forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

EL CEZ?RE ?NTERNETLE TV'Y? B?RB?R?NE ENTEGRE ED?YOR...

elcezire_spikerEl Cezire'nin ?ngilizce yay?n? May?s'ta dünyada ilk kez ana oda??nda çevrimiçi sosyal a??n bulunaca?? bir talk ?ov haz?rl???nda. Ad? "The Stream" olacak.

Wired'a göre Kuzey Afrika'daki ve Ortado?u'daki devrimlerin k?smen Facebook'ta organize edilmi? olmas?, Twitter ve Youtube arac?l???yla duyurulmas?ndan dolay? konsept ileri görü?lü olarak de?erlendiriliyor ve El Cezire de bu rüzgardan yararlanmak istiyor. ?ov'un yap?mc?s? Ahmed Shihab Eldin ?ovun hergün yakla??k 15 dakika sürece?ini söylüyor. Bu ?ov ve sunaca?? haberler al???ld?k tarzda haz?rlanmayacak. Konuklara ne konuya dair bir senaryo, ne k?sa özet ne de teleprompter ile ipucular verilecek. Yap?mc?lar ?ov içeri?inde a??rl?kla, program? en fazla izleyen ve program?n internet sitesini en aktif kullanan izleyicilerin tweetlerine, Facebook duvar postlar?na ve Youtube videolar?na yer verecek.

Bir yandan internetteki geni? izleyici kitlesinden beslenilirken,yap?mc?lar hangi konun i?lenece?ine karar vermeyi sürdürecek. Fakat çevrimiçi izleyicilerle yap?lacak konu?malarla konular derinle?tirilecek.

Shihab Eldin "özü itibariyle bu tip kullan?c?lar olmadan var olamayacak bir program" bu diyor.

Program ayr?ca, Kuzey Afrika'daki ayaklanmalar esnas?nda kullan?lan Storify adl? yaz?l?mlar? kullanarak senaryo yazmay?(haber olu?turmay?) da kaps?yor. Bu yaz?l?m tweetleri birle?tirerek bir anlat? olu?turulmas?n? kolayla?t?r?yor.
Fikir, haber talk ?ovlar?na göre daha çok gençleri ve çevrimiçi izleyicileri hedefliyor. 

The Stream çevrimiçi faaliyetlerden do?an bir ?ov olmay? amaçl?yor. ?nternet sitesine ilaveten, Twitter Feed'e, bir Facebook sayfas?na ve Storify tabanl? haber koleksiyonuna sahip.

?ov günde yar?m saat sürerken, yap?mc?lar çevrimiçi kanallar?n?n bütün gün boyunca faaliyette olaca??n? ve ?ovla internet sitesinin birbirlerini besleyece?ini umuyorlar. 

Bir ba?ka deyi?le, talk ?ov haftan?n 7 günü 24 saat kepenk indirmeyen çevrimiçi toplulu?un odak noktas? olacak. ?nternet sitesi s?rf ?ov için promosyon arac? olarak kullan?lmayacak.

?ov boyunca, tweetler ve güncellemeler okunacak, Skype kullanan konuklar ile görüntülü röportaj yapmay? da planl?yorlar.

Shihab Eldin " Çok büyük ölçüde insanlar?n neler konu?tuklar? üzerinde yürüyecek program" diyor.
Wired El Cezire'nin bir kaç haftad?r yüzde 2500 oran?nda web trafi?i art??? sa?lad???n? söylüyor. Bu trafi?in yüzde 60'? ABD'den. Hillary Clinton bile bu a??n ciddi takipçisi imi?.The Stream'in de web sitesindeki kaydade?er ba?ar?y? tekrarlayaca?? umuluyor.

Yap?mc?lar ?ovu, televizyon ile çevrimiçi ortam? birbirine entegre etme ad?na, bir tür test olarak görüyorlar. E?er i?e yararsa, bütün a?a bu teknikleri adapte etmeyi umuyorlar.”El Cezire CNN'den farkl? olarak, bu televizyon kanal? da tweetlere ve Youtube videolar?na yer veriyor, sosyal medyay? merkeze almay?, haberleri farkl? bir tarzda yapmay? amaçl?yor. (Haberturk.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri