forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

alper_gormus_kitap

ALPER GÖRMÜ?: Bas?n özgürlü?ünü savunan ç?k??lar?, özgürlük havarili?ini samimi bulmuyorum. "Ergenekon davas? bizim de davam?zd?r ama" diyen kesimleri de samimi bulmuyorum. Bas?n özgürlü?ü ayaklar alt?na al?n?yor diyerek Ergenekon'la ilgili bask?nlar? bu çerçevede ele alman?n ikiyüzlülük oldu?unu dü?ünüyorum. Hakikaten bas?n özgürlü?ünü samimi olarak savunduklar? için bu ç?k??lar yap?lm?? olsayd? Nokta'n?n bask?n?nda müthi? bir tepki göstermeleri gerekirdi.

Nokta Dergisi'nin eski genel yay?n yönetmeni ve Taraf yazar? Alper Görmü?, medya analizlerini 'Büyük Medyada Ergenekon Habercili?i' isimli iki ciltlik kitapta toplad?. Ergenekon davas? sürecinde medyan?n tutumuna odaklanan yaz?larda Görmü?, Ergenekonculu?un zihni temellerinin olu?umuna katk? sunan büyük medyan?n rolünü i?aretliyor.

ZAMAN GAZETES?'NDE MURAT TOKAY ?MZASIYLA YAYINLANAN SÖYLE??...

'Büyük Medyada Ergenekon Habercili?i' kitab?n?zda Ergenekonculu?u, örgüt ve zihniyet olarak ikiye ay?r?yorsunuz. Bu zihniyeti büyük medya m? besliyor?

Ergenekonculu?un zihni temellerinin olu?umunda büyük medya ba?rolde. Bunu anlamak için 28 ?ubat'a iyi bakmak laz?m. Bu döneme kadar darbelerde ordu do?rudan siyasetin üzerine aban?rd?. Fakat Berlin Duvar?'n?n y?k?lmas? ve So?uk Sava?'?n sona ermesiyle birlikte Bat?'n?n otoriter rejimlere onay verme tavr? bitti. Ülke içinde de insan haklar?, özgürlükler meselesinde mesafe kat edildi, sivillik ortaya ç?kt?. ?kisi birle?ince eski tarzda darbeler yapmak mümkün olmaktan ç?kt?. Ordu 28 ?ubat'ta bunu idrak etti. Siyasete el koymaya karar verdiler, fakat bunun klasik bir darbe olamayaca??n? dü?ündüler. O zaman konsept de?i?ti.

Neydi yeni konsept?

Postmodern bir konsept ortaya ç?kt?. Türkiye'de art?k insanlar? darbeye ikna etmek kolay de?ildi. Biz bu toplumu korkutursak onu siyaseten al?kla?t?rabiliriz dediler. TSK, yeni anlay??ta; STK'lar?, üniversiteleri, özellikle yarg?y? yan?na çekip toplumu da i?in içine katarak, bir dü?man yaratt? ve bu dü?man? birlikte yok etmeye çal??t?lar. Bunu yaparken de medyay? kulland?lar. Bu süreç bitmedi. Bu amaçla, toplumda geni? bir orta s?n?f?n, 'Dü?man nas?l imha edilirse edilsin' anlay???yla, bu dü?man alg?s?na inand?r?ld???n? dü?ünüyorum. Cumhuriyet mitingleri bunun ba?ar?l? oldu?unun önemli bir göstergesidir.

Kitapta "Te?kilat çözülürken zihniyet güçleniyor" diyorsunuz...

?ebeke çözülüyor ama toplum içindeki "dü?man? kim alt ederse etsin ister darbeyle etsin" zihniyeti yani Ergenekoncu zihniyet güçleniyor.

Nas?l oluyor bu? Bir çeli?ki de?il mi?

Toplumun bir kesimi dü?man olarak gördü?ü ve kodlad??? iktidar? alt edecek tek gücün bu oldu?una inand?r?ld?. Ergenekon davas?yla "dü?man? alt edebilecek güç" çözülüyor. ?ktidar dü?man ve o dü?man? gönderecek hiçbir ?ey yok, bu ruh hali panik duygusuna yol aç?yor. Bu zihniyet üzerinden te?kilata sar?lmak bir yandan da onlar? hayata ba?l?yor.

Sizin büyük medya dedi?iniz Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerin Ergenekon davas?na bak???n?n ilk günden bu yana çok da de?i?medi?ini görüyoruz. Ortaya ç?kan günlükler, silahlar, belgeler, ses kay?tlar? görmezden geliniyor. Bunu nas?l okumal?y?z?

Genlere kaz?l? bir ?ey bu. Bunun tarihsel, ekonomik, psikolojik ve ideolojik birçok nedeni var. Medya, devletin çocu?u olarak do?du bu ülkede. Ayr?ca toplumda otoritere, güçlüye temayül de var. Medya da bu toplumun medyas?. Hakikat ne kadar güçlü olursa olsun genlere kaz?l? olan ?ey bir ?ekilde f?rl?yor. Devlet güçlerini koruma, bir türlü toplumdan, demokrasiden yana olmama hali ortaya ç?k?yor.

Nokta'da darbe günlüklerini yay?mlad???n?zda i?in buraya varaca??n? sezmi? miydiniz?

Ben darbe günlüklerini okumaya ba?lad?m, olay?n büyüklü?ünü birkaç gün içinde fark ettim.

Darbe günlüklerinin yay?nlamd???n?n hemen ertesi günü "sahte, özel imalat" diye yazanlar olmu?tu. Günlüklerin sahte olmad??? sizin beraat?n?z ve mahkeme karar?yla da ortaya ç?k?nca özür dileyenler oldu mu?

Özür dilemediler. Ertu?rul Özkök, darbe günlüklerini yay?mlamam?z?n hemen ertesi günü "birileri özel imalat" yapm?? diye yazd?. O yaz? çok tuhaft?. Bir ara?t?rmaya girilmeden böyle bir ?ey nas?l denir, nas?l böyle yaz?l?r! Benim cevab?m genlere i?lemi? ideolojik angajman, daha fazlas?n? bilemem.

Darbe günlüklerini yay?mlaman?zdan iki hafta sonra Nokta'ya bask?n düzenlenmi?ti. Geçen ay ise üç polisin "Radikal bask?n?" haftalarca konu?uldu. Nokta'ya bask?n günlerini hat?rlad?n?z m??

Evet ama bu kar??la?t?rmay? ba?kas? yaps?n diye ben yapmad?m. Askeri mahkeme karar?yla elliye yak?n polis Nokta'ya bask?n düzenlemi?ti. Polis burada arac?yd?. Radikal'le ilgili o yay?nlar? yapan insanlar?n Nokta dergisiyle ilgili tek bir k?nama sözcü?ü kullanmamalar?n? hat?rlad?m. Ortal??? birbirine katan yazarlar?n tamam?, -Hürriyet Gazetesi'nin bütün yazarlar?na bak?labilir- tek bir k?nama cümlesi kullanmad?. Çok az insan destek oldu. Onun yerine Hürriyet'in sitesinde Nokta bask?n?na sevinen "oh oldu" diyen insanlar?n yorumlar?n?n yay?nlanmas?na müsaade ettiler. Nokta bask?n? ile Radikal bask?n?n? k?yaslay?nca fark? görmek mümkün. Çok sonralar? duydum. Nokta'n?n patronu o k?yaslamay? bir arkada??m?za yapm??. "Radikal bask?n?na gösterilen tepkinin onda biri Nokta bask?n?na gösterilseydi ben dergiyi kapatmazd?m." demi?. Verilen tepkilere bakt???mda ola?anüstü bir çifte standart görüyorum. ?nsan olarak da gazeteci olarak k?r?c? bir ?ey.

Bu çifte standart neden kaynaklan?yor?

Bas?n özgürlü?ünü savunan ç?k??lar?, özgürlük havarili?ini samimi bulmuyorum. "Ergenekon davas? bizim de davam?zd?r ama" diyen kesimleri de samimi bulmuyorum. Bas?n özgürlü?ü ayaklar alt?na al?n?yor diyerek Ergenekon'la ilgili bask?nlar? bu çerçevede ele alman?n ikiyüzlülük oldu?unu dü?ünüyorum. Hakikaten bas?n özgürlü?ünü samimi olarak savunduklar? için bu ç?k??lar yap?lm?? olsayd? Nokta'n?n bask?n?nda müthi? bir tepki göstermeleri gerekirdi. Ayn? çevreler hiç tepki göstermemi?lerdi. Bir de Nokta bask?n?yla Radikal bask?n? aras?nda ?öyle bir fark da var. Radikal'i polis bast?. Medyam?z için önemli bir fark bu. Nokta görünürde polislerce bas?ld? ama askeri mahkeme karar? vard?. Bizim medya askerin anti demokratik uygulamalar?n? küçültür, polisin anti demokratik uygulamalar?n? büyültür. Nokta'ya yap?lan bask?n orduyla ba?lant?l? oldu?u için sessizce geçi?tirildi. Buna eminim.  

Gazeteci davalar? yanl?? yans?t?l?yor

Nedim ?ener, Ahmet ??k'?n tutuklanmalar?na gazeteciler yürüyerek tepki gösterdiler. "Bas?n susturuluyor" sloganlar? at?ld?. Di?er yandan Ergenekon haberleri yapan Zaman, Taraf, Star, Bugün, Yeni ?afak gibi gazetelerden muhabirlere aç?lm?? yakla??k 1.500 dava var. Bu tabloyu nas?l yorumluyorsunuz?

Ergenekon davas?n? manipülatif bir ?ekilde yürütmeye çal??anlar bunu propaganda olarak kullan?yorlar. Bunun Bat?'ya yans?t?l?? biçimi çok farkl?. Avrupa "Gazeteciler hükümet aleyhine yay?nlar yap?yorlar, o nedenle de haklar?nda dava aç?l?yor." diye alg?l?yor. Sanki bunlar Ergenekon haberleri yapt??? için yarg? taraf?ndan pe?lerine dü?ülenler de?il, hükümetin pe?lerine dü?tü?ü gazeteciler gibi gösteriliyor. 2003-2007'de misyonerlere yönelik katliamlar?n, faaliyetlerin Bat?'da alg?lan?? biçimi de radikal dinciler yap?yor ?eklindeydi. Halbuki o yay?nlar?n, faaliyetlerin arkas?nda zihniyet olarak ulusalc?lar vard?.

***

Cemaatle korkutmak klasik entrika

??k'?n kitab? kötü ve propagandif

Ahmet ??k'?n kitab? çok kötü. Hiçbir yeni bir bilgi içermeyen, propagandif bir kitap. Kitap iyi diyen de ç?kmad?. Zaten öyle bir ?ey olsayd? kitab?n içeri?ine dair haberler ç?kard?. Ama geni? kamuoyu hâlâ kitapta ola?anüstü bilgiler ç?kt???n?, cemaatin bu nedenle yasaklatt?rd???n? dü?ünüyor. Ahmet'e bu kitab? yak??t?ramad?m. Onun ara?t?rmac?l?k kayg?s?n?n, objektif durma kayg?s?n?n uza??nda bir çal??ma. Beni hayal k?r?kl???na u?ratt?. Daha fazlas?n? söylemek istemiyorum. Ahmet, bir an önce cezaevinden ç?ksa da bunlar? tart??abilsek diyorum.

?nternet sansürü de ?ifre meselesi de kullan??l? birer araç

Geçmi?te insanlar komünizm, bölücülük, irticayla korkutuldu. Bugün cemaat diyorlar. Çok aç?k klasik entrika bu. Ergenekoncu zihniyet zaman zaman yeni araçlar kullan?ma sokuyor. Bu da asl?nda bu zihniyetin kamuoyunu yaratma, yeni korkular, yeni kavramlar öne sürerek toplumu manipüle etme gücünü elinde tuttu?unu gösteriyor. Ergenekoncu zihniyet için her ?ey kullan??l? araç haline getirilebilir. ?nternet sansürü meselesi de ?ifre meselesi de kullan??l? birer araç. Yeter ki toplumu korkutmaya hizmet etsin. Toplum korkutulacak ve bunlar?, iktidar? kim gönderirse göndersin k?vam?na gelsin isteniyor. Halk?n bir kesimi de bu k?vama geldi.

Ergenekoncu zihniyet CHP içinde örgütlendi

Ergenekon CHP'ye girerek yeni bir taktikle siyaset yapmaya ba?lad?. Burada Süleyman Demirel'in ciddi bir faktör oldu?unu dü?ünüyorum. Demirel'in darbecilerle dirsek temas? darbe günlüklerinden beri var. Emekli cumhurba?kan?n?, kuvvet komutanlar?n?n onu ne kadar ciddiye ald?klar?n? biliyoruz. Demirel, Ergenekoncu zihniyetin içindedir, parças?d?r. Dolay?s?yla onun öncülü?ünde yürütülen bu faaliyeti çok önemli buluyorum. Ergenekoncu zihniyetin CHP içindeki faaliyeti olarak görüyorum. Ergenekon'un CHP içindeki örgütlenmesi, kriminal faaliyetlerinin son buldu?u anlam?na gelmez. Siyaseti de etki alan? olarak kullanmaya ba?lad???n? gösterir. Hiç küçümsenecek bir ?ey de?il. CHP'ye verilecek oy bu aç?dan da önemli olacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri