mesai saatleri ile s?n?rl? tutuldu?u ifade edildi. Ö?le izninde internet ba?lant?lar?n?n aç?ld???n? belirten yetkililer, dileyen personelin Facebook/Twitter gibi sosyal medyaya mesai saatleri d???nda girebildi?ini bildirdi. Emniyet Genel Müdürlü?ü, üç y?l önce de polise Facebook yasa?? koymu?tu.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri