forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

ET?KETLER:IAB Türkiye

internet_httpIAB (Interactive Advertising Bureau) Türkiye’nin, Türkiye’de 11 milyon 580 bin 171 çal??an? kapsayan ?nternet Ölçümleme Ara?t?rmas?’na göre, çal??anlar?n yüzde 82’si her gün veya haftada birkaç kez banka i?lemleri, kültürel faaliyetler, gazete okuma gibi günlük hayatlar?n?n önemli ihtiyaçlar? için interneti kullan?yor.


 

?nternet kullan?m?nda erkek çal??anlar ve i?çiler lider

Ara?t?rmaya göre, çal??an kad?nlar?n yüzde 31’i, çal??an erkeklerin ise yüzde 69’u interneti aktif olarak kullan?yor. ?nternet’i yüzde 41 oran? ile en çok 25 – 35 ya? aras?ndaki çal??an nüfus kullan?yor. Bunu s?ras?yla yüzde 25 ile 35 – 44 ya?, yüzde 22 ile 24 ya? ve alt?, yüzde 12 ile 45 ya? ve üstü nüfus gruplar? takip ediyor.

?nterneti s?kça kullanan çal??an kesimin yüzde 37’si i?çiler, yüzde 16’s? özel sektör çal??anlar?, yüzde 14’ü serbest meslek mensuplar? (5’ten az ki?i çal??t?ran), yüzde 11’i orta seviye yöneticiler, yüzde 10’u devlet memurlar?, yüzde 8’i i?verenler (5’ten fazla ki?i çal??t?ran), yüzde 2’si üst düzey yöneticiler ve yüzde 2’si de nitelikli serbest çal??anlardan (avukat, di?çi vb...) olu?uyor.

Çal??anlar?n yar?dan fazlas? günlük ihtiyaçlar? için interneti tercih ediyor

Ara?t?rmaya kat?lanlar?n yüzde 58’i ula??m, tatil, kültürel ve sanatsal etkinliklerinin rezervasyonunu internetten yapt???n? belirtiyor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n, yüzde 54’ü bankac?l?k veya E-Devlet i?lemlerini internet üzerinden gerçekle?tiriyor. Ara?t?rmaya göre çal??anlar?n yüzde 51’i hafta içi günlük haberleri ve gazeteleri internetten takip ediyor.

Çal??anlar?n yüzde 61’i interneti arkada?lar?yla haberle?mek için kullan?rken, cinsiyete göre bu oran erkeklerde yüzde 59, kad?nlarda ise yüzde 67 olarak farkl?la??yor. Video, müzik, film, TV gibi sosyal aktivitelerin ?nternet üzerinde kullan?m?, yüzde 43 oran?nda gerçekle?iyor.

Erkeklerin yüzde 31’i ve kad?nlar?n yüzde 43’ü olmak üzere, çal??anlar?n yüzde 35’i internete telefonlar?ndan girmeyi tercih ediyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri