forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_atalayyBas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, 16 y?ld?r bayram tatili yapamayan gazetecilere müjde verdi. Atalay, "Medya patronlar?yla tam bir uzla?ma sa?larsak Bayram Gazetesi'nin ç?kar?lmas?na öncülük edece?iz." dedi.

YEN? ?AFAK'TA YAYINLANAN RÖPORTAJ

OKTAY MEHMET / ?STANBUL
Sabah gazetesinin eski sahibi Dinç Bilgin ile Do?an Grubu aras?nda ba?layan sürtü?me sonucu günlük gazetelerin bayramlarda da ç?kma karar? almas?n?n faturas?n? 16 y?ld?r gazeteciler ödüyor. Bayram Gazetesi gelene?ini bitiren karar, gazetecilerin bayramlarda tatil yapma hakk?n? adeta gasp etti. Göreve geldi?i ilk günden itibaren medya sektöründe çal??anlar?n sorunlar?yla yak?ndan ilgilenen Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, gazetecilerin bayramda tatil yapmalar?n? sa?lamak için ba?latt??? çal??may? ilk kez Yeni ?afak'a aç?klad?. 'Bayram Gazetesi'ni gelecek y?l ç?karmak için harekete geçtiklerini söyleyen Mehmet Atalay'la medya sektörüne yönelik projelerini konu?tuk...

Biz gazetecilerin, resmi tatillerde ve bayramlarda çal??ma gibi bir sorunu var. Pekçok meslekta??m?z Bayram Gazetesi'nin yeniden ç?kmas?n? istiyor. Bu konuda çal??man?z var m??

Evet. Bayram Gazetesi ile ilgili çal??malara ba?lad?k. Bu konuda baz? gazete patronlar? ile de görü?tük. Patronlar olaya s?cak bak?yor. Gazetelerin büyük bölümü bayramlarda ç?kmaktan çok memnun de?il. Bayramda hem reklam gelirleri, hem de tirajlar dü?üyor. ?ahsen günlük gazetelerin bayramlarda yay?n?na ara vermesinin daha iyi olaca??n? dü?ünüyorum. Gelecek y?ldan itibaren Bayram Gazetesi'nin ç?kar?lmas? için çal??malar?m?z sürüyor. Medya patronlar?yla tam bir uzla?ma sa?larsak, Bayram Gazetesi'nin ç?kar?lmas?na öncülük edece?iz. Gazetecilerin de aileleri ile birlikte tatil yapmas?n? istiyoruz.

ÖZLÜK HAKLARA DÜZELTME

 Bas?n mensuplar?n?n ellerinden al?nan özlük haklar?n?n iadesi konusunda çal??ma ba?latt???n?z? duyduk.

Gazetecilerin eskiden çok fazla haklar? vard?. Bu gazetecilik mesle?inin gere?iydi. Çünkü bir gazeteci telefonla normal bir vatanda?tan daha fazla konu?uyor, daha fazla seyahat ediyor. Devlet gazetecilere baz? kolayl?klar sunmu?tu. Bu haklar?n baz?lar? o kurumlar?n özelle?tirilmesi baz?lar? da Bas?n Kanunu'nda yap?lan de?i?ikliklerle gazetecilerin ellerinden al?nd?. Gazeteciler ciddi manada maddi manevi kayba u?rad?. Bunun ötesinde emeklilik ya?? de?i?ti. Al?nan haklar?n iadesi için Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n bilgisi dahilinde çal??malar sürüyor. Kendisi de çal??malara destek veriyor.

Sendikala?ma sorunu da var...

Sendikalar kendilerini ça??n gereklerine göre ayak uyduracak ?ekilde dizayn etmek zorunda. Ancak bugünkü anlamda sendikala?mada pek ba?ar?l? olundu?una inanm?yorum. Sendika bütün müesseselerden çekilmi?se o sendikan?n politikalar?nda ciddi yanl??l?klar var demektir. Gazeteciler lehine, fikir i?çileri lehine yeni çal??malar yaparlar biz de destekleriz. Bu, birinin hakk?n? teslim etme olay?d?r. Bunu için önce patronlar?n kendi personelinin haklar?n? kanunlar çerçevesinde vermesi gerekti?ine inan?yorum.

ÜST KURULA ?HT?YAÇ VAR

 Son bir y?lda birçok gazeteci evine ekmek götürmekte zorlan?yor.

Ben çok dü?ük maa? alan gazeteciler biliyorum. Bunlar? duydukça içim parçalan?yor. Maalesef piyasada i?siz gazeteciler var. Bir de çal??mas?na ra?men gizli i?sizler. Ya maa??n? alam?yor ya da maa?? çok dü?ük. Bütün bunlar? ortadan kald?racak ciddi bir projeye ihtiyaç var. Bas?nla ilgili Bas?n ?lan Kurumu, Bas?n Yay?n Enformasyon Genel Müdürlü?ü, RTÜK var. TRT, Anadolu Ajans? da bir devlet kurumu olarak kabul edersek, bütün bunlar? ortak hareket edebilecek bir mekanizma kurulmal?. Birlikte hareket edebilmek için '?leti?im Ba?kanl???' veya benzeri isimle sorunlar? çözecek bir kuruma ihtiyaç var. Bas?n pastas?n?, ilan ve reklam pastas?n? büyütmek için çaba harcayaca??z ki gazetelerin gelirleri düzelsin ve bu gelirleri personele de yans?ts?n. Çünkü Türkiye'de tirajlar ve çal??an say?s? çok dü?ük. Pastan?n büyük oldu?una inan?yoruz yeter ki ortaya ç?kar?ls?n.

 

GR? PASAPORT GEL?YOR

O dönemde gri pasaportunu (görev pasaportu) sporcular için uygulam??t?k. ?imdi bu karar? gazeteciler için de uygulama karar? ald?k. Ba?bakan Yard?mc?m?z Bülent Ar?nç'?n karar? ile bir liste haz?rlad?k. Sürekli görevleri gere?i yurt d???na gidip gelen gazeteciler art?k vize kuyruklar?nda beklemeyecek. Çok ciddi sorunlar ya??yorlard? bu arkada?lar. Ekonomi, d?? politika alan?ndaki gazeteciler, genel yay?n yönetmenleri, haber müdürleri, ?stihbarat ?efleri ve yazarlar? da kapsayacak 930 ki?ilik liste haz?rlad?k. Bu listeyi gerekirse artt?raca??z. Bunun müjdesini önümüzdeki günlerde say?n Ba?bakan Yard?mc?m?z Bülent Ar?nç verecektir.

 TOK? ?LE EV ANLA?MASI

 

Gazetecilerin ev sahibi olmas? için bir projeniz olacak m??

 Daha önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlü?üm döneminde TOK? ile bir çal??ma yaparak evi olmayan sporcular? ev sahibi yapm??t?k. Hâlâ ayda 600 TL civar?nda bir para ödüyorlar. Gazeteciler için de bunu yapabiliriz. Ben en k?sa zamanda gazetecilerin ev sahibi olmas? için TOK? Ba?kan? ile görü?ece?im.

Gazetecilere Bas?n ?lan Kurumu taraf?ndan yap?lan yard?mlar var.

 Bas?n ?lan Kurumu taraf?ndan 1963 y?l?ndan beri gazetecilere verilen borç para, yüzde 222 oran?nda art?r?larak bin 620 liradan 3 bin 600 liraya yükseltildi. Böylece, her y?l yüzde 10-20 oran?nda artt?r?lan borç para miktar? kurum tarihinde ilk kez ayn? y?l içinde yüzde 222 oran?nda art?r?larak gazetecilerin rahat bir nefes almas? sa?land?. 2010 y?l?n?n Ocak ay?ndan bugüne kadar Bas?n ?lan Kurumu, ?stanbul ba?ta olmak üzere kurumun ?ubesinin bulundu?u illerden gelen talepler de?erlendirilerek 4 bin 357 gazeteciye toplam 12 milyon 424 bin 560 lira borç para verdi. Gazetecilerin kara gün dostu Bas?n ?lan Kurumu, 47 y?ll?k bir uygulamaya son verdi. Bundan böyle gazeteciler, kurumun verdi?i 'borç para'y? alabilmek için ?ubeye kadar yorulmayacak. Bas?n ?lan Kurumu, "Paran?z hesab?n?za yat?r?ld?, ?ubeye çaya bekleriz" slogan?yla ba?latt??? yeni bir uygulamayla, gazetecilerin talep etti?i borç paralar? banka hesaplar?na yat?rmaya ba?lad?.

http://yenisafak.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri