forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

T?AK VE TNS'DEN REYT?NG ?DD?ALARIYLA ?LG?L? CEVAP

Aktif .

reytin_sistemiRadikal Gazetesi'nde yeralan "Yeni reyting havuzu sa?l?ks?z ?kt?" haberiyle ilgili olarak T?AK ve TNS'den a?klama yap?ld?. Her iki ?irketten yap?lan a?klamada da iddialar yalanlad?.

Televizyon ?zleme Ara?t?rmalar? Anonim ?irketi'nden yap?lan a?klama ?yle:

Trkiyede televizyon izlenme lmlemesinin olu?turulmas? amac?yla, yine Trkiyedeki televizyonlar?n, reklamverenlerin ve reklam ajanslar?n?n ortakl??? ile kurulmu?, ba??ms?z, tarafs?z ve kurumsal bir organizasyon olan T?AK A.?., taraf?ndan olu?turulan sistem, evrensel normlarda ve sa?l?kl? ?ekilde lmlenmenin sa?lanmas? amac? ile dnya ap?nda yeterlili?i ispatlanm?? olan TNS A.?./ Kantarmedya ile anla?ma yapm?? durumdad?r.

Sektrn yeni lm raporlamas?na bir an evvel ulabilmesi amac?yla TNS/Kantarmedya ile birlikte ok yo?un bir al??ma yap?lmaktad?r. Yap?lan bu al??malar?n zerinde durulan en nemli konu gizlilik ve denetimdir. Bu al??malar?n do?al bir gereklili?i de tm srecin e?itli denetimler ile kontrol edilmesidir.

T?AK A.?. izleyici lm raporlamas?n?n tm a?amalar? ierisinde, kesintisiz olarak sa?lam ve detayl? bir denetim yap?labilmesi iin Marmara niversitesi ile anla?m??t?r. Bir tak?m bas?n kurulu?lar?nda yer alm?? olan haberlerde ifade edilen denetim, organizasyon yap?s?n?n kendi olu?turdu?u srecin denetimi iin grevlendirilmi? ba??ms?z bir niversitenin denetimidir.

T?AK olarak denetim srecinin ba??ms?z bir organizasyon taraf?ndan yap?l?yor olmas?, gerek kurulacak olan sistemin sa?l?kl?l???n? olu?turmak ve gerek ise ilgili ynetmeli?in bir gere?idir.

Bu denetim srecinde , Teknik Denetim Komitesinin tesbitlerinin T?AK ile payla??larak, ilgili lmleme ?irketine geri dn? sa?lanmas? dnya uygulamalar?nda oldu?u gibi son derece rutin ve normal bir olgudur.

Bu ba?lamda, henz denekler ile ilgili panel olu?turulurken grev stlenmi? olan denetim organizasyonunun tesbitlerinin , olu?turulan sistemin sa?l?ks?zl???n? ifade eden ?ekilde bas?nda yer alm?? olmas? anlams?zd?r ve yanl?? ynlendirmelere sebebiyet verici niteliktedir.

T?AK, Marmara niversitesinin eksikli?ini i?aret etti?i konular ile birlikte olumlu tesbitleri de dikkat ile de?erlendirmeye alm?? ve lmleme ?irketi ile payla?m??t?r. Ya?an?lan olgular olu?turulan sistemin sa?l?kl? olmas? iin do?al bir srecin paras?d?r.

Sektrmz a?s?ndan son derece nemli olan TV ?zlenme lmlenmesi bu y?l olu?turulan birden ok denetleme mekanizmalar? ile ayn? zamanda Radyo Televizyon st Kurulunun da denetim ve gzetimine al?nm?? durumdad?r.

Bu nedenle kamuoyunun TV izleme lmlemelerinin sa?l?k ve dzeninin ayn? zamanda bir idari sorumluluk tan?m?na girdi?ini ve denetimlerin eskisinden ok daha s?kl?kla yapt?r?laca??n? ve olu?turulacak olan sistemin sadece i denetimlerimizce de?il bir Kamu Kurumu olan RTK taraf?ndan da denetletilece?ini bu vesile ile belirtmek isteriz.

Dr.Hidayet KARACA

Ynetim Kurulu Ba?kan?

TNS AIKLAMASI

T?AK, TELEV?ZYON ?ZLEME ARA?TIRMALARI A.?.ye

Konu: Bas?n yay?n organlar?nda ?irketimiz taraf?ndan yrtlen reyting lm sistemiyle ilgili ?kan haberler hakk?nda

Bugne kadar muhtelif tarihlerde ve en son bugn e?itli bas?n yay?n organlar?nda ?irketimiz taraf?ndan yrtlecek reyting lm sistemiyle ilgili ?kan haberler nedeniyle i? bu a?klaman?n yap?lmas? zorunlu olmu?tur.

Bildi?iniz zere bugne kadar yap?lan ve zellikle bugn tarihli bas?n yay?n organlar?ndaki haberde; denek listelerinin yap?mc? ?irketlerin eline gemesi nedeniyle olu?turulmaya ba?lanan yeni denek havuzunda da sa?l?ks?z yntemler uyguland???, hanelerin masa ba??ndan seildi?i, listelerin gizlenmedi?i, baz? denek adaylar?n?n tketici e?ilimi anketine kat?ld?klar?, i?ten ayr?l?rken gizli denek listesini yan?nda gtren anket grevlisinin bir miktar para kar??l???nda anketleri iade etti?ine ynelik iddialar yer alm??t?r.

Sz konusu haberler olaylar? yanl??, eksik ve yanl? aktarmaktad?r. Bu szde haberlerde yer alan iddialar?n hibirisi do?ru de?ildir. ?yle ki;

a) ?irketimizce yap?lan veri taban? ara?t?rmas? kapsam?nda anket yap?lacak deneklerin belirlenmesinde kullan?lan metotlar daha nce TIAK ile aram?zda mutab?k kal?nan ?ekilde ve usulde gerekle?tirilmektedir.

b) Haberde belirtildi?inin aksine hanelerin masa ba??nda seilmesi veya listelerin gizlenmemi? olmas? gibi bir durum da sz konusu de?ildir. TU?Kden temin edilen datalarda yer alan haneler aras?ndan tesadfen seilme yntemine gre belirlenen adreslerde anketler yap?lm??t?r. Bu anketlerin yap?lmas? srecinde anketler tamamland?ka ve teslim al?nd?ka, yeni adresler teslim edilmek suretiyle ilerlenmi?, bylelikle tm adreslerin grlmesinin nne geilmi?tir.

c) Baz? denek adaylar?n?n tketici e?ilimi anketine kat?ld?klar?n? zannettiklerine ynelik a?klaman?n ise hibir dayana?? yoktur. Zira T?AK projesinde yer alan anketrlerin hangi konuda, nerede ve kimle anket yapt?klar? hakk?nda anketrler gerekli ve yeterli ?ekilde bilgilendirilirler. Anketrler grevlendirildikleri alanda ve konuda al???rlar, izahtan dahi vareste olan bu konuda daha fazla a?klama yapman?n gerekli olmad???n? d?nyoruz.

d) Sz konusu haberde yer alan ??ten ayr?l?rken gizli denek listesini de yan?nda gtren bir anket grevlisi ise karakolda biten kavgadan sonra listeyi 20 bin lira kar??l???nda geri vermi? oldu?u ?eklindeki iddia da eksik ve yanl??t?r.

Sz konusu haberde eksik ve yanl?? olarak aksettirilen olay ?irketimizin ta?eron firmas? Sava firmas? ve eski al??anlar? Mine Sar?kaya ve Tolga Yksel aras?nda meydana gelmi?tir.

Ancak daha nce taraf?n?za 2012 y?l? ?ubat ay?nda ?ifahen belirtildi?i, bunun zerine ?irketinizin 20.02.2012 tarihli T?AK toplant? notlar?nda belirtildi?i ve yine 13.03.2012 ve 05.04.2012 tarihli yaz?m?zla da a?kland??? zere:

I. Sava isimli ?irket, ?irketimizin saha al??malar?nda kulland??? bir ta?eron firmad?r. Bu ?irkette al??m?? olan Tolga Yksel ve Mine Sar?kaya isimli ?ah?slar?n i? szle?melerinin Sava taraf?ndan 31.01.2012 tarihinde feshedildi?i ve bu ?ah?slar ile Sava aras?nda i? hukukundan kaynaklanan alacak meselesi nedeniyle e?itli sorunlar ya?and??? ayn? dnemde taraf?m?za bildirilmi?tir.

II. Sz konusu ki?iler Sava taraf?ndan i? akitlerine son verilmesi zerine T?AK projesinde kullan?lan bir k?s?m anket ve denek listelerini ellerinde bulunduklar?n? Savaya ve taraf?m?za bildirmi?ler, Savadan alacaklar?n? tahsil edebilmek amac?yla 2012 y?l? ?ubat ay? ba??nda Sava ve ?irketimizle irtibat kurmaya ba?lam??lard?r.

III. Bu olay ortaya ?kar ?kmaz ?irketimizce Tolga Yksel ve Mine Sar?kayan?n elinde bulundurdu?u iddia edilen anket ve denekler de dahil olmak zere, Sava taraf?ndan yap?lan tm anketler 15.02.2012 tarihinde iptal edilmi?, TIAK projesinden ?kar?lm??t?r. Yukar?da belirtildi?i zere TIAK, taraf?m?zca 20.02.2012 tarihli TIAK toplant?s?nda bilgilendirilmi? ve bu durum toplant? kay?tlar?na gemi?tir.

IV. Yukar?da a?klanan olaylar nedeniyle ?irketimiz Sava ile aras?ndaki veri taban? ara?t?rmas?na bu tarih itibariyle son vermi? ve Savaya bu proje kapsam?nda ba?ka herhangi bir i? vermemi?tir. ?irketimiz iptal edilen anketlerin yenilemesini proje kapsam?ndaki di?er bir ta?eron firma ile yapmaya ba?lam??t?r.

V. Buna ra?men bu olay?n projeye zarar vermemesi amac?yla sre ?irketimiz ve Sava taraf?ndan ynetilmeye devam edilmi?tir.

VI. Bu sre ynetimi erevesinde sadece haberde ad? geen ki?ilere de?il, Sava ?irketinin, ?irketimiz projelerinde al??m?? tm al??anlar?na zlk haklar?ndan kaynaklanan alacaklar?n?n Sava taraf?ndan denmesi sa?lanm??, Savan?n al??anlar?na bu kapsamda deme yapmas?na ?irketimiz nezaret etmi?tir.

e) Bu tr mnferit olaylar?n saha ara?t?rmas?na konu projelerde rastlanmas? bilindi?i zere muhtemeldir. Ancak yukar?da da detayl? bir ?ekilde a?kland??? zere ?irketimiz, kar??s?na ?kan riskleri zaman?nda elimine etmi?, denek ve anket havuzunun herhangi bir ?ekilde bozulmamas?n? sa?lam??t?r.

f) Bu nedenle i? bu yaz? konusu gazetelerde ?kan haberlerin as?ls?z, yan?lt?c? ve yanl? oldu?u a?ikard?r. ?irketimizin al??makta oldu?u denek ve anket havuzu herhangi bir d?? etkiye maruz kalmam?? ve tamamen bilimsel yntemlerle olu?turulmu?tur.

Sayg?lar?m?zla,

Glen Atakbek Guigaz

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri