forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

neseduzel_temeliskitEmekli Büyükelçi ve Taraf Gazetesi yazar? Temel ?skit, Wikileaks Belgeleri'nde Türkiye'yle ilgili bölümlerin Beyaz Türkler'in görü?leri çerçevesinde ?ekillendi?ini söylüyor. ?skit Ne?e Düzel'in 'Kim bunlar' ?eklindeki sorusuna ?u cevab? veriyor: ?stanbullu i?adamlar?, Cumhuriyet gazetesi çizgisi dü?ünürleri, yazarlar, baz?lar?n?n ad?nda stratejik kelimesi olan, ulusalc?lara ba??ml? birtak?m sivil toplum kurulu?lar?...

Taraf Gazetesi'nde Ne?e Düzel'in Temel ?skit'le yapt??? söyle?iden bir bölüm... ...

??En fazla Edelman’?n ön yarg?l? oldu?unu söylediniz. Büyükelçi Edelman zaten bir neocon de?il miydi?
Evet. O da, “Ortado?u’da Amerikan hâkimiyetini kuraca??m, Irak’? i?gal edece?im, petrole hâkim olaca??m” diyen bir neocondu. ?slami referanslar? olan AK Parti’nin reformlar yapabilece?ini, AB yolunda ilerleyebilece?ini, ?slam’la demokrasiyi bar??t?rabilece?ini kesinlikle göremedi, olaylar? de?erlendiremedi. Sonuçta dört Amerikan büyükelçisi de Washington’u yan?lt?c? mahiyette mesajlar geçtiler. Zaten Washington da onlardan öyle raporlar bekliyordu, çünkü orada da o s?rada neoconlar iktidardayd?. Bush iktidar?, büyükelçilerinden duymak istedi?ini duydu ve politikas?n? da ona göre olu?turdu. Kaynaklar? yanl??t? bu büyükelçilerin... 

Kimdi kaynaklar??
Benim gördü?üm kadar?yla “laik” denen kesimdi. Bunu aç?kça söylemek laz?m. O dönemde Amerikan büyükelçisiyle görü?enler daha ziyade “beyaz Türkler”di... 

Kim bu beyaz Türkler?
?stanbullu i?adamlar?, Cumhuriyet gazetesi çizgisi dü?ünürleri, yazarlar, baz?lar?n?n ad?nda stratejik kelimesi olan, ulusalc?lara ba??ml? birtak?m sivil toplum kurulu?lar?... Amerikan büyükelçileri onlarla konu?arak yan?ld?lar. K?sacas?...

Evet...
Amerika’n?n Ankara büyükelçilerinin temas ve ba?lant? noktalar?, Türkiye’deki yüzde 42’lerdi. Yüzde 58’lerle ba? kuramad?lar ve Türkiye’nin büyük bir de?i?im geçirdi?ini göremediler. Sonuncusu ay?lmaya ve gerçekleri görmeye ba?lam??t? ki o da Ba?dat’a tayin oldu. ?aka de?il! AK Parti sekiz y?ld?r tek ba??na iktidarda. Dört y?l yan?l?rs?n ama sekiz y?l boyunca yan?lmak olmaz. 

Amerikan büyükelçilerinin Washington’la yaz??malar?, bize Amerika-Türkiye ili?kileri konusunda ne tür ipuçlar? veriyor? 
Bugüne kadarki bir mit ortadan kalkt?. Amerika’n?n bizim kaderimizde birinci rol oynayan unsur oldu?u efsanesi bitti. Birinci ipucu bu. Bizi Amerika’n?n idare etmedi?ini art?k biliyoruz. WikiLeaks s?z?nt?lar?n?n ait oldu?u 2000-2010 y?llar? aras?ndaki dönemde, Amerika’n?n Türkiye üzerindeki etkisinin s?n?rl? oldu?u ortaya ç?kt?. Hatta ?a?k?nlar ve Türkiye’yi yanl?? de?erlendiriyorlar. Amerika’n?n Türkiye’deki iktidarlar? getirip götürdü?ü efsanesini art?k unutmak laz?m.

http://www.taraf.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri