forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

EK??'DEN UMRE DE?ERLEND?RMES?: ?LG? ALANIM DE??L...

Aktif .

oktayeksiErtu?rul zkk'n 'Umre'ye gitmesiyle ilgili, Hrriyet'in Ba?yazar? Oktay Ek?i'nin yorumu en az bir o kadartart???lacak cinsten. Ek?i, Ak?am'a verdi?i syle?ide 'Biri gelip bana umreye gider misiniz diye sorsa 'nas?ls?n?z' derim. ?lgi alan?m de?il...
... Oraya gitmeye kalksam beklenen gazetecili?i yapabilece?imi syleyemem' demi?...
??TE NAGEHAN ALI'NIN OKTAY EK??'YLE YAPTI?I SYLE??...
Umreye gider misin deseler 'Nas?ls?n?z' diye sorar?m

Oktay Ek?i'nin ba?yazarl?k yapt??? bir gazetede, genel yay?n ynetmeni ve etkin bir k?e yazar?n?n umre ziyaretinin yaz? dizisi haline getirilmesi size ne hissettiriyor?

Ertu?rul zkk bu gazetenin gelmi? gemi? en nemli yay?n ynetmenlerinden biri. De?i?ik bir ynetmendir. Fevkalade liberal bir ki?ili?e sahip. Bu nedenle beni zaman zaman ok da ?a??rt?r. Umreye gidece?i ynnde bilgi nceden bir yerde ?km??t?.

Ahmet Hakan k?esinden haber vermi?ti.

Evet, galiba onda okudum, sonra yaz? i?leri toplant?s?nda 'Sahi mi' dedim, 'Gerekten umreye mi gideceksin?' 'Evet, ciddi gidece?im' dedi. 'Hay Allah' dedim, 'Ne de?i?ik adams?n!'

Neden? Umreye gitmek iin de?i?ik mi olmak gerekiyor?

Beklemiyordum. Ama Ertu?rul gazetecilik sz konusu olunca kendini tutamaz. Hele konu?ulacak bir ?ey yakalad?ysa zapt etmek mmkn de?ildir.

Peki siz gazetecilik sz konusu olunca nas?l olursunuz?

Benim kendi frenlerim vard?r. Baz? ?eyleri yapmam. Ertu?rul iin byle bir ?ey sz konusu de?il.

Neyi yapmazs?n?z?

Galiba ben Ertu?rul kadar ok konu?ulmay? seven biri de?ilim. Bunca y?l iinde in?a edilmi? s?n?rlar?m var. O s?n?rlar? a?mak sz konusu olunca be? kere d?nrm. Mesela bunca y?ld?r buraday?m, blue jean'le gazeteye ilk kez birka ay nce geldim.

Kurallar?n?z var.

Evet, var.

Ertu?rul Bey'in yok mu?

O ok rahat. Ho?una gidiyorsa, drstlk a?s?ndan sak?ncas? yoksa dinlemez yapar.

Bu zelli?i umre ziyaretine nas?l ba?l?yorsunuz? Sizce umreye gitmek anormal bir ?ey mi?

Hay?r de?il ama birisi gelip bana 'Umreye gider misiniz?' diye sorsa 'Nas?ls?n?z?' diye sorar?m. Benim ilgi alan?m de?il. Oraya gitmeye kalksam beklenen gazetecili?i yapabilece?imi syleyemem.

?nanla ili?kinizden dolay? m??

Hay?r. teki dinlerle ilgili bir tren de olsa kendimi konuya yabanc? hissederim. Ben gitmezdim.

Hakikaten Ertu?rul Bey 'Bir dahaki sefere de siz gidin' dese?

Bir ba?kas? gitsin, derim. Herkesin yapabilece?i ?eyler var. Kendimi yad?rgar?m. Ama yap?lan? ilgiyle okuyorum. ?yi bir gazetecilik. Bu gidi?i btn medyan?n olay? haline getirmek kolay bir ?ey de?il.

Laiklikle ilgili kayg?lar? belki de en fazla ne ?kan yazars?n?z. Bu dizinin gazetenizde geni? yer bulmas? bu kayg?lar?n?z? art?r?yor mu?

Hay?r, laik de?erlere sahip olmakla at??an bir taraf? yok. Laiklik konusunda en az benim kadar duyarl? insanlar da gidiyorlar.

Sizin bu seyahatten rahats?zl?k duydu?unuz ynnde rivayetler vard? ama.

Yok, yok. Hibir rahats?zl???m yok.

Zaten zkk ve Hakan kat?ld?klar? bir televizyon program?nda 'Oktay Bey bizi o ak?am u?urlad?' dedi.

O ak?am biz gazetede a?a??dayd?k. Onlar ayr?lmadan nce 'Size gle gle demeye geldik' dedim. ?yi dileklerimi syledim, ?akala?t?k, ayr?ld?k.

?ki ?eyi anlam?yorum: Sit-com ve ikoncan

zkk bir sredir Hriyet'in iinden bir sit-com yaratmak istedi?ini yaz?yor.

Ben onu hala anlayamad?m. Sordum da bu nedir diye. ?ki ?eyi anlam?yorum, bir sit-com, bir de ikoncan (glyor)...

Anlam?yorum deseniz de dahil oldunuz. Evinizdeki 'at?? partisi' zerine Ertu?rul Bey'in kaleme ald??? yaz?da siz nemli rollerden birindeydiniz.
Evet, siz bizim yaz? i?leri toplant?s?na gelseniz... Bundan daha keyif verici bir ortam zor bulursunuz. Genel yay?n ynetmeninin ki?ili?i ok nemlidir, gazete atmosferini etkiler. Ertu?rul ty kadar hafiftir.

Her ne kadar 'sit-com'a dahil edilseniz de son dnemde eski tarz gazetecili?in demode oldu?u, yaz?ya kendini katan, life-style yazan yazarlar?n ykselece?i zerine makaleler yaz?l?yor. zerinize al?n?yor musunuz?

Niye al?nay?m? Hi ald?r?? etti?im bile yok. Ertu?rul '?u demode oldu' diyor, 'Tanr? yazar art?k yok' diyor... Do?ru ama tanr? yazar, o yazmadan nce de pek yoktu. Onun gzne batanlar yznden bunlar? yazd?.
n Bazen sizi kast etti?ini d?nyorum.
(Glyor...) Demek ki yzme sylemeyecek kadar ince davran?yor!

Aran?zda bir g kavgas? var m?d?r? Siz ona Ertu?rul diyorsunuz, o ise size Oktay Bey.

Do?rudur, yle deriz ama aram?zda yle bir kavga hi olmad?. Akl?m?zdan bile gemedi. Ertu?rul fevkalade ii d??? birdir. S?f?r kompleksle ya?ad???n? syleyebilirim.

De?i?ime a?k, biraz ?lg?n ve biraz provokatif bir yay?n ynetmeninin sizin gibi ok istikrarl? ve de?i?mez izgili bir ba?yazarla al??mas? nas?l oluyor?
??te bunu ona sorun. S?k?nt?y? eken o.

Glen'ci gazetecide kalite nemli

35 y?ld?r izginizi hi de?i?tirmiyorsunuz. Oysa Hrriyet'in zaman zaman de?i?ti?i iddia ediliyor. Bu bir eli?ki do?uruyor mu?

Hrriyet temel de?erlerde de?i?mez. Siyasi konjonktre Oktay Ek?i'den daha uyumlu olabilir. Bu eskiden beri byleydi. ?imdi de byle olmas?nda yad?rganacak bir ?ey yok.

Mesela Hrriyet'in Glen cemaatine yak?nla?t???, baz? isimlere bu nedenle yer a?ld??? ileri srlyor. Kat?l?yor musunuz?

Buradaki temel bak?? gazetecilik a?s?ndan bu adam yararl? m? de?il mi bak???. Ahmet Hakan geldi?i zaman da bu tart???ld?. Glen dnyas?nda bulunmu? isimler buraya gelince gazetecilik kaliteleri msaitse kal?rlar. Ben temel izgiyi de?i?tirecek bir politika veya onun belirtisi diye ileri srlen hususlara kulak asmam.

Ertu?rul zkk'n yay?n ynetmenli?inden ayr?laca?? rivayetine kulak asar m?s?n?z?

O dedi?iniz oldu?u zaman burada ben olmam. nk temel de?erler gitmi? olur. ?n?allah olmaz.

'Burada kalmam' demek gazetecili?e nokta koymak m??

Evet, yle olur. Ba?ka ?ey d?nmem. Buradan ayr?lacak olsam ne yapar?m biliyor musunuz? Kyde ev yapt?rd?m. Mesudiye'nin A?a?? Gkcek kynde. Oraya btn yaz? ya?am?m?n koleksiyonlar? ciltler halinde gitti. Har bitti, yap? paydos derlerse orada dnyam var. Tabii sa?l?k da varsa...

SYLE??N?N ?K?NC? BLM:

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri