forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?BRAH?M ?AH?N: REYT?NGLER?N PE??N? BIRAKMAYIZ!

Aktif .


ibrahin_sahinStar gazetesine konu?an TRT Genel Mdr ?brahim ?ahin, ?? olsun diye ?k?p ba??rm?yoruz. lmlerimize gre Anadoluda yzde 99 izleniyoruz ama bu AGBye yans?m?yor. Gere?i istiyoruz diyor...

STAR GAZETES?'NDE YAYINLANAN SYLE??

AGByi uyard?k glp getiler ama bu i?in pe?ini b?rakmay?z
Yarg?ya ba?vurduklar?n? hat?rlatan ?ahin ?? olsun diye ?k?p ba??rm?yoruz. lmlerimize gre Anadoluda yzde 99 izleniyoruz ama bu AGBye yans?m?yor. Gere?i istiyoruz diyor.
O bundan ho?lanmasa da son y?llar?n belki de en fazla ne ?kan brokratlar?ndan biri ?brahim ?ahin. PTT genel mdr ve Ula?t?rma Bakanl??? mste?ar? olarak ba?ar?l? i?lere imza att?, takdir de ald?. Kas?m 2007den bu yana ise genel mdrl?ne getirildi?i TRTde devrim niteli?inde de?i?iklikler yapt?. TRT ocuk, TRT ?e?, TRT Avaz, TRT Trk pe? pe?e a?ld?. TRT Mzikin eli kula??nda. TRT Anadolu ve TRT Arapa gz aylar?nda. Sonras? da gelecek. Tecrbeli bir devlet adam? olmas?na ra?men sorun tespit etmekte, zm retip sonu almakta zel sektr yneticisi kadar cesur. Kendi deyimiyle tez canl?. TRTnin mevcut imknlar?n? maksimum dzeyde kullanmay? amal?yor, AGB ile ya?ad?klar? s?k?nt? iin de net konu?uyor.
AGB lmleriyle ilgili ku?ku uyand?ran ok say?da vaka yans?d? kamuoyuna. Son olarak da TRT'yi izleyen 220 hanenin sistemden skld? ileri srld. TRT su duyurusunda bulundu, AGB ve T?AK ise sessiz. Ne oluyor, AGB ile ya?ad???n?z s?k?nt? nedir?
Ya?ad???m?z s?k?nt? TRTnin ne kadar reytingi varsa, ne kadar izleniyorsa onun gsterilmesi. Ne abart?lmas? ne de d?k gsterilmesi.

TRTnin izlenme oran?n?n yanl?? gsterildi?i kanaatine nas?l vard?n?z?

Kamuoyu ara?t?rmalar? yapt?rd?k. Elde etti?imiz veriler AGB verilerini kesinlikle tutmuyor. Biz i? olsun diye ?k?p ba??rmad?k. Anadoluda yzde 99.20 izleneceksiniz ama AGBnin oranlar?na bu yans?mayacak. Bir buuk y?ld?r oyalama yntemi gdld? iin yarg?ya ta??d?k. AGB ile de toplant?lar yapt?k ve a?kl??a kavu?turulmas? gereken kara noktalar oldu?unu syledik.

Nedir o karanl?k noktalar?

Deneklerin yzde 20sinin her y?l de?i?mesi gerekirken 10 y?ld?r de?i?meyen denekler var. Memur gibi atam??lar. Bu mide buland?r?c? bir durum. Yzde 20lik de?i?iklik gerekten oluyor mu? Oluyorsa standart bir dilimi mi de?i?tiriyorlar? yleyse bu yasak savma olur. Bunlar?n bilinmesi laz?m. Denek listesi her yerde dola??yor, bizim de elimize geti. nlerine koyduk, inkar etmediler. Dedik ki; ya denekleri elden geirin ya belirlenen ortak bir komite takip etsin bunlar?, ya da bizim de kabul edece?imiz ba?ka bir forml geli?tirin. Bu da olmad?. Ayr?ca AGB verileri gece 2de topluyor. Sabah 6ya kadar ne oluyor? Sivil havac?l?ktaki slotlar?n denetimi gibi bir model geli?tirelim, komite marifetiyle verilerin kontroll ta??nmas?n? sa?layal?m. Yahut teknoloji geli?ti, bana verileri anl?k olarak ilet. Gece 2de ald???n?z verileri 6ya kadar tutup ne yap?yorsunuz, kafam?za soru i?aretleri geliyor.

AGB BEN? ?NANDIRSIN

Yani?

Biz deneklerden ba?lamak zere bu seyri takip etmek istiyoruz ama AGB hata yap?yor demiyoruz, bizi inand?r?n diyoruz. AGB beni inand?rs?n TRT son s?rada olsa da, ?apka ?kart?r, sayg? duyar?m. Ama diyorum ki beni birinci s?raya da koysan?z tereddtlerim oldu?u iin inanm?yorum. O yzden i?in pe?ini b?rakmayaca??z.

Sizin inanmad???n?z AGB verilerine, btn bu srece di?er kanallar neden inan?yor?

?nanm?yorlar. Televizyon yneticileriyle toplant?lar yap?yoruz. En kt sistem sistemsizlikten iyidir. Bu sistemin hatalar? defolar? olabilir ama alternatif bir sistem geli?tirilene kadar reklam alacaksak bunu kabul etmek zorunday?z diyorlar. RTKe de ya alternatif sistem geli?tirin, yeni bir ihale a?n yahut AGB deneklerini ya siz ya da yeni bir yap?ya denetletin dedik.

RTKn kendisine kanunla verilmi? byle bir denetleme yetkisi var zaten.

RTK kanununun hem 1. hem 29. maddede yaz?l? bu. Bu yap?lsa bu grltler olmaz.

AGBY? UYARDIK GLP GET?LER

AGB ve T?AK?n bu sreci durdurmak iin TRT ile uzla?mak, pazarl?k yapmak istedi?i ynnde haberler ?km??t?. Oldu mu byle bir giri?imleri?

T?AK Ba?kan? misafirimiz oldu ama bizzat benimle uzla?mak gibi bir talepleri olmad?. Ancak kesinlikle bu konuda bir zm retmek zorunda olduklar?n?n fark?nda olduklar?n? san?yorum.

AGBnin yeni genel mdrne de Bu i?e el at?n yoksa bu grev bir kanun maddesiyle ok rijit, strik bir ?ekilde bir organa verilir, daha ok s?k?nt?ya girersiniz dedim. Glp getiler kendileri. Ama Say?n Ba?bakan Yard?mc?m?z da a?klad?, bu dneme zor ama Meclis yeni dnemde a?ld???nda RTK kanuna eklenecek bir ya da iki madde ile bu i? kesin zlecek.

Uluslar aras? bir ?irket olarak AGB bu i?i Trkiyede niye byle yap?yor?

Trkiyedeki ?irketle yurt d???ndaki ?irket aras?nda lm alanlar?nda ciddi farklar var. Mesela Hollandada zengin fakir aras?nda, A grubuyla D grubu aras?nda uurum yok. Etnik yap? ok farkl? de?il. Biz de kuzey bat? ile gney do?u aras?ndaki farkl?l?klar? da dikkate almak gerekir. Sadece ?stanbullular tketmiyor ama veriler daha ok oradan geliyor. Gizli oldu?unu syledikleri ama kendileriyle payla?t???m?zda inkr etmedikleri listeye dayanarak sylyorum. AGBnin Gneydo?uda sadece Diyarbak?r ve Vanda, 81 ilin 32sinde denekleri var. 20 binin alt?ndaki nfus hi llmyor. Halbuki toplumun yzde 40, 20 bin ve alt?ndaki yerlerde ya??yor. Onlar? hie sayarak sa?l?kl? lm alamazs?n?z.

Kullan?lan teknoloji yeterli mi sizce?

De?il. Bu aletler demode, kumandaya gerek yok ki. Retinayla, kamerayla cpsle len modern aletler var. Dijital oldu?u iin anl?k veri de gnderebiliyor. Veri anl?k gelse itiraz?m olmayacak zaten.

AGB karasal ve havadan yay?nlar? lyor. Hlbuki uydudan, dijital, kablolu, internet yay?n? da yap?yor TVler. ?tiraz?n?zla belki de sistemin tamamen de?i?mesine n ayak olacaks?n?z.

RTKn grevi bu, benim de?il ama biz bu kadar para harc?yorsak sorgulamak durumunday?z. Bu milletin paras?. Kr kuru?una dikkat etmemiz gerekiyor. ok iddial? konu?uyorum: TRTnin son dizilerini zel kanallara koyun 7, 8 reytingden a?a?? almazlar. Ama bizde AGB verilerine gre 1,5 bile alam?yorlar. Ve reyting skalas? zerinden cret dedi?imiz iin d?k cret al?yor, tatil etmek zorunda kal?yorlar. Elimde sa?l?kl? bilgi olmasa ?k?p byle hayk?ramam.

TRT ME?RULA?TIRMA ARACI OLMU?

TRT devlet kanal?. Di?er kanallardan farkl? olarak reklamla ayakta durmuyor, ana geliri elektrik faturalar?ndan kesilen yzde 2 pay. yleyse TRT neden var AGBde?

Zaten TRT, AGBye en ba?ta girmemi?. Ali At?f Bir a?klad?, TRTsiz bir lmn sa?l?kl? olmayaca??, verilerin genel kabul grmeyece?i d?ncesiyle bizzat Birin bask?s?yla, ricas?yla TRT AGBye sokulmu?.

TRT bir me?rula?t?rma arac? olmu? yani!

Bravo, aynen yle! TRT olarak ben buradan ekildi?imde ciddi anlamda s?k?nt? ya?an?r. AGB bunu dikkate almal?. Gerekirse ekilece?imizi de syledik ama ?imdilik kal?p mcadele edece?iz.

REKLAM GEL?R?M 300 TR?LYON OLMALI

Bu hatal? ya da eksik lmler TRTnin reklam gelirlerinde nas?l bir kayba yol a?yor?

Radyolar dahil TRTnin 2008 toplam y?ll?k reklam geliri 33 trilyon. Bu size mant?kl? geliyor mu? Baz? radyolar al?yor bu kadar reklam?, ben nas?l 33 trilyonda kal?r?m! 300 belki 600 trilyon olmal?. Tm gelirimiz reklam olsun demiyoruz, biz kamu yay?nc?s?y?z. Elektrik faturalar?ndan kesilen pay yzde 3.5tan yzde 2ye indi. Brt yzde 2, sonra net yzde 2 oldu. Brtle net yzde 2 aras?nda bile 125 trilyon civar?nda kayb?m?z oldu. Reklam geliri daha kaliteli yay?n yapmam?z? sa?l?yor fakat gelen reklamdan vazgeti?imizde de ciddi kayb?m?z olmaz.

Reklam kayg?n?z yok, reyting kayg?n?z var m??

Reyting de?il ama izlenme kayg?m?z var. ok izlenmek istiyorum, izlenmeyen kanal? ne yapay?m? TRT kamu yay?nc?l???na yak??acak yay?n yapacak ama izlenecek de.

Kamu yay?nc?l??? da yapsan?z bu ku?kusuz bir yar?? alan?. zel kanallar?n daha geni? bir zgrlk alan? var. ?imdi TRT de izlenmek istiyor ama lnz s?n?r?z ne?

Bizim s?n?r?m?z milletimiz. Milletimizin istemedi?i grntleri gstermek istemiyoruz. Grmek istediklerini de ziyadesiyle gstermek istiyoruz. lm bu.

Millet soyut bir kavram. Nas?l belirliyorsunuz kimin ne izlemek istedi?ini?

Birka kriterimiz var. 1) TRT Anayasal bir kurum. 2059 say?l? kanunda da TRTnin yay?n ilkeleri ve uymas? gerekenler yaz?yor. Bizim k?rm?z?izgilerimiz orada belirtilmi?. Uymak zorunday?z. 2) Sokaktaki insan. Bu erevede nas?l iyi yay?nc?l?k yap?lacaksa onu yapaca??z. ?ddial?y?m: Bu kadar personeli, imkan? olan bir kurumun yay?n?n?n daha kaliteli olmal?. Bunun iin stdyolar?m?z? yeniliyoruz, yeni stdyolar yap?yor, grnt kalitemizi art?r?yor, vericileri elden geiriyor, yeni vericiler tak?yoruz, uydularda platformlarda yer al?yoruz. Mcadelemiz byle bir mcadele.

SEZERE MTE?EKK?R?M

Koltu?unuza oturdu?unuzda bu sorunlar? ihtiyalar? masan?zda buldunuz

Masada da bulmad?m asl?nda, kendimiz arad?k bulduk. (glyor)

Sizinle birlikte TRT ben de var?m! dedi, cazibesiz donuk ekran? hareketlendi. Pe? pe?e yeni kanallar a?ld?. Tamam, genel mdr de?i?ti de ilk k?v?lc?m nerden ?kt??

Benim bir PTT gemi?im var. PTT genel mdr oldu?umda da postac?l?kla ilgili hibir bilgim yoktu. Ancak ?unu biliyordum: Bir vatanda? olarak benim PTTden beklentim ne? PTT genel mdr oldu?umda da onlar? uygulamaya al??t?m. Empati yapmay? ok severim. TRTye geldi?imde de bir seyirci olarak TRTden ne bekliyorsam onu yapmaya al??t?m ve al???yorum.

Kararnameniz eski Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer dneminde iki kez dnd K?kten. Ne hissettiniz, neden diye sordunuz mu kendinize?

Eski Cumhurba?kan?na her geri evirdi?inde mte?ekkir kald?m asl?nda (glyor). ok da istekli de?ildim TRTye gelmek konusunda.

Neden?

Ula?t?rma Bakanl???nda mste?ard?m. H?zl? tren, Marmaray, otoyollar gibi projeler beni heyecanland?r?yordu. Bakanla da ok uyumluyduk. Bir de mste?ar olarak brokrasinin tepesine ?km??s?n?z. Daha fazla bir ?ey olmazd?. ok da keyifli bir al??ma ortam?m?z vard?.

Sizi ikna eden ne oldu?

(nce susuyor sonra glyor) Yani gelmem gerekti?i sylendi.

Madem istemediniz, niye direnmediniz?

Son gne kadar dilekeyi vermedim zaten. Son gn Bakan?m?z sordu, vermedim dedim. K?zd?. aresiz verdik dilekemizi.

MEMLEKET?N DON K??OTU BEN M?Y?M?

Geldi?inize pi?man ettiler sizi, ok ele?tirildiniz.

Yapt???m?z ilk i?lerden biri, 20 y?ld?r bir trl de?i?tirilememi? olan TRT kanunuydu. Kanun Meclise geldi?inde, benim 50 bin dolar maa? ald???m gibi olmad?k ?eyler konu?uldu. Bu beni ok etkiledi. E?im bile Ne yap?yorsun bu paray?, getir de grelim dedi. ?erliyordum tabi.

Demi?siniz ki: ok stme geliyorlar. Sabah kalk?p da bugn gitmemeyim dedi?im ok oldu.

Fedakrca al??mama ra?men, kendini sendikal? addeden baz?lar? TRTnin nnde srekli bildiri da??t?yordu. Bu beni rahats?z ediyordu. Memleketin Don Ki?otu ben miyim dedi?im ok oldu.

Bunca s?k?nt?ya dayanman?z? sa?layan neydi?

Bir grev tevdi edilmi?ti, TRT gibi bir kurumda. Hedefim sadece Trkiyede iyi yay?nc?l?k de?ildi. ??te ?imdi TRT Trk izliyoruz (ekran? gsteriyor) BBCnin Trke versiyonu bu herhalde, daha iyi ne olabilir ki. Kaliteyse kalite. Dnyan?n drt yan?ndan 24 saat canl? yay?n yap?yoruz. Patron yahut maraba ne derseniz deyin bir televizyoncu iin bundan daha gzel bir ?ey olamaz.

?imdi daha istekli geliyorsunuz yani i?e?

Hatta yeni 4 y?ll?k dneme haz?rl?k yap?yorum. (glyor)

TRTye gelmeden nce yay?nc?l??a ilgi dzeyiniz neydi, sadece izleyici miydiniz yoksa?

Kaymakaml?k dnemimde ta?radayken iyi bir izleyiciydim. Ama Ankaraya geldikten sonra televizyona hi bakmad???m olurdu. Makam odamda da TRTye gelene kadar tv hi a?k olmazd?.

?imdi o gnlerin ac?s? ?k?yor. (glyor) Odamda 21 tane televizyon var, 24 saat a?k.

PTTdeki, Ula?t?rma Bakanl???ndaki ba?ar?n?z? az say?da insan biliyordu. 10 televizyonu, 12 radyosu, 3 dergisi olan TRTnin, Trkiyedeki en byk yay?n organ?n?n genel mdrsnz ?imdi. Y?ld?zla?t?n?z da. Bu gcn ba??nda olmak ba??n?z? dndryor mu?

Tabi ki medyan?n ba??nda olmak byk bir g ama g insan? ??mart?r. TRTnin ba??nda olmak ciddi bir sorumluluk gerektiriyor, stres retiyor. Her ?eyden te bu benim kendi paramla kurdu?um bir ?irket de?il. Bir emanet. PTTde Ula?t?rmada o grevleri yzmn ak?yla nas?l teslim etmi?sem bu emaneti de 4 y?ll?k srede en gzel ?ekilde i?leyip teslim etmek isterim.

TRT genel mdrleri pek sevilmez fakat siz iyi i?lere imza att?n?z, seviliyor musunuz?

Sevimlilik farkl? ?ey, benim yzm ok gler, baz?lar? s?r?t?yorsun diye ele?tirir ama TRT genel mdrlerini iktidar da sevmez, muhalefet de. Kimseye yaranamazs?n?z. Biz bu dngye tak?lmadan i?imizi yap?yoruz.

TRTnin alameti farikas? protokol habercili?ini kald?rd?n?z!

Nedeni habercilik yapmak ve izlenmek istememdir. Protokol habercili?iyle izlenmezsiniz. Bundan mutlu olacak olanlar da mutlu olmazlar.

97 K???Y? ??E ALDIM N?YE 20 K???Y? SYLYORLAR

Her gelen iktidar TRTde kadrola?t? ve sonunda TRT personel ?i?kini bir kanal olup ?kt?. Sizin emekli ettikleriniz oldu ama yeni elemanlar da ald?n?z. Kadrola?ma tart??malar? da h?z kesmiyor?

Tabi ki kadrola?aca??m. Kadrosuz kim al???yor? Kadrola?maktan kas?t kendi dnya gr?mzden insanlar? getirmekse bunu ?iddetle reddediyorum. Ben ba?ka kurumlardan 97 ki?i ald?m. Niye tamam?n? yay?nlam?yorlar da c?mb?zlay?p 20 ki?iyi yay?nl?yorlar.

CHP milletvekili Atilla Kart da bir bas?n toplant?s? yapt? ve kadrola?t???n?z? syledi.

Gazetecilerin sorular?n? cevaplasayd? o zaman. K?z karde?i Emine Kart Todays Zamanda al???yor ama Zamandan biri TRTye girse yanda? medyadan adam al?yor diye beni suluyor. One Ajans? suluyor, One Ajansta CHP milletvekilinin k?z? al???yor. Hani yanda? medyayd??

?Y? TELEV?ZYONCU OLSUN YETER

Kriteriniz nedir TRTye adam al?rken?

?yi yay?nc?, iyi televizyoncu, iyi gazeteci olmas?. Dnya gr? beni ilgilendirmez. Hem, diyelim ki herkes kendi d?ncemde ama televizyonculu?u iyi bilmiyor, bana yarar m? verirler zarar m??

Nereden ?k?yor peki bunlar?

TRT iinden TRTnin iyi olmas?n? istemeyen baz? ?ah?slar srekli d??ar?ya bilgi veriyorlar. Bunlara ba?ta inanan milletvekilleri, bakt?lar ki yalan yanl?? bilgi, vazgetiler. Baz?lar? ?srar etse de bizim bunlara ay?racak vaktimiz yok. Y???nla i?imiz var.

Kurum iinden birileri d??ar?ya bilgi veriyor dediniz?

Bo?ta gezen arkada?lar. al??anlar?n ba??n? ka??yacak vakti yok. Bunlar da yar?n bir gn pi?man olacak ama baz?lar? TRT iyi olmas?n diye ciddi efor sarf ediyorlar. Yasal yollara ba?vurduk.

ONE AJANSIN MAL?YET? AZ

TRTnin i? yapt?rd??? One ajansla ilgili KESKin de CHPnin de iddialar? var. Kimdir One ajans, neden One ajans?

One Haber Ajans? ad? stnde haber ajans?. Do?an Haber Ajans?ndan, AAdan, ?HAdan, Cihandan nas?l haber al?yorsak One Ajanstan da al?yoruz. TRT Trke daha geni? servis sunuyor. 20 lkede One Ajans zerinden ofisler olu?turduk, tane de program yap?yorlar. Kaliteli bir yay?n ortaya ?k?nca, kamu hizmeti kamu grevlilerince yap?l?r, anayasal hkme ayk?r? deniyor. ?yi de, Do?andan, Cihandan ?HAdan da m? haber almayaca??z yleyse?

Maliyetiyle ilgili de itirazlar var.

One Ajanstan ald???m?z haberin maliyeti TRTnin yurt d???ndaki brolar?n?n maliyetinden 5, 6 kat daha ucuz. Aritmetik gayet net, herkesin nne koyabiliriz. Bu bir senelik bir deneme, ba?ar?l? olursak gelecek y?llarda bro say?s?n? 30a, 40a ?karaca??z. BBCye, El-Cezireye, CNNe uluslar aras? kamu yay?nc?lar?na yeti?eceksek byk d?nmek zorunday?z. Zaten diyoruz ki yanl??sak hesab?n? mahkemede veririz. Ama inan?yoruz ki zerre kadar hatam?z yok. Hata yapma lksmz yok. Kamuda 100 do?ru bir hata yapsan?z o sizi gtrr. Kald? ki hukukular?m?za, dan??manlar?m?za, kamu ihale kurumuna soruyoruz.

S?ras?yla TRT ocuk, TRT Avaz, TRT ?e? ve TRT Trk a?ld?. Haziran bitmeden TRT Mzik yay?na ba?layacak. Ba?ka hangi kanallar var s?rada?

TRT Mzik bir iki haftaya kadar a?lacak. Arapa Farsa ?ngilizce Rusa kanallar, turizm ve belgesel kanal? a?lacak

Bu kadar ok kanal amak da ?art m??

Bu, yap?y? ve zaman? optimum kullanmakla alakal?. ?zmir televizyonunda 500 ki?i var ve hibir ?ey yapm?yorlar, turizm ve belgesel kanal?n? yapacaklar. Yeni kanallar iin eleman alm?yoruz zaten; mevcutlar? kullan?yoruz.

TRT ?E?TE BALAYI B?TT?

TRTnin en radikal de?i?ikli?i TRT ?e? oldu. Ge kalm?? bir ad?md? fakat yine de heyecana yol at?. ?imdi durum nas?l ?e?te?

Normalle?ti art?k. Balay? dnemi bitti, ?imdi daha realistiz. Daha kaliteli, dzgn, daha dolu ve tekrardan uzak bir yay?n yap?yoruz.

Ne kadar izlendi?ini biliyor musunuz?

AGB orada lm yapm?yor ama blgede tuttu?umuz nabza gre yzde 65ler dzeyinde. Irakta Suriyede Avrupada da izleniyor.

ROJ?NE H? KARI?MADIM

Rojin neden ayr?ld?, iyi bir yz olmu?tu TRT ?e? iin?

TRTde ekran yz diye bir ?ey yok. Rojin ile ilgili konu?mak istemiyorum ama stdyoyu haz?r hale getirdi?imiz halde gelmedi?i oluyordu, en sonunda i?ine son verilmesini syledim. Bylece bitirdik.

Program ieri?ine kar???ld???, isimler geri evrildi?i iin kendisinin ayr?ld???n? syledi Rojin.

Byle bir ?ey hi olmad?. Rojinin ?kard??? isimlere bakarsan?z ne kadar zgr oldu?unu grrsnz, yoksa TRTye sorulsa o isimler zor geer. Kar??mad?k, kar??ma gere?i duymad?k. TRT ?e? gibi radikal bir ad?m? atan oraya kimin ?kaca??n? kar??maz.

HAD?SE KOT PANTOLON G?YMEL?YD?

Erovizyon sonucundan memnun musunuz?

De?ilim. Birinci olmam?z gerekiyordu. Takdir buyurmad?lar i?te (glyor)

Hadisenin performans?n? be?endiniz mi?

ncesinde iyiydi, yar? final ve finalde arzu etti?imiz dzeyde de?ildi maalesef. Kot pantolonlu k?yafeti daha iyiydi. 19, 20 ya??nda gibiydi ama bu k?yafet 30 ya?lar?na ekti onu. Bir de a?k giyinmekse kendinden daha a?k giyinenler de oldu. Bir de sre ok iyi ynetilemedi. ok fazla her yere ?kt?.

?ark?s?n?n ve Hadisenin srpriz etkisi mi kalmad??

yle oldu biraz. Yoksa o ilgi Erovizyondan sonra da srerdi. Hadise yetenekli, gelece?i olan bir gen karde?imiz. Yar??madan nce favorimdi ama yar??mada izledi?imde kanaatim y?k?ld?.

Arad?n?z m? yine de Hadiseyi, te?ekkr ve tebrik etmek iin?

Yok. Ama ilk defa bu sene TRT genel mdr yard?mc?s? sre boyu hep yan?ndayd?.

3 ay nce TRT Trk am?? bir genel mdr olarak lkelerin temsil edildi?i bir ?ark? yar??mas?nda ?ngilizce ?ark? sylenmesini nas?l buluyorsunuz?

Trkiye vatanda?? olarak ?ark?lar?n Trke olmas?n? tercih ederim. Ama ?ark?lara, ?ark?c?lara ok fazla mdahale ederseniz bu defa ba?ar?s?zl???n bahanesi siz olursunuz. Ayr?ca sanat? hangi ?ark?yla ba?ar?l? olaca??na inan?yorsa izin vermek laz?m. Trkeyi tercih ederdim ama Fransa gibi tutucu bir lke bile iki y?ld?r ?ngilizceye dnd.

SEN BEN?M K?M OLDU?UMU B?L?YOR MUSUN?

M?T iin sizin de ad?n?z geti?

Her yere yak??t?r?yorlar. Ne diyeyim? (glyor)

Emniyet zel Harekat Dairesi eski Ba?kanvekili, Ergenekon tutuklusu ?brahim ?ahin ile ayn? ad? ta??yorsunuz. Bunun hayat?n?za yans?mas? ne?

Ta?kprde kaymakamd?m. O ara zel harekat? ?brahim ?ahin ok gndemdeydi. Amasyaya dn?te e?imle bir kapl?caya u?rad?k. Kimli?imizi istediler. Verdim. Grevli bakt?, ad?m? grnce geri itti, korkup ieri kat?! Bir keresinde de birka sene nce, birileri beni tehdide kalkt?. Ben de Ad?m?n ve soyad?m?n ?brahim ?ahin oldu?unu unutma demi?tim. (glyor)

Biyografinizi biliyoruz; Amasyal?s?n?z, hukuk okudunuz, kaymakaml?k yapt?n?z, PTTde ve Ula?t?rmada grev ald?n?z. ?imdi de TRT genel mdrsnz ama siz asl?nda kimsiniz?

Elhamdlillah, Mslman bir trkm. Sade ya?amaya al??an, medyada, n planda olmay? sevmeyen bir insan?m. Daha mtevaz?, kabu?unda ama ok etkin i?leri de yaparak lkeye kazand?rma arzusunda bir insan?m. Baz? huylar?m? sevmem. ok abuk tepki veriyorum. Tez canl?y?m. Bu evime de yans?r. Zor biri oldu?umu sanmam ama i? arkada?lar?m? al??t?r?r?m. Haftada iki gn voleybol oynar?m. Bir k?z?m var. Bu Pazar SS s?nav?na girecek, ben gtrece?im. Evde TRTye gelene her kanala bakard?m ama ?imdi oklukla TRT a?k, dizileri programlar? zellikle yeni kanallar? kontrol takip amal?.

Syle?i: Fadime ?ahin

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri