forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

GAZETEC?L??? GAZETEC? DENETLEMEL?!

Aktif .

ali_bayramogluuA Haber’de Selin Ongun’un sundu?u Bi Sormak Laz?m program? gazeteci Ali Bayramo?lu’nu konuk etti.

Kendisi hakk?nda yaz?lan “Kripto Ermeni” sözünün bir nefret suçu oldu?unu söyleyen Bayramo?lu, suç duyurusunda bulundu?unu da dile getirdi. “Gazetecili?i öncelikle gazeteci denetlemeli” diyen Ali Bayramo?lu; milliyetçi öfkenin yükseltilece?i bir döneme girilebilece?ine de dikkat çekti.

"TABULAR GÜNDEME GELD???NDE TEHD?T ALIYORUZ"

Bu tür hadiselere insanlar kendi me?replerine göre de?i?ik iç reaksiyonlar veriyorlar. Baz?m?z bunu rasyonelle?tiriyoruz, baz?m?z panik oluyoruz, baz?m?z bununla yaz? üzerinden kavga etmeye soyunuyoruz. Benim kendimi böyle bir durumda konumlamam do?ru de?il asl?nda, tan?mlamam da do?ru de?il.  Sübjektifim, dolay?s?yla bu tür ?eylerden etkileniyorum. Burada ben tehdit ve tehlike gördüm yapt?klar?nda. Ama ?unu söyleyeyim, ben daha rasyonalize eden bir tipim zannediyorum, Kendimi biraz d??ar? çekerek burada ne oldu?unu, niye bunun oldu?unu anlamaya çal???yorum. Böyle bakt???m zaman da evet bir süreklilik var bu ülkede tabi. O süreklilik de ?udur: tabu konular söz konusu oldu?unda, bu mesele 1915 olabilir ki oldu, o zaman da tehditler ald?k, özür kampanyas? s?ras?nda Bu Kürt meselesi olabilir, ya da bu ba?ka tür kritik e?ikler olabilir. Böyle e?iklerde daha önde, daha ileri, daha riskli pozisyonlar? savunan fikirleri savunan ki?ilere yönelik psikolojik harekâtlar, ya da psikolojik harekât da de?il, do?rudan do?ruya bas?n?n baz? gruplar?, baz? zihniyetler taraf?ndan yap?lan gelenekselle?mi? sald?r?lar, asl?nda o ki?ilerden çok, o ki?ilerin karalanmas? ile onlar?n fikirlerinin karalanmas?n? hedefler.

"KR?PTO ERMEN? SÖZÜ ASLINDA NEFRET SUÇU"

Benle ilgili ne dediler, Kripto Ermeni dediler. Önce tebessümle bak?yorsunuz, ama sonra görüyorsunuz ki Ermenilik kelimesi bir nefret suçu. Ermenili?i kötü bir ?ey olarak kullan?yor. ?ki, kripto… Tam i?te hedef o.  Kripto dedi?i anda, asl?nda siz Ali Bayramo?lu’nun savundu?u görü?lere bakmay?n, onlar?n as?l nedeni onun gizli ermeni olmas?d?r deyip o fikrilerin tümünü, neyse o fikirlerse, tutarl? fikirlerse, önemli fikirlerse. Hepsinin tümünü karalayan bir kampanya ba?l?yor. Bu çok klasik bir ?ey. Dünyan?n pek çok ülkesinde pek çok böyle hamleler oldu, tabi ölümler olabiliyor Hrant öldürüldü, ba?ka insanlar öldürüldü. ??ler kaybedilebiliyor, zor duruma dü?üyor insanlar, maalesef otoriter toplumlar?n, Kendisiyle bar??mam??, ortak paydalar?n? üretmemi? toplumlar?n, üretti?i sorunlar?n parçalar? bunlar. Kendimi iyi hissetmedi?im anlar oluyor, hiç ?üphe yok. mesela son olayda benden çok e?im rahats?z oldu. Ben yurt d???ndayd?m, okuyunca ve bu tür tehditler gelince… Galiba, bu i?lerin uzman? olduk. Ne tehlikeli ne de?il anl?yorsunuz. Ama o kötü bir ?eydi.

"KR?PTO ERMEN? SÖZÜ ?Ç?N SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Suç duyurusunda bulundum. Ayr?ca her yaz?ya tazminat davas? aç?yorum ve suç duyurusunda bulunuyorum. Bunu yapmamak söz konusu de?il. Benim tek arac?m var: hukuk. Mesele sadece ben de?ilim. Ben ?ah?s olarak mü?tekiyim. Benim itibar?ma yönelik sald?r?lar oldu?u için zaten gerekli hukuki giri?imleri yap?yorum. Ama unutmamak gerekir ki; benim vesilemle, siyasi dü?ünce alan?n?n daralt?lmas?, karart?lmas? gibi bir hamle var,  bu politik bir mesele, bununla ilgili meselem var. Üçüncüsü çok büyük bir nefret suçu i?leniyor. Kimliklere yönelik nefret suçu. Henüz Türkiye’de nefret suçu düzenlemesi yok. Çe?itli sivil toplum örgütleri bununla ilgileniyorlar. Bildi?im kadar?yla benim hadisemden sonra Dur De suç duyurusunda bulundu. Kampanya da ba?latt?, suç duyurusunda da bulundu.

"GAZETEC?L??? ÖNCEL?KLE GAZETEC? DENETLEMEL?"

Biz bir aç?k toplumuz, demokratik bir toplumuz. Pek çok ?ey yasalarla düzenlenmez. Baz? ?eyleri düzenleyen hususlar ahlakt?r, zihniyettir, kültürel konulard?r. Siz gazetecisiniz, ben gazeteciyim. Gazetecilikte kulland???n?z kalemi sürekli yasalar denetleyemez. Önce siz denetleyeceksiniz. Onu da size ö?reten belli silsileler vard?r. ?lkeler, etik, ahlak v.s. Burada da ayn? ?ey söz konusu. Engelleyemiyorsan?z, bunu yapam?yorsan?z…

"NEFRET SUÇUNA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMALI"

Bu adamlar?n yapt?klar?; iç dü?man Ermeni, iç dü?man Rum, iç dü?man Kürt ve onlar?n yan?nda bulunan entelektüeller, liberaller, demokratlar tasnifine gidiyorsa, burada yap?lmas? gereken ?ey, onlar bunu yapamad?klar? için, harekete geçmektir. Burada iki yol var. Hukuk, bezdirmek. Ben herkesi davet ediyorum suç duyurusunda bulunmaya, herkesi davet ediyorum tazminat davas? açmaya. Amerika’da böyle halledildi bu i?ler. Sivil toplumun b?kt?r?ncaya kadar yapmas? laz?m. Siyasi ya da yetkisi olan idari iradenin baz? yapt?r?mlar uygulamas?. Yapt?r?mlar da me?ruiyetle ilgilidir, yasal de?ildir. Ba?bakan?n uça??nda böyle nefret suçu i?leyen bir gazetenin bulunmamas? gerekir. Bu bir yasaklama de?ildir, tam tersine ahlaki, demokratik ve gerekli bir yapt?r?md?r.

“M?LL?YETÇ? ÖFKEN?N YÜKSELT?LEB?LECE?? B?R DÖNEME G?R?YORUZ”

Ben bir insan?n?m. Her insan gibi cesur yönlerim var, korkak yönlerim var. Tehlikeyi alg?layan içgüdülerim var. Bu konudaki sezgilerim de pek yan?ltmad? bu güne kadar. Ald???m kimi tehditlerde, evimin yak?nlar?nda tabanca ile yakalana adama kadar benim çabalar?mla, mesela bunda 4-5 sene önce, Hrant Dink olay?ndan sonra yakaland?. Bu hadisede de ben Tehdit alg?s?n? yüksek olarak alg?land?m. ?ki tür ba?lant? kurdum. Ama bu ba?lant?lar iddiad?r sadece. ?ddia da de?il, varsay?m. Benim M?T yaz?lar?mdan rahats?z olan polis grubunun Ankara’daki Haber Vaktim’in, nas?l söyleyeyim muhabirleri mi diyeyim, muhabir kelimesini de hak etmiyorlar ama beslediklerini dü?ünüyorum. Benim o dönem yazd??? yaz?lar?n, f?rsat bulunup cezaland?r?lmaya çal???ld???n? dü?ünüyorum. ?kincisi; Türkiye 2015’e gidiyor. 2015 çok kritik bir y?l olacak. 1915’in 100. Y?l?. Bütün dünya ayaklanacak. Bütün parlamentolar, bütün bas?n. Türkiye buna haz?rlan?yor. Türkiye buna lobilerle haz?rlan?yor. Devlet çe?itli politikalarla haz?rlan?yor. D??i?leri Bakan? ile bunu uzun uzun konu?tum, ne tür çabalar gösterdiklerini, nas?l bertaraf etmeye haz?rland?klar?n? anlatt?. Ama Türkiye’de milliyetçili?in tekrar yükselece?i, Kürt meselesi, devletin içerisinde hala ya?amakta olan kimi karanl?k gruplar, Yeni Ergenekon eski Ergenekon nas?l adland?r?rsan?z adland?r?n. Bu genetik bir damar bu ülkede. 1915’in katilleri de o damar?n içerisinde yer al?yor, Sivas’?n katilleri de o damar?n içerisinde yer al?yor. Bunlar?n say?s?n? artt?rabilirsiniz. Bunlar?n vesile yap?laca?? bir milliyetçili?in yükseldi?i, Milliyetçilik de demeyeyim de, milliyetçilere de ay?p oluyor, ?yi huylu ve vatan?n? seven bir sürü insan da milliyetçi. Ama milliyetçi öfkenin baz? insanlar ve baz? ki?iler üzerinden yükseltilebilece?i bir döneme giriyor olabiliriz. Dolay?s?yla bunlar endi?e veriyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri