forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

FRANSIZ TV'LER?NDE FACEBOOK VE TW?TTER DEMEK YASAKLANDI...

twitterrFransa’n?n RTÜK’ü diyebilece?imiz CSA  (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) sosyal medya aç?s?ndan televizyon dünyas?nda devrim say?labilecek (ama online dünyada pek de üzerinde durulmayacak) bir karar ald?.

 

 

Karara göre e?er ki yay?ndaki televizyon içeri?i Facebook ve Twitter hakk?nda bir haber niteli?i ta??m?yorsa bu iki popüler sosyal a??n isimlerinin televizyonda kullan?lmas? yasakland?. Sebep ise sosyal a?lar?n televizyon dünyas?nda, yani asl?nda offline dünyada nas?l alg?land???na ve alg?lanaca??na dair bir ipucu içeriyor.

Al?nan karara göre Frans?z TV programc?lar? “bizi Twitter’da takip edin” ya da “sayfam?z? Facebook’ta be?enin” gibi cümleler yerine “bizi sosyal a?larda takip edin” demek zorunda kalacaklar. CSA’n?n ald??? bu enteresan karar?n sebebi ise Twitter ve Facebook’un hiçbir ücret vermeden kendi reklam?n? yap?yor olmas? (ya da CSA’ya öyle gözükmesi) ve bunun da 1992 y?l?nda al?nan gizli reklam?n yasaklanmas? karar?na ayk?r? olu?u.

CSA’n?n sözcülerinden Christina Kelly ald?klar? bu kararla haks?z rekabetin önüne geçtiklerini ve milyarlarca dolar de?erindeki ve gücündeki Facebook’la yar??an ve fark edilmek için ç?rp?nan di?er sosyal a?lar?n tekrar rekabete kat?laca??n? belirtiyor.

Sanal dünyay? ve sosyal medyan?n ak?betini biraz da olsa bilen biri için ise böylesi bir “rekabet yaratma” arzusunun offline dünyada çal??t??? ?ekliyle sosyal a?larda çal??mayaca?? a?ikard?r. Çünkü sosyal a?lar?n lokomotifi olan kullan?c?lar, siz istedi?iniz kadar di?er sosyal a?lar?n önünü aç?n, yine kendileri için “iyi” olan? tercih edecektir. Rekabet konusunda online dünyan?n offline dünyadan en belirgin fark? ise sosyal a?larda “tekel” olman?n kaç?n?lmaz oldu?udur. Malum, iyi olmas?n?n yan?nda en kalabal?k ve popüler sosyal a? neresiyse kullan?c? da orada yerini almak ister.

Yani Frans?zlar?n att??? bu ad?m?n online rekabete hiçbir katk?s? olmayacakt?r. ?nsanlar online dünyan?n dinamikleriyle yine online dünyada yer al?yorlar. Bu dinamikleri görmek ise kökleri derinlere sal?nm?? kurumlar için -bizim ülkemizde de oldu?u gibi- pek de kolay olmuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri