forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

umur_taluSabah'tan ayr?larak Habertrk'e geenUmur Talu, Ertu?rul zkk'n Umre yolculu?u ile ilgili yapt??? ele?tiriyle yeni bir polemik ba?lataca?a benziyor.

Gazete Habertrk'ten Kutlu Esendemir'e konu?an Talu, Ertu?rul zkk'n Umre'ye gitmesini ve sonras?nda an?lar?n? yaz? dizisi halinde yazmas?n? sert ifadelerle ele?tirdi.
??te Umur Talu'nun Esendemir'in sorular?na verdi?i cevaplar...
Sert siyasi makaleler kaleme alman?za ra?men, kendinizi polemiklerden nas?l uzak tutmay? ba?ar?yorsunuz?

Ben kimsenin zel hayat?na, zaafiyetlerine dokunmam. Bunlar? yazmay? benimsemem. ok yanl?? bulsam bile kimsenin e?ine, ocu?una, zel hayat?na dair yaz? yazan biri de?ilim.
Engin Ard?la bir tart??man?z olmu?tu yan?lm?yorsam...
Ergenekon meselesinde, Amerikadaki neoconlar?n bir kanad?n?n ba?lant?s?n?n gzard? edilemeyece?ine dair bir ?eyler yazm??t?m. Engin Ard? da isim vermeden alay eden bir ?ey yazd? ve ben ona sert bir cevap verdim. Tek polemi?im de oydu Sabah iinde. Kimse bana a?kas? bula?mad?. Belki sayg?dand?r. ?kincisi de haks?z bula?ana ok sert de cevap veririm. Sadece kalp de?il, belini k?racak lde ama kimseye durup duruken bunu yapmam. Bu nedenle son dnem medyadaki birbirini a?a??layan slubu da ok irkilerek kar??l?yorum. Ve bunu zellikle daha gen insanlar yap?yor. Dayan??ma mayan??ma derken bu acayip bir ?ey. Tart??abilirsiniz. Gazetecilik o de?ildir, ?udur. ??te o haber byle okunmaz, byle okunur. ?deolojik farkl?l?klar olmazsa zaten olmaz. O ?udur, onun zel hayat? budur. Bunun zerinden inan?lmaz bir ?ey ykseliyor. Bunu insanlar okur, belki izlerler de ama tiksinirler. Emin olun tiksinirler.
Rportaj teklifimi Bebek Park?nda de?il de, evinizde yapmay? kabul etseydiniz bizi terlikle mi kar??lard?n?z ve foto?raf verirdiniz?
(Glmsyor) Bunu yapana da sayg? duyar?m. Ben de evin iinde bazen yle ayakkab?yla dola?m?yorum her dakika ama gelen misafirime de, Ayakkab?n? ?kar demiyorum. ?karmak isteyen ?kart?r. Kimsenin evinin iine de ayakkab?yla girmem. Bir de ben kendi evimin iini de amam. Benim orada e?im, ocuklar?m var. Onlar?n da hayat? var. Benim hayat?m onlar?n hayat? demek de?il tamamiyle.
Haberin Klu Klux Klanlar? deyimini de siz kazand?rd?n?z medyaya. Neydi buradaki hedefiniz?
Ben onu zellikle Ertu?rul zkkn, Haber ld anlam?na gelebilecek bir yaz?s? stne sylemi?tim. Haber nas?l lebilir? Bu o kadar ikiyzl bir ?ey ki. Kendileri haber olmaya al??an insanlar haberin ld?n sylyorlar. Bakt???n?zda Haber ld diyenin haberi nemsememesi laz?m ama onlar kendilerini bir haber olarak nemsiyorlar. Di?er yandan da toplumun birok kesiminin sesini duyuracak, bir hakikati gsterebilecek haberlerleriyse reddediyorlar.
Umreye gidecek misiniz bu arada?
Ben 1982de Suudi Arabistana gittim. Epey de kald?m orada. ok gen bir gazeteciydim henz. Umreye de gittik Mekkeye. ok da mutlu oldum gitmekten, grmekten. Ama o gn bile akl?ma gelmedi kendi foto?raflar?m? yay?mlamak... Ama ?imdi kendini anlatma modas? var. Yani milyonlarca insan?n yzlerce seneden beri yapt??? dini bir vecibeyi, siz yap?nca o birden bire mthi? bir olay haline geliyor. Olay? b?rak?n, her ?ey, birden bire fonksiyona dn?yor. Bir gn An?tkabir sizin iin bir fonksiyon, bir gn umre, bir gn bir peygamber, bir gn Atatrk, bir gn ba?ka bir de?er... Her ?ey, sizin kendinizi n plana ?karman?z iin bir araca ve arac?ya dn?yor. Bu hem o de?erlere kar?? bir sayg?s?zl?k; nk insanlar o de?erlere inan?yor ve sayg? duyuyorlar. ?kincisi de, ay?p denen bir ?ey var.
Nas?l bir ay?pt?r bu?
?yle bir ?ey var: Siz kendinizi haber yapmaya al??t???n?z lde var oluyorsunuz. ?hretinizi srekli gndemde tutmak iin beslemeniz gerekiyor. O ?hret de doymak bilmeyen bir ?ey. Srekli yem atmak zorundas?n?z ona. Bir yandan da nesnele?iyorsunuz. nce her ?eyi kendi zneniz iin nesne haline getiriyorsunuz. Biraz nce sayd???m de?erler de dahil. Arkadan bir bakm??s?n?z; siz de art?k foto?rafta bir nesnesiniz. Bir pozda bir nesneniz. Gazetecinin zne olmaya da nesne olmaya da hakk? yok demeyeyim. Herkesin her ?eye hakk? var ama bu meslek o meslek de?il. O meslek, ba?ka bir meslek.
Hem beyaz hem zenci Trkm
Sizin iin Beyaz Trkl? de, zenci Trkl? de vard?r deniyor. Peki siz hangisisiniz?
- (Glyor.) Beyaz Trk k?sm? herhalde soyum sopumla ilgili olmal?. Sonuta do?du?umda mlkiyet ya da ili?kiler anlam?nda o beyaz epey bir gri olmutu zaten. nk ya?am?n?n son dneminde, otel odas?nda kal?rken len bir dedenin (Ercment Ekrem Talu) torunuydum ben. Kiral?k bir evde do?mu?tum Ba?larba??nda. Annem memurdu. Babam da ld?nde SSKda maa?? zor ba?lanan 30 y?ll?k parlak bir gazeteciydi. Asl?nda Galatasaray Lisesine gidince beyaz oluyorsunuz ama bunlar?n iinde de hep bir zenci taraf?n?z var. Sokak ocu?usunuz, mahallede byyorsunuz. Yaln?z byyorsunuz, babas?z byyorsunuz. Yat?l? byyorsunuz, Beyo?lunda byyorsunuz... Ve tm bu beyazl???n iinde koyu siyahlar da var. Sonras?nda da Bo?azii niversitesine kaydoldum ama oradan daha ok Yenikap?daki Demiryolu Sendikas?na gidiyordum.
Trk burjuvazisi hep raporlu
Aileniz ok kkl bir gemi?e sahip. Edebiyat?lar, felsefeciler, sz yazarlar?... Siz hi ?iir yazmay? denediniz mi?
- Ben genken ?iir yazd?m ama iyi ?iirler de?ilmi?. niversiteye yeni girmi?tim, haz?rl?ktayd?m Bo?aziinde. Trkiye ??i Partiliyim, ye de?ilsem bile yle bir dnemim. ocu?um daha, bir gn ?iirleri ald?m. Ca?alo?lunda yeni ?kan Birikim Dergisine gtrdm, Murat Belgeye. O da sonuta edebiyat ele?tirmeni. ?iirlere bakt?. Ba?ka neden anlars?n? dedi. Ben dedim, Daha yeniyim ama ekonomi ?reniyorum. ?imdiden Kapitali okumaya ba?lad?m. Bir ?ey diyeyim: Sen daha ok ekonomiyle ilgilensene dedi. Anlad?m; ?iirlerim ktyd. Hak l?y d?da. Sonra iyi ekonomi ?rendim hakikaten. Marsist ekonomyi zellikle iyi ?rendim. dev olarak mesela, Trkiye imalat sanayiinde art? de?er hesaplamas?n? yapt?m ben. Byle bir dev kategorisi yoktu. Ben bunu yapaca??m dedim ve yapt?m.
Dedelerinizden Recaizade Mahmut Ekremin Araba Sevdas? eseri, edebiyat derslerinde okutulan Trkiyenin ilk realist roman? denebilir. Roman cumhuriyet y?llar?nda yeni ykselen burjuvazinin a??r? bat? zentili?ini ele?tiriyordu. Sizce o gnlerden bugne Trkiyede burjuvazi nas?l de?i?ti?
- O tarihlerden bu yana, bugn nc ku?aklar varlar. ?kinci ku?aklar biraz daha sanki olur gibi oldular. ?imdi onlar?n ocuklar?n?n tam durumunu bilmiyorum a?kas?. nk birinci ku?aklar sermaye birikimini, ikinci ku?aklar incelmeyi temsil ediyordu. Kabaca nc ku?aklarsa daha bir rantiyeli?i temsil ediyor olabilir. ok byk ara?t?rma yapmad?m ama nk nc ku?aklar?n ne ok mthi? giri?imci veyahut innovatr (yeniliki) ne de ok zgrlk olmalar?na gerek kalmad?. Onlar, biraz daha ba?ka bir dneme, yani speklatif bir dnyan?n iine d?tler. Ama Trkiyede tabii raporlu bir burjuvazi var. Gzel raporlar haz?rlayan ama kendi iinde tam demokrat olamayan. Mesela ben TESEVe (Trkiye Ekonomik ve Sosyal Etdler Vakf?) veyahut bu tr demokrasi raporlar? haz?rlayan kurulu?lara da sordum: Neden hi sendikalardan hi sz etmiyorsunuz? Sendikalar?n demokraside bir yeri yok mu? Yani sivil rgtlenmenin yeri yok mu? Dolay?s?yla hep raporlu bir burjuvazi. ?ki manada raporlu: ok gecikti?i iin mazeret bildirmek ad?na raporlu Bir de hl tam sa?l??? yerinde olmad??? iin raporlu. Yani zihinsel sa?l??? tam yerinde olmayan bir burjuvazi var.
Gazetecilikte dnm noktas? Eylller
Galatasaray Liselisiniz, Be?ikta??n sizin iin bir tutku oldu?u biliniyor. Nereden geliyor bu Be?ikta? tutkusu?
- Babam (Muvakkar Ekrem Talu) Galatasaray Lisesi mezunu. Hatta Galatasaray futbol tak?m?nda biraz oynay?p sonra Be?ikta?a gemi?. Be?ikta??n 100. y?l formas?nda ismi de var. O formay? gururla sakl?yorum. Babam?n iindeki muhaliflik, siyasi olarak de?il de, kulple d??ar? vurmu?. Hem biraz kendi babas?na muhalif, hem biraz o camiaya muhalif. O dnem ok zor konumda olan Be?ikta?a cebinden forma paras? vererek futbolcu olmu?. Sonra ?anss?z bir sakatl?k geirmi?.
Kt bir ameliyat geirmi?, sonra da erkenden futbolu b?rakm??. Ben do?du?umda, hem aileden dolay? hem gazetenin, hem Be?ikta??n iine do?dum. 3 ya??nda maa gittim. Babam radyoda ma anlat?rd?, ondan sonra bana futbol al??t?r?rd?. Tabii hayat?m boyunca hi unutamayaca??m bir ?ey: Babam ld?nde 6 ya??ndayd?m ve Be?ikta? bayra??na sar?l? bir tabutla gmld. Babam?n lmnden
birka ay sonra da Galatasaray?n ilkokuluna girdim ama ben hep Be?ikta?l? kalm??t?m. 10 ksur sene falan da hi ?ampiyon olmadan dayand?m. (Glyor.)
12 Eyll darbesi sonras? gazetecili?e ba?lam??s?n?z. 1992yi Eyll ay?nda Milliyet e genel yay?n ynetmeni olmu?sunuz. 13 Eyllde de Habertrk Gazetesinde yazmaya ba?l?yorsunuz. Eyll aylar? gazetecilik kariyeriniz iin hep belirleyici mi oluyor?
- Tabii gazetecili?imi 12 Eylle borluyum. (Glyor) Tuhaf bir ?ekilde kaderim yine bir 12 Eyll sonras?nda beni yeni bir gazetede, Habertrkte ba?lat?yor.
Habertrk, tabii medyada, bir kriz dneminde ?kt?. Hem de ifte bir kriz dnemiydi bu. Hem medyan?n kendi iinde blundu?u kriz, hem dnya ve Trkiyedeki ekonomik kriz dneminde yay?na ba?lad?. Biimsel s?n?rlar? zorlayarak bir ba?ar? yks elde etti. Son y?llarda medyada bu kadar byk bir ba?ar? yks de yok. ?kincisiyse hem patron, hem al??anlar, yneticiler olarak Sabahtaki bildi?im insanlard?

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri